Record details

Title
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika
Other titles
    Origin and evolution of metagranites from Svratka crystalline complex
Author
    Buriánek, David
    Hanžl, Pavel
    Melichar, Rostislav
    Zavřelová, Alice
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. 13
Pages
    5
Year
    2006
Thesaurus term
    chemical composition
    evolution
    metagranites
    Svratka crystalline complex
Keyword
    Krystalinika
    Metagranitů
    Svrateckého
    Vývoj
    Vznik
Abstract (in czech)
   Strukturní vývoj metagranitů svrateckého krystalinika ukazuje odlišný a anomální charakter deformace živců ve vztahu ke křemeni. Tento rys deformace byl vysvětlen polygonální rekrystalizací živce.
Abstract (in english)
   Unit shows diferrent and anomalous deformation of feldspars vs. quartz. This feature is explained by polygonal recrystalization of feldspars.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012