Record details

Title
    Vztah mezi látkovým složením a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi pískovců hořického hřbetu a dalších míst
Statement of responsibility
    Jan Šrámek
Other titles
    Relation between mineral composition and the physical mechanical properties of the sandstones of the Hořice ridge and further localities
Author
    Šrámek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 209-222
Year
    1989
Notes
    4 fot., 2 tab., 5 diag.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    chemické vlastnosti
    dekorační kámen
    labská oblast
    pískovce
    technologické vlastnosti
    vlastnosti technologické
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Hořice
Keyword
    Dalších
    Fyzikálně-mechanickými
    Hořického
    Hřbetu
    Látkovým
    Míst
    Pískovců
    Složením
    Vlastnostmi
    Vztah
Abstract (in czech)
   Z korelační analýzy surovin byla odvozena vysoká závislost pevnosti pískovců v prostém tlaku na obsah křemene /r = 0,88/ a nepřímá závislost jejich pevnosti na pórovitosti /r = -0,88/ a na obsahu kaolinitu /r = -0,74/.Z těchto vztahů lze odvodit, že zvýšení obsahu křemene o 1 se projeví zvýšením pevnosti v tlaku asi o 3 MPa a naopak zvýšení obsahu kaolinitu o 1 se projeví snížením pevnosti o 10 až 11 MPa. Jemně šupinkatý kaolinit /1 až 10 m/ je podle snímků z rastrovacího mikroskopu autigenní, vyplňuje volné póry, případně pokrývá povrch zrn. Snižuje tak propustnost pískovců a brání i obrůstání křemenných zrn a cementaci horniny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 6. 2009
Import date
    8. 8. 2012