Record details

Title
    Weathering and erosion fluxes of arsenic in watershed mass budgets
Author
    Drahota, Petr
    Mihaljevič, M.
    Pačes, T.
    Pertold, Z.
    Skřivan, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Science of the Total Environment
Vol./nr.
    Roč. 372, č. 1
Pages
    s. 306-316
Year
    2006
Notes
    Projekt: KSK6005114, GA AV ČR
    Překlad názvu: Zvětrávací a erozní toky arzenu ve hmotnostní bilanci na malém povodí
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Arsenic
    Celina-Mokrsko gold district
    Mass budget
Keyword
    Arsenic
    Budgets
    Erosion
    Fluxes
    Mass
    Watershed
    Weathering
Abstract (in czech)
   Rychlosti zvětrávání arzenu byly zkoumány pomocí metody hmotnostní bilance ve dvou malých povodích, které jsou součástí zlatonosného revíru. Zvětrávání horniny bohaté arzenopyritem vlivem rozrušení (mechanické zvětrávání) a rozpouštění (chemické zvětrávání) bylo vypočteno upravenou bilanční rovnicí pro Si a Na. Zjistili jsme, že celkovým zvětráváním granitu (průměrný obsah As v hornině cca 1400 mg/kg) bohatého arsenopyritem dochází ke vstupu okolo 1370 g/ha/rok As do půd. Celkovým zvětráváním vulkanosedimentární horniny, která obsahuje menší množství arzenu (cca 200 mg/kg), vstupuje do půdy okolo 80 g/ha/rok As. Tyto hodnoty indikují, že zvětrávací proces je ve studované lokalitě zcela převažujícím zdrojem (více jak 95 %) zvýšeného obsahu As v půdě, hydrosféře a biosféře.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012