Record details

Title
    Změny statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
Author
    Konečný, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 2008, č. 7
Pages
    s. 34-37
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Changes of the static and dynamic modules of sandstones during the process of loading
    Rozsah: 4 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Poisson's ratio
    ultrasonic wave velocity
    Young's modulus
Keyword
    Dynamických
    Modulů
    Pískovců
    Průběhu
    Statických
    Zatěžování
    Změny
Abstract (in czech)
   Studium fyzikálních vlastností hornin na zkušebních tělesech je jednou ze základních metod laboratorního výzkumu v geomechanice. Ačkoli jsou horninová zkušební tělesa standardně podrobována celé řadě nedestruktivních či destruktivních typů zkoušek, je snahou množství použitých metod stále rozšiřovat a jedinečný přírodní materiál, který hornina představuje, poznat co nejlépe. Jednou ze známých, nicméně ne zcela standardních metod, je měření rychlosti průchodu ultrazvukových vln podélných (P-vln) a příčných (S-vln). Tato metoda je nejen nedestruktivním měřením charakterizující původní, neporušení zkušební těleso, ale nově také zkouškou prováděnou v průběhu zatěžování při stanovení pevnosti materiálu v prostém tlaku.
Abstract (in english)
   Measurement of the ultrasonic wave velocity on rock samples is one of the standard methods of laboratory study of geomaterials. However, the utrasonic wave velocity change due to impact of state of stress, too. Therefore, the measurement is performed during the uniaxial loading in the process of strength measurement. The method and first results of measurement is described in this contribution.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012