Record details

Title
    Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů
Author
    Javůrková, M.
    Lednická, Markéta
Conference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 2
Pages
    s. 205-212
Year
    2006
Notes
    Projekt: GA105/04/1424, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Using of GIS technology for determination of seizmic load of structures
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    GIS
    seismic load of structures
Keyword
    GIS
    Objektů
    Seizmického
    Stanovení
    Stavebních
    Technologie
    Využití
    Zatížení
Abstract (in czech)
   V článku je rozebrána metodologie tvorby tzv. "map střetů zájmů". Vstupními parametry pro tvorbu těchto map jsou vybrané parametry stavebních objektů a seizmického zatížení, přičemž obojí je vztaženo k dané oblasti v určitém čase.
Abstract (in english)
   Presentation of methodology for elaboration of so-called "maps of clash of opinions" is the main aim of this contribution. Seismic loading and parameters of buildings, both in close relation with selected place and time, are basic input data.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012