Record details

Title
    Změna parageneze eflorescentů stavebních materiálů v průběhu roku
Other titles
    Variation efflorescences paragenesis of building materials during one year
Author
    Gregerová, Miroslava
    Trojanová, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. XIII, č. XIII
Pages
    5
Year
    2006
Thesaurus term
    Castle Veveří - climatic conditions - degradation - building stone - efflorescences
Keyword
    Eflorescentů
    Materiálů
    Parageneze
    Průběhu
    Roku
    Stavebních
    Změna
Abstract (in czech)
   Příspěvek se zabývá degradacemi stavebních materiálů. Je dobře známé, že na degradaci má největší vliv transport solí pórovým systémem. Za studijní objekt byl vybrán hrad Veveří, na jehož stavbu byly použity kámen, cihla a malta. Tyto stavební materiály jsou po dlouhou dobu vystaveny klimatickým podmínkám mírného pásma. Toto to spolu se zvětráváním zdiva vede ke degradaci. Eflorescenty jsou přímými důkazy reprezentujícími zasolení zdiva. Eflorescence a jejich parageneze byly detailně sledovány po dobu jednoho roku. Forma Parageneze eflorescentů závisí na relativní vlhkosti (RH) teplotě a vzlínající vodě, na srážkách a slunečním svitu.
Abstract (in english)
   This study presents some degradation phenomena of building materials. It is well known that degradation mostly depends on salt transport across a porous system. The object chosen for the study was State Castle Veveří, where the building materials used were stone, brick and mortar. These building materials have been exposed for a long time to central European climate conditions. Weathering of masonry in these conditions leads to its degradation. Efflorescences represent a good evidence of masonry salting. Efflorescence and their paragenesis were studied in detail for one year. The conclusion that was drawn was that efflorescences assemblage is influenced by relative humidity, temperature, capillary water, position of masonry with respect to prevailing rain direction, and sunshine intensity.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012