Record details

Title
    Zvláštnosti kvality života v malých městech
Author
    Frantál, Bohumil
    Vaishar, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geographia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 2008, č. 25
Pages
    s. 175-188
Year
    2008
Notes
    Projekt: IAA3086301, GA AV ČR
    Překlad názvu: Particularities of the Quality of Life in Small Towns
    Rozsah: 13
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    Czech republic
    perception
    quality of life
    small towns
    urban liveability
Keyword
    Kvality
    Malých
    Městech
    Zvláštnosti
    života
Abstract (in czech)
   Malá města jsou charakterizována na základě statistických dat, geografické polohy a funkcí a byla provedena typologie malých měst podle uvedených ukazatelů. Mezi vybrané aspekty kvality života byly v rámci výkumu zařazeny otázky životního prostředí, kvality bydlení, pracovního uplatnění, dopravní obslužnosti, vybavenosti službami, možnosti trávení volného času, sociální kontakty a další aspekty (osobní bezpečnost, sociálně-patologické jevy). Analýza vnímání kvality života v malých městech byla opřena o výsledky provedených standardizovaných dotazníkových šetření mezi obyvateli měst a podpořena o poznatky z řízených rozhovorů se zástupci místních samospráv. Byl proveden pokus o srovnání malých měst z hlediska uvedených aspektů kvality života se středními a velkými městy na straně jedné a s venkovskými obcemi na straně druhé. Na závěr byla provedena diferenciace kvality života v jednotlivých typech malých měst a byly pojmenovány hlavní rysy kvality života v malých městech.
Abstract (in english)
   The paper that is based on the data obtained from the authors´ own research focused on the issue of perception of the small towns of Moravia presents certain established results dealing with the particularities of quality of life in small towns. The analysis of perception of the quality of life from the particular point of view of inhabitants (including evaluation of different environmental, social and cultural dimensions of the living space and their changes in time, evaluation of anxiety and future prospects, and classification of the present most significant problems in life) is based on the data from standardized questionnaire surveys among the inhabitants of towns that were confronted with information from managed semi-structured interviews with the representatives of local governments. In context.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012