Record details

Title
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
Other titles
    Utilization of knowledge about geochemical evolution of mine water for suitable choice of proper remediation, cleaning technology, and short and long term measures at minimizing of environmental and health risk
Author
    Černík, Miroslav
    Kopřiva, Antonín
    Slovák, Jiří
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sanační technologie VII
Pages
    4
Notes
    Akce: 2005/05/25 ; Uherské Hradiště
Thesaurus term
    flooding
    mine water
    remediation
    stratification
Keyword
    čištění
    člověka
    Dlouhodobá
    Důlními
    Ekosystémy
    Geochemickém
    Krátkodobá
    Minimalizaci
    Nakládání
    Opatření
    Optimalizaci
    Poznatků
    Rizik
    Strategie
    Technologie
    Vhodné
    Vodami
    Volbu
    Využití
    Vývoji
    Zasažené
    Zdraví
Abstract (in czech)
   Výsledky studia důlních vod potvrdily, že je možné identifikovat obecné charakteristiky geochemic-kého vývoje důlních vod v průběhu aktivní těžby, zatápění a vývoje po zatopení ložiska bez ohledu na typ ložiska, jeho geologickou pozici a klimatické podmínky. Těchto charakteristik je pak možné vyu-žít pro volbu optimálního procesu nakládání důlními vodami. Jsou to zejména: 1. studium dlouhodobých trendů umožňuje optimálně volit kapacitu čističky a použitou technologii 2. studium sezónních trendů umožňuje kvalifikovaně určit krátkodobé (několikatýdenní až měsíční) změny v kvalitě důlních vod a tomu přizpůsobit technologické vstupy 3. studium zonálnosti umožňuje ve spolupráci s ložiskovými geology a hydrogeology určit způsob odebírání nadbytečných důlních vod tak, aby: a. se zpracovávaly zředěnejší vody b. koncentrovanější důlní vody trvale zůstávaly v redukční zóně c. hranice mezi zředěnějšími a koncentrovanějšími vodami zůstávala trvale pod úrovní, ze které by mohlo dojít k jejich úniku
    na povrch 4.
Abstract (in english)
   Geochemical study proved that it is posible to identify common character of geochemical evolution of mine water during exploitation, flooding and after closing of deposit despite of ore deposit type, its geological position and climatic conditions. This characterization can be used for optimal choice of remediation technology.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012