Record details

Title
    Weathering of As-rich rocks in the Čelina-Mokrsko gold district, Bohemian Massif (CZ)
Author
    Drahota, Petr
    Pertold, Z.
Conference
    International Conference on Mining and the Environment , Metals and Energy Recovery (27.06.2005-01.07.2005 : Skellefte?, Švédsko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Securing the future : international conference on mining and the environment, metals and energy recovery : proceedings : June 27-July 1, 2005, Skellefteå, Sweden
Pages
    s. 242-251
Notes
    Projekt: 339/2004/B GEO Biogeochemie arzenu na zlatonosném ložisku Mokrsko. Migrace (distribuce a speciace) v důsledku zvětrávání podloží do půd, spodních a povrchových vod a ovzduší., XX
    Překlad názvu: Zvětrávání arzenem bohatých hornin v rudním revíru Čelina-Mokrsko, Český masív (CZ)
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    arsenic
    Mokrsko (Czech Republic)
    weathering
Keyword
    As-rich
    Bohemian
    CZ
    Čelina-Mokrsko
    District
    Gold
    Massif
    Rocks
    Weathering
Abstract (in czech)
   Granodiority a vulkanosedimentární horniny v podloží rudních ložisek Čelina a Mokrsko obsahují zvýšené obsahy sulfidů (zejména arzenopyrit) a kalcitu. Chemické složení přírodních vod na ložiskách je zejména ovlivněno zvětráváním kalcitu. Jeho rozpouštění (hydrolýza) je zde hlavním neutralizačním procesem v půdě. Přírodní vody a půdy ložisek obsahují vysoké koncentrace arzenu. Bylo zjištěno, že hlavním faktorem kontrolující jeho mobilitu na obou lokalitách je jeho sorpce či desorpce na oxidy a hydroxidy Fe. Z hmotnostní bilance arzenu ve dvou povodích rudního zrudnění vyplývá, že se arzen v některých oblastech zrudnění během období monitoringu v půdě akumuluje a jinde ochuzuje. Avšak podobné obsahy As v půdě a podložní hornině ukazují, že dlouhodobé vstupy a výstupy As do půd obou studovaných povodí jsou vyrovnané.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012