Record details

Title
    Změny forem Fe a Al v rámci pedogeneze vývratišť v přirozeně se vyvíjejícím jedlo-bukovém pralese
Other titles
    Changes of Iron and Aluminium forms in naturally developing fir-beech forest in the scope of pedogenic processes
Author
    Borůvka, Luboš
    Drábek, Ondřej
    Janík, David
    Nikodem, Antonín
    Šamonil, Pavel
    Šebek, Ondřej
    Šebková, Barbora
    Tejnecký, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 17
Pages
    3
Year
    2010
Thesaurus term
    Fe and Al forms
    fir-beech forest
    windthrow
Keyword
    Al
    Fe
    Forem
    Jedlo-bukovém
    Pedogeneze
    Pralese
    Přirozeně
    Rámci
    Vyvíjejícím
    Vývratišť
    Změny
Abstract (in czech)
   V Národní přírodní rezervaci Razula (Západní Karpaty) byly sledovány mikrostanoviště 14 rozdílných vývratišť o stáří od 19 do 192 let. Půdní vzorky byly odebírány z pěti hloubek a tří mikrostanovišť vývratu - jáma, kupa a medisturbovaná část jako kontrola. Stanoveny byly výměnné (extrahované KCl), štavelanem extrahované a dithioničnanem-citronanem extrahované formy Fe a Al. Zjištěn byl rozdíl v množství forem Fe a Al v rámci stáří a mikrostanoviště vývratu.
Abstract (in english)
   Fourteen different windthrow microsites originated from National Nature Reserve Razula (Western Carpathians) were investigated. The age of these sites ranged from 19 to 192 years. Soil samples were collected from five depths of three different types of windthrow microsite - pit, mound and undisturbed part (as a control). Exchangeable (KCl extractable), oxalate extractable and dithionate-citrate extractable forms of Fe and Al were determined. It was found that contents of Fe and Al forms significantly differ with respect to age and microsite type (pit, mound and control).
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012