Record details

Title
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
Other titles
    Sulfur speciation and isotopic composition in a vertical profile of the main coal seam of the North Bohemian brown coal basin and their paleogeographic interpretation
Author
    Jačková, Ivana
    Mach, K.
    Žák, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Roč. 74, č. 1
Pages
    16
Year
    1999
Keyword
    Forem
    Hlavní
    Hnědouhelné
    Izotopové
    Jednotlivých
    Paleogeografický
    Pánvi
    Profilu
    Severočeské
    Síry
    Sloje
    Složení
    Uhelné
    Vertikálním
    Význam
    Zastoupení
Abstract (in czech)
   Ve 49 vzorcích uhlí z hlavní sloje z několika lokalit v terciérní severočeské hnědouhelné pánvi byly sekvenční separací stanoveny obsahy sulfidické, organicky vázané, sulfátové a celkové síry a izotopové složení těchto forem síry.
Abstract (in english)
   Sulfur speciation and isotopic composition in a vertical profile of the main coal seam of the North Bohemian brown coal basin and their paleogeographic interpretation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014