Record details

Title
    Wenzel Johann Tomaschek nebo Václav Jan Tomášek? - německy mluvící Čech - aneb život na hranici dvou jazyků
Other titles
    Wenzel Johann Tomaschek or Václav Jan Tomášek? - German speaking Czech or else Life with two languages
Author
    Kabelková, Markéta
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Hudební věda
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 4
Pages
    14
Year
    2009
Thesaurus term
    1st half of the 19th century
    Czech-German intelligentsia
    Karl Viktor Hansgirg
    magazine Ost und West
    music
    national rebirth
    patriotism
    Paul Klar
    territorial patriotismus
    vocal compositions of V.J.Tomášek
Keyword
    Čech
    Dvou
    Hranici
    Jan
    Jazyků
    Johann
    Mluvící
    Německy
    Tomaschek
    Tomášek
    Václav
    Wenzel
    život
Abstract (in czech)
   Jedním z aktuálních témat výzkumu českého národního obrození je objasnění koexistence české a německé kultury v Čechách v 1. polovině 19. století. V. J. Tomášek (1774-1850) patří mezi nejvýznamnější hudebníky tohoto období. Čech byl nejen úředně - cítil se tak a český jazyk a kulturu podporoval, v dospělosti pravděpodobně více mluvil a psal německy, jak potvrzují dochované písemné projevy. I ve vokální tvorbě, která v jeho díle převažuje, převládají německé texty. O vztahu k českému jazyku a kultuře se Tomášek sám vyjadřuje velmi stručně; o jeho vřelém, ale střízlivém vlastenectví svědčí ve svých vzpomínkách K. V. Hansgirg a P. A. Klar. Tomáškovu kulturní a národnostní orientaci dokládají i kontakty s českými vlastenci a spolupráce s časopisem Ost und West, který byl určen českoněmeckým intelektuálním vrstvám. Pro Tomáška je charakteristické zemské vlastenectví - na prvním místě stojí vztah k zemi, jeho dějinám a kultuře.
Abstract (in english)
   One of the goals of research concerning the Czech national rebirth is clarification of the coexistence of Czech and German cultures in the Czech lands during the 1st half of the 19th century. V.J. Tomášek (1774-1850), one of the most important musicians of this period, was a Czech not only officially: he felt himself to be Czech, supported the Czech language and culture. As an adult he spoke and wrote more in German, as confirmed by preserved writings of his. In his vocal compositions, the main part of his output, most of the texts he set to music are in German. Tomášek himself commented on his relation to the Czech language and culture very briefly; testimony to his patriotism is found in recollections written by K.V. Hansgirg and P.A. Klar. His national orientation is documented by his work for the magazine Ost und West, intended for Czech-German intelligentsia. His patriotism is attached to a geographical territory - most important was his relationship to the land, its history, and
   its culture.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012