Record details

Classfication no.
    550
Article
    Akustický televizor a jeho využití v geologii
    Chování jílové sypaniny za vysokých napětí a proměnlivé vlhkosti
    Činnost geologicko-měřické služby v roce 1979 a 1980
    Dendritické struktury v měsíčním materiálu
    Dissipation-based treatment of non-steady grain coarsening
    Establishing correlations between magma emplacement and faulting using statistical map analysis: examples from the northwestern Bohemian Massif (Germany/Czech Republic) and the northern Lachlan Fold Belt (Australia)
    Extrapolácia nameraných hodnôt hydrofyzikálnych charakteristík pôdy v rámci daného pôdneho druhu
    Geneticko-agronomická charakteristika hnědých půd na horninách krystalinika
    Geologický význam pražského území
    Globální klimatická změna
    Hradec nad Hradcem
    Hradisko a zámeček v Budislavi
    Inžinierskogeologická analýza svahových pohybov v kotlinách Slovenska
    K problematice stupňového členění kvartéru
    Katastrofa na jezeře Nyos v Kamerunské republice
    Krajšie na Slovensku nenájdete. Malolehotské kamenné more
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : I. teorie
    Magnezity a ich význam pre naše národné hospodárstvo
    Matematický model dětmarovického výmolu v OKR na Ostarvsku
    Menhiry v Čechách z hlediska geologie
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metody moderní sedimentologie
    Minerálna sila pôdneho substrátu v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny
    Náhrada čerpacích zkoušek začerpávacími zkouškami
    Nové možnosti kvantitativního zhodnocení výbrusů a nábrusů
    Nové strukturně geologické měřidlo a jeho využití při výstavbě podzemních děl
    Ovlivnění výsledků zkoušek vlastností karbonských sedimentů stářím a vlhkostí vzorků
    Pedogeografický přehled Dánska
    Pneumatický dezintegrátor pro sedimentární granulometrickou analýzu
    Pôdy typu "terrae calcis" na východnom Slovensku - ich charakteristika a genéza
    Pracovní setkání k problematice komplexního výzkumu spraší, jeskynních výplní a dalších pelistocenních sediment§ v Dolních Věstonicích
    Problematyka hydrogeotermiczna regionu Sudeckiego
    Problémy stanovení sedání staveb
    Programový systém databanky dát vlastností zemín
    Průzkumná díla v historickém jádru města Brna
    Předběžná zpráva o výzkumu jeskaně č. 1119 u Koněprus
    Přestup látek z atmosféry na zemský povrch
    Příspěvek k půdním poměrům okolí Jaroměřic n. Rokytnou
    Příspěvek k půdním poměrům okolí Nedvědic na Českomoravské vrchovině
    Půdní a půdně interpretační mapy ČSR
    Rozprávanie o tatranských dolinách. 13, Dolina Bielej vody. 1.časť
    Řešení stavby výsypek s maximálním využitím výsypného prostoru
    Sanační práce a statické zabezpečování historických objektů
    Sedimentologisches und fazielles Studium der Trias und Lias der Devín - Entwicklung (Malé Karpaty)
    Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000 a jeho význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
    Spraše a polygenetické sprašoidné sedimenty širšieho okolia Trnavy
    Spraše Podunajskej nížiny a ich inženierskogeologické vlastnosti
    Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům
    Stavební a dekorační kameny budov hlavních pražských peněžních ústavů 19. století
    Sto let výzkumu sesuvů na území ČSSR (1878-1978)
    Studium filtračně jímavostních parametrů karbonátových kolektorů mikroskopickou metodou
    To geodynamic interpretations of GPS data monitored on the East Sudeten network
    Toponomastika - pomocná věda geologická
    Využití infračervené spektroskopie při studiu půdní vody
    Význam půd pro stratigrafii kvartéru
    Významné čtvtrohorní lokality v Praze
    Ways to rational and efficient field and laboratory investigation in engineering geology
    Združovanie uhlových meraní na počítači