Record details

Title
    Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika
Other titles
    The origin of metamorphic mineral association of garnetites from Desná Unit, Silesicum
Author
    Buriánek, David
    Kropáč, Kamil
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 16, č. podzim
Pages
    8
Year
    2009
Thesaurus term
    Desná Group, Silesicum, garnet-rich rocks, epidote, metamorpic evolution
Keyword
    Asociace
    Desenské
    Granátovců
    Jednotky
    Metamorfní
    Minerální
    Silezika
    Vznik
Abstract (in czech)
   Granátovce často vytvářejí až několik cm mocné polohy ve zrudnění páskovaných křemen-magnetitových rud, které jsou součástí desenského krystalinika. Společně s okolními horninami prošly granátovce metamorfózou v amfibolitové facii a později byly postiženy metamorfózou ve facii zelených břidlic. Během prográdního vývoje vznikaly z manganem a železem bohatého protolitu epidoty s vysokými obsahy manganu a lokálně také REE. Teploty vrcholné fáze metamorfózy se pohybovaly kolem 540 až 600 °C a tlaky byly vyšší než 3 kbar. Během této metamorfní fáze vznikaly spesartinem bohaté granáty v důsledku metamorfních reakcí konzumujících minerály epidotové skupiny. Složení metamorfních fluid zjištěné z fluidních inkluzí uvnitř křemene indikuje vysokou aktivitu vody během vrcholu metamorfózy. Během retrográdní fáze metamorfózy vznikal chlorit a lokálně mohlo docházet k deformaci a rekrystalizaci těchto hornin. Během závěrečných fází metamorfního vývoje hornina koexistovala s nízkoteplotními vodnými ro
   ztoky.
Abstract (in english)
   The origin of metamorphic mineral association of garnetites from Desná Unit, Silesicum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014