Record details

Title
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
Other titles
    Zirconolite in marble at Krahulov and age of HT/LP metamorphism in the contact aureole of the Třebíč Pluton (Moldanubian zone)
Author
    Čopjaková, Renata
    Houzar, Stanislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae Geologicae
Vol./nr.
    Roč. 94, č. 1
Pages
    10
Year
    2009
Thesaurus term
    baddeleyite
    CHIME dating
    Czech Republic
    marble
    metamorphism
    Moldanubicum
    zirconolite
    zirconolite, baddeleyite, marble, metamorphism, CHIME dating, Moldanubicum, Czech Republic
Keyword
    Aureole
    HT/LP
    Kontaktní
    Krahulova
    Metamorfózy
    Moldanubika
    Mramoru
    Plutonu
    Stáří
    Třebíčského
    Zirkonolit
Abstract (in czech)
   Regionální kontaktní metamorfóza třebíčského plutonu vedla ke vzniku výrazné zonálnosti, která se projevuje především v dolomitických mramorech. Akcesorický zirkonolit se vzácně objevuje v klinohumit-spinel-forsteritových mramorec, v asociaci s kalcitem, dolomitem, hydroxylklinohumitem, spinelem, forsteritem, chloritem, flogopitem, fluorapatitem, baddeleyitem a ilmenit-geikielitem. Zirkonolit někdy obrůstá baddeleyit nebo obsahuje jeho hojné relikty. Chemické složení zirkonolitu je proměnné díky komplexní zonálnosti obsahu Hf, Th, U, Fe, Mg, Nb, W a Y. CHIME datování zirkonolitu poskytlo průměrné stáří 331 +-11 Ma, kteé odpovídá post-peakové HT/LP metamorfní fázi v mramorech a shoduje se s vmístěním třebíčského plutonu.
Abstract (in english)
   Regional-scale contact metamorphism of the Třebíč Pluton led to the formation of distinct zoning manifested typically in dolomite marbles. Inside part of metamorphic aureole appears rare zirconolite as an accessory mineral in clinohumite-spinel-forsterite marble. The zirconolite-bearing assemblage contains calcite, dolomite, hydroxylclinohumite, spinel, forsterite, chlorite, phlogopite, fluorapatite, baddeleyite and ilmenite-geikielite. Zirconolite grains sporadic overgrowth of baddeleyite or comprise its common relic. The chemical composition of zirconolite varies due to complex zoning of Hf, Th, U, Fe, Mg, Nb, W, and Y. The CHIME zirconolite dating yields average age 331 +-11 Ma corresponding to post-peak HT/LP metamorphic phase in marbles and is in good agreement with the age of emplacement of the Třebíč Pluton.

   Regional-scale contact metamorphism of the Třebíč Pluton led to the formation of distinct zoning manifested typically in dolomite marbles. Inside part of metamorphic aureole appears rare zirconolite as an accessory mineral in clinohumite-spinel-forsterite marble. The zirconolite-bearing assemblage contains calcite, dolomite, hydroxylclinohumite, spinel, forsterite, chlorite, phlogopite, fluorapatite, baddeleyite and ilmenite-geikielite. Zirconolite grains sporadic overgrowth of baddeleyite or comprise its common relic. The chemical composition of zirconolite varies due to complex zoning of Hf, Th, U, Fe, Mg, Nb, W, and Y. The CHIME zirconolite dating yields average age 331 +-11 Ma corresponding to post-peak HT/LP metamorphic phase in marbles and is in good agreement with the age of emplacement of the Třebíč Pluton.
Contributor
    Moravské zemské muzeum Brno
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
    MZM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012