Record details

Classfication no.
    550.4
Article
    6th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry (AIG-6)
    13C variations in forest soil and soil solution DOC along a N-S European transect - preliminary data
    15N variations in forest soil along a N-S European transect - the effect N deposition on soil organic nitrogen
    40Ar-39Ar ages of selected rocks and minerals from the Kraków-Lubliniec Fault Zone, and their relation to the Paleozoic structural evolution of the Małopolska and Brunovistulian terranes (S Poland)
    Accessory minerals as fingerprints for the thermal history and geochronology of the Caledonian Rumburk granite
    Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: indicators of petrogenetic evolution
    Acidification of groundwater and its impact on surface water: comparison of the small catchments in Norway and Czech Republic
    Acidifikace Černého jezera
    Acidobazické reakce výluhů půd na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 Protivanov
    Adsorpční vlastnosti metasilicitů českého svrchního proterozoika
    Albert Maucher Award to David Dolejš
    Alkali metals (K, Na, Rb, Li) and Mg in the process of potassium metasomatism of late cenozoic volcanic rocks from middle Slovakia
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie
    Alkalies in the granitoids of the west Carpathians
    Aluminium complex in coal
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Amfibolitizace a biotitizace xenolitu rohovce z porfyrické biotitické žuly Sedmihorského pně
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 1, Nový způsob hodnocení rizika vzniku procesu samovznícení uhlí ve stěnových porubech
    Analýza případů samovzněcování uhlí v dolech OKR. Část 2, Hodnocení požárního ohrožení porubu z hlediska provedení adekvátních represivních zásahů
    Analýza silikátových a karbonátových hornin metódou AES-ICP
    Anomální obsahy zlata v proterozoických silicitech Barrandienu
    An anomalous atmospheric dust deposition event over Central Europe, 24 March 2007, and fingerprinting of the SE Ukrainian source
    Antraxolit z barrandienské části Českého masívu
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Aplikace termochemobarometrických metod na skarnové ložisko Pernštejn
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Application of MAGIC on a forest dieback affected catchment in the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Application of the fission-track-isochrones method to accessory minerals of the crystalline rocks of the west Carpathians
    Are the granites of the Aue-Schwarzenberg Zone (Erzgebirge, Germany) a major source for metalliferous ore deposits? A geochemical, Sr-Nd-Pb isotopic, and geochronological study
    Asociácia uhličitanov a sprievodných minerálov v závislosti na sedimentárnom prostredí
    Asociácie šlichových minerálov a prvkov stream sedimentov vo vzťahu k litologickým komplexom Braniska a Čiernej hory
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Atmospheric deposition in spruce forests in Bohemia - the filtering approach
    Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09
    Atómová absorpčná spektrometria při analýze geologických materiálov
    Barytové formace Českého masívu
    Baryum ve světlých dlídách nectavských ortorul
    Basalt weathering in the area of the Cerová vrchovina highlands : geochemical aspectes
    Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    Behaviour of sulfur isotopes in the atmosphere, forest soils and mosses across Europe
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Berylium v uhlí SHR
    Beryllium chemistry in the Lysina catchment, Czech Republic
    Bilančný matematický model na podrobnú analýzu časovej variability zložiek vodného režimu pôd
    Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech
    Biogenic origin of intergrown Mo-sulphide- and carbonaceous matter in Lower Cambrian black shales (Zunyi Formation, southern China)
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Biogeochemical fluxes of manganese in a central - Bohemian forested catchment on granite bedrock
    Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer
    Biogeochemistry of aluminium in a forest catchment in the Czech Republic impacted by atmospheric inputs of strong acids
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Bór v aleuropelitech Českého masívu
    Boron and lithium isotopic compositions as provenance indicators of Cu-bearing tourmalines
    Boron in the aleuropelites of the Bohemian massif
    Boron in the Permo-carboniferous aleuropelites of the Bohemian massif, Czechoslovakia
    The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit, eastern margin of the Bohemian Massif
    Calcareous tufa cascade at Svatý Jan pod Skalou
    Calcium and strontium isotope signals in forest soil environments during recovery from anthropogenic acidification
    Calculations and plotting in igneous geochemistry: Corvée abolished at last! (GCDKIT 2.00 released)
    Carbon isotope composition of gases thermally desorbed from coals
    Carbon, nitrogen and sulfur isotope profiles through peat bogs: environmental implications
    Causes of glacial periods relations between the intensity of corpuscular radiation and the fundamental types of atmospheric circulation
    Celková mineralizace v hydrochemii a analytice vody
    Changes in acidic deposition on spruce forest ecosystems in the mountains of Bohemia
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Charakter zastoupení stopových prvků v kvartérních sedimentech (půdácha spraších ) v okolí Brna
    Charakteristika sekundárnej geochemickej aureoly ložiska Zlatá Baňa, Slanské vrchy
    Chebské vltavíny
    Chemical analyses of granitoids of the west Carpathians
    Chemical characterisation of impact glasses from Zhamanshin impact crater, Kazakhstan. Possible contamination of irghizites by extraterrestrial matter
    Chemical composition of radioactive accessory minerals: implications for the evolution, alteration, age, and uranium fertility of the Fichtelgebirge granites (NE Bavaria, Germany)
    Chemical composition of tourmaline from granitic rocks; geochemical versus crystal-structural constraints
    Chemical structure of coal substance
    Chemická a minerální korelace procesu kaolinizace bítešské ortoruly
    Chemické složení a metamorfóza karbonských hornin moravskoslezské oblasti
    Chemické složení magnetitových rud krkonošského krystalinika
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemismus a fyzikální vlastnosti minerálů a jejich technologické aplikace
    Chemismus a radioaktivita jihočeských granulitů
    Chemismus granulitů a jejich nerostů z Nových Vilemovic u Javorníka
    Chemismus paulignitu z Vinařické hory
    Chemismus proterozoických hornin s pyritem u Kamence a Liblína (barrandienské proterozoikum)
    The chemistry of amber - facts, findings and opinions
    Chemistry of phosphorus-rich topaz
    CHKO Moravský kras - 45 let
    Chlórované uhlovodíky - závažný kontaminant podzemních vod
    Circular structures and small intrusions of the Bohemian massif as a sources of some mineral raw materials
    Cirkonij-gafnijevyj indikator frakcionirovanija redkometaľnych granitov
    Climate change and mobilization of mercury in forest soil: Effects of artificially increased precipitation on mercury and methylmercury in run off
    Climate warming accelerates decrease of aluminum concentrations in acidified lakes
    Clinopyroxene from basaltic rocks of the Erzgebirge-Krušné hory Mts. - implications for modelling of the magnetic plumbing system
    Co prozrazuje diamantový prach na Tungusce
    A comment on 'Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology' by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
    Common high-pressure metamorphic history of eclogite lenses and surrounding metasediments: a case study of calc-silicate reaction zones (Erzgebirge, Germany)
    Comparison of the Daluxiang and Maoniuping carbonatitic REE deposits with Bayan Obo REE deposit, China
    Conceptual geochemical models of groundwater chemistry against aquifer mineralogy (Stephanian-Autunian sedimentary rocks, the Intra-Sudetic basin, SW Poland)
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Constraints on the origin of gabbroic rocks from the Moldanubian-Moravian units boundary (Bohemian Massif, Czech Republic and Austria)
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic
    Contrasting chemical response to artificial acidification of five acidsensitive streams
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Criticism of prediction of coal self-ignition
    Crystal chemistry of elbaites from some lithium pegmatites of the Czech Massif
    Crystallographic texture of Late Triassic gastropod nacre : evidence of long-term stability of the mechanism controlling its formation
    Crystallographic textures of molluscan shells: a new tool unravelling their phylogeny
    Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Dating of the Quaternary volcanoes Komorní Hůrka (Kammerbühl) and Železná Hůrka (Eisenbühl), Czech Republic, by TL, ESR, alpha-recoil and fission track chronometry
    Dating the onset of Variscan crustal exhumation in the core of the Bohemian Massif: new U-Pb single zircon ages from the high-K calc-alkaline granodiorites of the Blatná suite, Central Bohemian Plutonic Complex
    Dceřiné produkty radonu v Koněpruských jeskyních
    Deciphering the petrogenesis of deeply buried granites: whole-rock geochemical constraints on the origin of largely undepleted felsic granulited from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Deducing source rock lithology from detrital rutile geochemistry: an example from the Erzgebirge, Germany
    Děje probíhající na rozhraní kapalné a tuhé fáze, které ovlivňují migraci prvků v oxidační zóně
    'Dejte mi kus Měsíce . . .'
    Delta13C record across the late Silurian Lau event: New data from middle palaeo-latitudes of northern peri-Gondwana (Prague Basin, Czech Republic)
    Deposition of lead in central Czech Republic, trends and impacts on the biogeochemical cycle
    Detailní prospekce geochemických a šlichových anomálií v Mosambiku
    Determination of fluid systems linked with Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien area)
    Determination of potassium feldspars triclinity degree by means of infrared spectroscopy
    Determination of sulphur in silicate and carbonate rocks VY wavelenght dispersive XRF
    The development of mean water chemistry and the significance of acid episodes during 15 years of declining acid deposition
    Diagenesis effects on specific carbon isotope composition of plant n-alkanes
    Disribuce prvků při zvětrávání granitckých hornin a tvorbě půd v oblasti říčanského masívu
    Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Distribuce a vazba stopových kovů v různých frakcích půdních horizontů
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Distribuce molybdenu v některých krystalinických jednotkách západní Moravy
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce stabilních izotopů lehkých prvků v hydrotermálních minerálech příbramského uranového ložiska
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce stopových prvků a uhlíku v horninách grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech Barrandienského proterozoika
    Distribuce stopových toxických kovů v atmosférické depozici pražské aglomerace v zimním období
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribuce uhlovodíků a vyšších mastných kyselin v proterozoických černých břidlicích z lokality Kamenec
    Distribuce uranu a thoria v granitoidech
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribúcia selénu na hydrotermálnych žilách v Novoveskej Hute (Spišsko-Gemerské Rudohorie)
    Distribúcia stopových prvkov v kassiterite vzácneprvkových albitizovaných granitov z Dlhej doliny (centrálna časť Spišsko-Gemerského Rudohoria)
    Distribúcia stopových prvkov v uhličitanových konkréciach z permu v Spišsko-gemerském Rudohorí
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    The distribution of meteoric Cl-36 in precipitation across Europe in spring 2007
    Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contaminated by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Dlouhodobá interakce atmosférického CO2 s karbonátovým vodným prostředím
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Does elevated nitrogen deposition or ecosystem recovery from acidification drive increased dissolved organic carbon loss from upland soil? A review of evidence from field nitrogen addition experiments
    Downward nitrate trends in drainage water at Lysina, Czech Rep.
    Duration of Eo-Alpine metamorphic events obtained from multi-component diffusion modeling of garnet: A case study from the Eastern Alps
    Dusík v lesních ekosystémech : zrcadlo proměn
    Dvojí předmesozoické vulkanity mongolského fluoritového ložiska Čulut Cagan Del - neobvyklý případ látkové konvergence
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Dynamics of Cu, Zn, Cd, and Hg release from sediments at surface conditions
    Dynamics of sulfate oxygen isotopes in a spurce die-back affected catchment and at an unpolluted control site
    Dynamika samovznícení uhlí OKR
    EAG lecture tour 2013
    The Early Cretaceous volcanic activity in the western part of the Gobi-Altay rift (Shiliin Nuruu, SW Mongolia)
    Efektivní využití geologických a geomechanických dat v hornické činnosti
    The effect of atmospheric lead deposition on Pb concentrations and isotope ratios in spruce tree rings (Black Triangle, Central Europe)
    Effect of fire on Hg pools in soils of forested ecosystem
    The effect of N and P addition on vegetation in two deciduous forests on base-rich soil
    Effect of temperature on downward movement of 34S and 35S in isotopically labelled forest soils: seasonality in organic S cycling
    The effect of temperature on nitrogen transformations in mountain forest soils of Plešné, Černé, and Čertovo Lake watersheds
    Effect of water mixing processes on change of their carbonate equilibrum
    Effects of altitude and tree species on delta34S of deposited sulphur (Jezeří catchment, Czech Republic)
    Effects of chemical composition and temperature on transport properties of silica-rich glasses and melts
    The effects of S/L ratio on trace element mobilization from bentonite to wine
    Einfluss des Bodentyps auf die Transferkoeffizienten des Strontiums
    Electron microprobe analyses of moldavites
    Erratum to: "Petrology and geochemistry of the Tertiary alkaline intrusive rocks at Doupov, Doupovské hory Volcanic Complex (NW Bohemian Massif)" Journal of Geosciences 55: 251-278
    Estimation of long-term trends in the tropospheric 14CO2 activity concentration
    ETR en mar-sedimentoj
    European critical loads of cadmium, lead and mercury and their exceedances
    Evidence for organic cycling of anthropogenic sulfur in forested catchments: S isotope mass balances for 13 sites spanning a 10-fold pollution gradient
    Evolution of geochemistry and depositional settings of Early Palaeozoic siliciclastics of the Barrandian (Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif, Czech Republic)
    Evolution of rare-metal granitic magmas documented by quartz chemistry
    An expanded non-Arrhenian model for silicate melt viscosity : a treatment for metaluminous, peraluminous and peralkaline liquids
    Experimental study and mathematical modeling of Cs(I) and Sr(II) sorption on bentonite as barrier material in deep geological repository
    Expresní stanovení zlata ve vzorcích o velké navážce metodou instrumentální gamma aktiuvační analýzy
    Extensive regional decrease of nitrate in central-European mountain streamwater
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Factors controlling streamwater chemistry changes during hydrological episodes (Jezeří catchment, Krušné hory Mountains, Czech Republic)
    The fate and stability of peatland sulfur stores as determined through stable sulfur isotopes and a transplant experiment
    Fazovaja zonaľnosť uglevorodov v neftegazonosnych bassejnach skladčatych oblastej (na primere nekotorych bassejnov Jevropy i jugo-vostočnoj Azii)
    Fázové strukturní přechody vybraných přírodních zeolitů
    Fe isotopic variations in iron meteorites and implications for parent-body thermal histories
    Fe-rich amphibolites with tholeitic affinity from the SE margin of the Bohemian massif
    Fe-sulfidy z SHR
    Ferruginous crusts and cements in the northern part of Bohemian Cretaceous Basin: genetic implications from O and H isotopes
    Fifth Anniversary of GEOCHIM 2003/UNESCO "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 1-15, 2003
    Fluid inclusion geochemistry of Bashierxi tungsten-tin deposit in Qimantag area, Xinjiang
    Fluid inclusion planes and paleofluid records in the Podlesí granite, Krušné hory Mts., Czech Republic
    Fluid inclusions and stable isotope study of quartz-tourmaline veins associated with beryl and emerald mineralization, Kafubu area, Zambia
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Fluidní inkluze v primitivních turmalinických pegmatitech z lomu Bory u Velkého Meziříčí (strážecké moldanubikum) - předběžné výsledky
    Fluids and earthquake swarms in Western Bohemia region
    FOREGS geochemical baseline mapping programme - a new European wide database and geochemical atlas
    Foreword to the special volume on geology of the Mongolian Altay
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Fosfor v sedimentech drobných vodních toků ve vztahu k jejich zrnitostnímu složení
    Frakcionace vzácných zemin při zvětrávání hornin
    Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (east Moravia, Czech Republic)
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
    Gas monitoring in the swarm quake area of West Bohemia (Czech Republic) and the Vogtland (Germany)
    Geneza dyspersji lineacji l2 w lupkach lyszczykowych zachodniej Częšci pasma Kamienickiego
    Geochémia hydrotermálne premenených vulkanických hornín stredného Slovenska
    Geochémia na 27. Medzinárodnom geologickom kongrese v Moskve
    Geochémia severnej časti Slanských vrchov
    Geochémia západokarpatského barytu
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Geochemical characteristics of black shales from the ore-bearing complex of strata of the Malé Karpaty Mts.
    Geochemical characteristics of lower paleozoic spilite-keratophyre series in the western Sudetes (Poland): petrogenetic and tectonic implications
    Geochemical characteristics of metabasites from the southern part of the Bystrzyckie Mts. (Orlica-Śnieżnik Massif, Sudetes) - preliminary report
    Geochemical characteristics of the high- and low-Ti basaltic rock association in the uplifted shoulder of the Ohře (Eger) Rift, Western Bohemia/Saxony
    Geochemical classification of Variscan granitoids in the Moldanubicum (Czech Republic, Austria)
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemical evolution of halogen-enriched granite magmas and mineralizing fluids of the Zinnwald tin-tungsten mining district, Erzgebirge, Germany
    Geochemical position of the Bohemian Massif neovolcanites (Czechoslovakia) among young volcanic associations
    Geochemical processes and human pertubation
    The geochemical role of boron in the Carboniferous sediments of Czechoslovakia
    Geochemická charakteristika hornin svojšínského vulkanitového pruhu
    Geochemická charakteristika obalových sérií desenské klenby
    Geochemická charakteristika řečištních sedimentů ve skupině Králického Sněžníku
    Geochemická databanka GEOLM3
    Geochemická mapa východní části baltského štítu
    Geochemická prospekcce na území mezi Malou Morávkou, Dolní Moravicí a Novou Vsí
    Geochemická zonálnosť stratiformnej sulfidickej mineralizácie v oblasti Smolník-Štós-Medzev
    Geochemické a mineralogické zhodnocení scheelitové mineralizace u Hostákova
    Geochemické anomálie v okolí Anenského vrchu a jejich interpretace
    Geochemické faktory kaolinizace bítešské ortoruly u Plenkovic na Znojemsku
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geochemické modelování v kontaminační hydrogeologii
    Geochemické problémy bezpečného ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    Geochemické typy barrandienských železných rud
    Geochemické typy žul Blatenského masívku v Krušných horách
    Geochemické typy žul v Nejdeckém masívu
    Geochemické zhodnocení sedimentů pouzdřanské jednotky
    Geochemické zhodnocení sedimentů slezské jednotky
    Geochemické zhodnocení sprašových sedimentů na území Moravy
    Geochemické zhodnotenie štruktúrneho vrtu BT-7 pri Pukanci a jeho metalogenetický význam
    Geochemicko-metalogenetická charakteristika zlata so zreteľom na niektoré lokality Západných Karpát
    Geochemický a mineralogický výzkum zlatohorských rud
    Geochemický výzkum proterozoických hornin na Svojšínsku a Neveklovsku
    Geochemický výzkum rudního materiálu ze Zlatých hor-Kosova
    Geochemický výzkum řečišťních sedimentů Broumovského výběžku
    Geochemie a petrologie barrandienských diabasových hornin
    Geochemie a petrologie metapelitů obalových sérií jádra desenské klenby
    Geochemie dnových sedimentů v podmínkách intenzívních antropogenních vlivů
    Geochemie flyšových sedimentů západní části čs. Karpat
    Geochemie hlubinných vod a plynů střední Moravy
    Geochemie hornin keprnické klenby
    Geochemie karlovarských kaolínů
    Geochemie na 27. Mezinárodním geologickém kongresu v Moskvě
    Geochemie na Přírodovědecké fakultě UK
    Geochemie niklonosných hornin u Křemže
    Geochemie organických látek z proterozoických černých břidlic
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Geochemie pro životní prostředí
    Geochemie proterozoických a paleozoických mramorů Českého masívu
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Geochemie řečišťních sedimentů v oblasti Nízkého Jeseníku
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Geochemie stopových prvků v metapelitech rudního revíru Zlaté hory
    Geochemie sulfidů z ložiska Staré Ransko
    Geochemie uhlí v ČSSR
    Geochemistry and mineralogy of altered rocks in Tatiar intrusive complex (Štiavnické vrchy Mts.)
    Geochemistry and secular evolution of ground water
    Geochemistry of felsitic dykes from the vicinity of Lásenice near Jindřichův Hradec (south Bohemia) and their relation to Sn-W mineralization
    Geochemistry of intercalated red and gray pelagic shales from the Mazak Formation of Cenomanian age in Czech Republic
    Geochemistry of iron group elements in the west Carpathians metabasites
    Geochemistry of peridotites, gabbros and trondhjemites of the Ballantrae complex, SW Scotland
    The geochemistry of phosphorus in different granite suites of the Western Carpathians, Slovakia: the role of apatite and P-bearing feldspar
    Geochemistry of the dyke rocks of the Roztoky n. Labem area (České Středohoří Mts., Czechoslovakia)
    Geochemistry of the stratified volcanosedimentary complex in the central part of the České středohoří Mts., North Bohemia
    Geochemistry of Upper Proterozoic rocks of the Svojšín volcanic strip (western Bohemia) and problem of the source material of metasediments
    GEOCHIM - CGS/UNESCO/SGA training course successfully finished in Czech Republic
    GEOCHIM Courses celebrate their 30th Anniversary: 1975-2005
    Geochimija gazov i glubinnych vod jugo-vostočnych sklonoch češskogo massiva
    Geochronological studies of the Bohemian massif, Czechoslovakia, and their significance in the evolution of central Europe
    Geologická interpretace výsledků experimentů s adsorpcí a desorpcí uranu (VI)
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologické informačné systémy a petrologicko-geochemická databankaKGaM BF - ÚVT VŠT Košice. I.
    Geologický průzkum zkrasovění
    Geologie
    Geology and geochemistry of the Palaeozoic plutonic bodies of the Trans-Altay Gobi, SW Mongolia: implications for magmatic processes in an accreted volcanic-arc system
    Geomon - geochemický monitoring malých povodí
    Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
    Germanium
    Grafitická pararula z vrchu Mírovka : 23-21 Havlíčkův Brod
    Granitoids of the Malé Karpaty Mts.: major element chemistry and its contribution to petrogenesis
    Granitoidy lužického masívu v jižní části šluknovského výběžku a jejich nové petrologické zařazení
    The Hawley Medal for 2012 to Bronislava Lalinská-Voleková, Juraj Majzlan, Tomáš Klimko, Martin Chovan, Gabriela Kučerová, Jana Michňová, Róbert Hovorič, Jörg Göttlicher, and Ralph Steininger
    Heterogeneity of the upper mantle beneath the neovolcanic zone of the Bohemian Massif : deformation and geochemistry of peridotite xenoliths
    High resolution mapping of anthropogenic pollution in the Giant Mountains National Park using soil magnetometry
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Hledáme cesty ke snížení emisí skleníkových plynů z půd
    Hodnocení analýz některých stopových prvků v syntetickém vzorku vody
    Hodnocení obsahu síry ve východní části pánve
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Hrozba klimatických změn : co prozrazuje výzkum nejmladší geologické minulosti
    Huminové látky a toxicita těžkých kovů v půdě
    Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
    Hydrogeochemická charakteristika Krkonoš
    Hydrotermálne premeny andezitových vulkanoklastík so vznikom hydrohalloyzitu v oblasti Dubníka, JV od Prešova
    Hydrotermálne premeny produktov ryolitového vulkanizmu na jz. okraji Kremnických vrchov
    Hydrotermální alterace bentonitu v nízkoteplotní oblasti
    Hydrotermální rozklady skel obohacených oxidem ciničitým
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. I. syntéza za přítomnosti etylaminu
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si. II. syntéza za přítomnosti pyridinu
    Hydrothermal evolution of gold-bearing pyrite and arsenopyrite from different types of gold deposits
    Hydrothermal uranium-base metal mineralization of the Jánská vein, Březové Hory, Příbram, Czech Republic: lead isotopes and chemical dating of uraninite
    Hypergénny rozklad pemzy a vznik ílových minerálov v ryolitových tufoch severozápadne od Velkej Trne na východnom Slovensku
    Hyperpotassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif) revisited
    Impact of Lower Cambrian black shales and exploited Mo-Ni black shale - hosted deposits on the trace element composition of soils and crop plants in the Zunyi Region, Guizhou Province, South China
    In-situ analysis of Fe isotopes by laser ablation multicollector ICP-MS: vestige of a Late Devonian magmatic arc?
    Increased nitrogen in runoff and soil following fourteen years of experimentally-increased nitrogen deposition to a coniferous-forested catchment at Gardsjön, Sweden
    Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
    The influence of long-term N-fertilization on episodic leaching of nitrate from a small forested catchment at Gardsjön, Sweden
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Infrared spectroscopic study of H-D isotopic effect in layered uranium micas M2+ (UO2PO4)2 . nX2O; (M2+ = Cu, Ca, Ba; X = H, D)
    Iniciální poměry izotopů U a Th k primogennímu Pb na sulfidických ložiskách Jeseníků
    Integrated environmental impact of heavy metals on soil-water systems as exemplified by the biogeochemical behaviour of lead
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Interakce uranu a radia s přírodními látkami
    Interpretace geochemických dat ve Vinogradovově ústavu v Irkutsku
    Isotope composition of tree rings of Norway spruce (Bohemian Forest, Central Europe) exposed to atmospheric pollution
    Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
    Isotopenuntersuchungen am reduzierten Kohlenstoff aus Metaschwarzschiefern und Schwarzschiefern des Erzgebirges und anderer Gebiete der DDR
    Isotopenvariationen des Wasserstoffs, Stickstoffs und Kohlenstoffs eines durch Kontaktmetamorphose überprägten Glimmerschieferprofils im Erzgebirge (DDR)
    Isotopic 13C fractionation in soil as connected with microbial metabolism
    Isotopic composition of carbonates and differences in deposition environment during the Miocene lacutrine sedimentation in Krušné Hory graben
    Isotopic composition of salt efflorescence from the non-carbonate arenites exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous basin (Czech Republic)
    Isotopic fractionation of water in plant leaves - a clue for the role of terrestrial vegetation in the global carbon cycle
    Isotopic signal of respired CO2 as a tool to study soil microbial metabolism
    Issledovanije suportonkoj frakcii lunnogo regolita
    Izotopic composition on sulphur and carbon of uranium mineralization near Novoveská Huta (tha Slovenské rudohorie Mts.)
    Izotopické analýzy kyslíku, vodíku a síry jako indikátory některých typů československých minerálních vod
    Izotopické hodnoty delta 34S síranů v atmosférických srážkách
    Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku jeskynních sintrů, žilných kalcitů a sedimentárních vápenců z českého krasu
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku v karbonátových sedimentech
    Izotopické studium štramberských tithonských vápenců
    Izotopický poměr C12/C13 v antraxolitech hydrotermálního uranového zrudnění
    Izotopický výzkum světlých vápenců ložiska Zlaté Hory - východ
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Izotopové složení kyslíku v minerálech granitu masivu Bajan Obo a v některých horninách jeho exokontakru (Mongolsko)
    Izotopy síry, uhlíku a kyslíku na vybraných lokalitách Barrandienského proterozoika
    Izotopy síry v sulfidech z hornin českého svrchního proterozoika
    Izotopy uhlíku v organické hmotě spodnokřídových sedimentů slezské jednotky (Vnější Západní Karpaty, Česká republika) : (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Izučenije massoperenosa agrochimikatov v zone aeracii Češskogo melovogo bassejna
    Jsou lesní porosty efektivními pumpami uhlíku?
    K istorii razvitija geochimičeskich znanij
    K některým otázkám Václava Štefana
    K původu zlata v aluviálních uloženinách Zlatého potoka u Kraskova v Železných horách
    Karbonáty - významné kolektory živic aj v ČSSR
    The komplexation of mercury by humic acids
    Koncentrační gradienty na rozhraní fází krystal-sklo, indikátor podmínek formování silikátové taveniny měsíčních skel
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Krasové javy v síranoch a kavernóznych karbonátoch na južnom okraji Slovenského Raja
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Lake sediment evidence of air pollution from pre-historic copper and bronze production
    Late Palaeozoic lamprophyres and associated mafic subvolcanic rocks of the Sudetes (SW Poland): petrology, geochemistry and petrogenesis
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Leachability of selected trace elements in lignite and its combustion products
    Lead and its isotopic analysis in bark pocket as anthropogenic indicator of atmospheric inputs to landscape
    Lead isotope ratios in tree bark pockets: An indicator of past air pollution in the Czech Republic
    Lead isotopes as a tool for tracing the contamination in soils and stream sediments affected by mining and smelting industry
    Lead isotopic invastigations of Galenas of the Fluor-Barytic Lead association Halsbrücke (Ore mountains, GDR)
    Lékařská geochemie - v ČSSR nový směr v geochemii?
    Lepší než bromoform nebo acetylentetrabromid : [O nové sloučenině k separaci minerálů]
    Lesy v globálním koloběhu uhlíku : jak dalece jsou významným hráčem?
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Litogeochemický výzkum teplického ryolitu a rulového komplexu v oblasti Krupky
    Loss of nutrients due to litter raking compared to the effect of acidic deposition in two spruce stands, Czech Republic
    Low-temperature hydrothermal interaction of Cs-containing solutions with a granite: an experimental approach
    Low-temperature hydrothermal interactions between granite and solutions containing Cs, Rb, and Sr: an experimental approach
    Low-temperature non-biogenetic synthesis of dolomite
    Luminescence analysis in speleology
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magmatic hydrogels: their formation, evolution, transport and deposition as silicate and rare-element minerals
    Magnetic properties of high-Ti basaltic rocks from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. (Bohemia/Saxony), and their relation to mineral chemistry
    Magnetic susceptibility and contamination of forest soils at Moravo-Silesian Beskydy Mountains and piedmont area, Czech Republic
    The Malé Karpaty rocks altered by metasomatism
    Mangan a jeho nemetalurgické aplikace ve světě
    Mapa seismických oblastí ČSSR
    Matematické modelování transportu a transformačních procesů dusíku v půdě
    Matematicko-statistické zpracování geochemických dat na lokalitě Narysov - Žežice
    Mechanical erosion in the mass balance of heavy metals in water - soil system
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Mercury contamination of soils in vicinity of historical mining area
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Metabasites in the Javornik area: comparison with mafic rocks from the Stronie Group of the Orlica-Śnieżnik Dome
    Metalické kuličky v impaktovém skle z kráteru Meteor v Arizone a jejich vznik potvrzený experimentálně
    Metallische elemente in verschiedenen Gesteinen und Erzen der Kleinen Karpaten und Genese der Antimonit und Pyritlagerstätten
    Metallogeny of the west Bohemian upper proterozoic
    Metalogenetický význam chloritov
    Metalogenéza zlata vo veporidoch
    Metasomatic reactions veins in dolomitic marbles of the Strážek moldanubicum, western Moravia
    Metodologie a metody paleoekologické práce
    Micas as indicators of the fugacities of some volatile components in magmatic-hydrothermal systems : the variscan postkinematic granites of the Erzgebirge Mts., G.D.R.
    Microstructural and mineralogical evidence for limited involvement of magma mixing in the petrogenesis of a Hercynian high-K calc-alkaline intrusion: the Kozárovice granodiorite, Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronnenburgu (NDR) a některých analogických horninách českého masívu
    Mikroprvky v horninách a půdách Tachovska
    Mikroprvky v sulfidoch z oblasti zlatobanského rudného poľa
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    Minerální a chemické složení jílovito-karbonátových sedimentů České křídy
    Mineralogicko-geochemická charakteristika půd fereto na JV Moravě
    Mineralogie a geochemie fosforitu české křídové pánve
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogy and geochemistry of pegmatites on Mount Begbie, British Columbia
    Mineralogy of metamanganolites in BIF of the Desná Group
    Minerals of the ammonioalunite-ammoniojarosite series formed on a burning coal dump at Czerwionka, Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Minerály REE-Y-Th-U-Zr z vysoko frakcionovaného topásovo-albitového leukogranitu z Erzgebirge, Nemecko: produkty postmagmatickej alterácie primárnych akcesorických minerálov fluidami bohatými na As
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých hor
    Mo-nosný scheelit z greisenizovaného pně v Krupce
    Modální složení a petrochemie granulitů Lišovského masívu a masívu Blanského lesa v jižních Čechách
    Modeling forecast of acidification and recovery in the Lysina catchment, Czech Republic
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling of effects of operating conditions and coal reactivity on temperature of burning particles in fluidized bed combustion
    Modelling the recovery from acidification at the covered catchment experiment, Gardsjön, Sweden
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Modified chromatographic separation scheme for Sr and Nd isotope analysis in geological silicate samples
    Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems
    Monitoring, modelling and study of environmental fate of persistent organic compounds in the Kosetice observatory, south Bohemia - the results of 14 years project
    Monitoring of atmospheric excess 14C around Paks nuclear power plant, Hungary
    Montánní vosk z bituminózních vápenců v Barrandienu
    More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania
    Morphology of kaolinite weathered from a nonfeldspathic mica-phyllite
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Možnosti stanovenia zlata v geologických materiáloch atómovou absorpčnou spektrometriou
    Mullitizace vybraných jílů chebské pánve (západní Čechy)
    N isotope study of acidified forest soils in the Czech Republic
    Naftogeochemické hodnotenie paleogénu Hromošsko-Šambronskej antiklinály
    Naše geochemie po 27. geologickém kongresu
    Natural and anthropogenic contamination and their evidence in geological history
    Natural carbonaceous adsorbents, fulvic acids and polycyclic aromatic hydrocarbons - relationships, adsorption and molecular modelling
    Natural inactivation of phosphorus by aluminium in atmospherically acidified surface waters
    Několik poznámek k dějinám geochemie
    Některé možnosti indikace uhlovodíků neseizmickými metodami
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek
    New data on the Neoproterozoic-Cambrian geotectonic setting of the Teplá-Barrandian volcano-sedimentary successions: geochemistry, U-Pb zircon ages, and provenance (Bohemian Massif, Czech Republic)
    New insights into aggregation and conformational behaviour of humic substances: application of high resolution ultrasonic spectroscopy
    Niekoľko poznatkov z mineralogicko-geochemického a paragenetického skúmania na žile Schrämen a Hlavná na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Niektoré vlastnosti minerálnej fázy v aerosóloch a ich stav vo vybraných úpravniach železorudných a magnezitových závodov
    Nitrate pollution of a water resource - 15N and 18O study of infiltrated surface water
    Nitrogen and carbon partitioning in diagenetic and hydrothermal minerals from Paleozoic Black Shales, (Selwyn Basin, Yukon Territories, Canada)
    Nitrogen isotopic evolution of carbonaceous matter during metamorphism : methodology and preliminary results
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    No. 429 - Organics in major environmental issues (1998-2002)
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o geotermickom poli západných Karpát
    Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
    Nové poznatky v kvantitativní rentgenové mikroanalýze
    Nové směry genetického výzkumu rudních ložisek
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    Nové způsoby výpočtů koncentrací prvků v rentgenové mikroanalýze nerostných surovin a rud
    Novšie poznatky z mineralógie a geochémie granitoidov Veľkej Fatry
    Nový maďarský přístroj pro termickou analýzu, Derivatograph Q-1500D, se stanovením uvolněných plynů
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Odešel Josef Veselý
    Odhad geochemické reaktivity horninového prostředí
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Oligocene-Miocene CO2 fluctuations, climatic and palaeofloristic trends inferred from fossil plant assemblages in central Europe
    On the character of distribution of chemical elements in nature
    On the manifestation of shallow and deep density inhomogeneities in the gravity field of the Carpathians
    On the origin of chloride waters in the Polish Flysch Carpathians
    On the sources of Radon in the caves in the northern part of the Moravian karst
    Optimization of the graphitization process at AGE-1
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    The origin of beryllium anomaly in the region of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
    Origin of sulphate efflorescence from sandstone of the Bohemian Cretaceous Basin
    Orthopyroxene-garnet granulites in the Podolsko complex
    Overenie možnosti použitia zušľachteného lapačového tuku vo flotácii magnezitu
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Oxidačné lúhovanie chalkopyritu mechanicky aktivovaného vo vibračnom mlyne
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    Parageneze a chemické složení sfaleritu v proterozoických formacích ložiska Struhadlo u Klatov
    Partial melting origin of the Orlica-Śnieżnik Dome gneisses, Sudetes, Poland
    Particulate air pollution in a small settlement: The effect of local heating
    Peat bog water chemistry
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Perlity v oblasti stredoslovenských vulkanitov
    Petra Jakeše jsem si opravdu moc vážil
    Petrochemické vlastnosti diabasových hornin jz. části velké Prahy
    The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic)
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Petrography of ultramafic nodules in the nefelinites from Księginki near Lubaň (lower Silesia)
    Petrologie a geochemie osečenské intruze v Podještědí
    Petrologie a geochemie svrchnoproterozoického Fe-Mn ložiska Chvaletice
    Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui
    Petrology and age of metamorphosed rocks in tectonic slices inside the Palaeozoic sediments of the eastern Mongolian Altay, SW Mongolia
    Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Petrology and geochemistry of metabasalts from Rakovec (Paleozoic of Gemeric unit, inner Western Carpathians)
    Petrology and geochemistry of selected rock types of teschenite association, outer western Carpathians
    Petrology and geochemistry of the Czechoslovak part of the Krušné hory Mts. granite pluton
    Petrology of some garnet - kyanite - K-feldspar leptynites of the czech moldanubicum (Czechoslovakia)
    PGE fractionation in seafloor hydrothermal systems: examples from mafic- and ultramafic-hosted hydrothermal fields at the slow-spreading Mid-Atlantic Ridge
    Phanerozoic petroleum source rocks in the Barrandian
    Phase equilibria in the Pd-Sn-Te system
    Phase relations in the silica rich area of the system Li2O-SnO2-SiO2
    Photochemical release of metal species in stream waters
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Pierwiatski promieniotwórcze w Sudetach
    Pierwiatski šladowe w węglach brunatnych kopalni "Turów"
    Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
    Plešovice zircon - A new natural reference material for U-Pb and Hf isotopic microanalysis
    Počítače a zpracování geochemických dat
    Pohyb iónov kovov v nenasýtenej zóne pôdy miešateľnym prúdením
    Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - osud v atmosféře
    Polytypism of pyrophyllite and talc. Part I, OD interpretation and MDO polytipes
    Polytypism of pyrophyllite and talc. Part II, classification and X-Ray identification of MDO polytypes
    Porovnanie relatívneho pôdneho geochemického potenciálu Cu, Pb, Zn a Sn nad měďnatoporfýrovými systémami Zlatna v Štiavnických vrchoch a Baniska v Javorí
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine
    Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách : 11-24 Žlutice
    Potassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Potenciálny vplyv úložísk kvapalných rádioaktívnych odpadov na okolie JE v Jaslovských Bohuniciach
    Použití faktorové analýzy v geochemické prospekci
    Použití matematicko-statistických metod při klasifikaci základních hydrogeochemických typů a identifikaci důlních vod v OKR
    Použití osobních počítačů v geochemii
    Povrchová kyslosť a katalytická aktivita montmorillonitu
    Povrchové reaktivní hydroxyly kaolonitu a metakaolinitu
    Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie ślasko-morawskiej
    Požadavky na homogenitu referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin
    Praktické použitie Fe-Ti oxidového geotermobarometra (zjednodušený výpočet hodnot Xusp a Xilm)
    Pravdivost analýzy
    Preface
    Prehľad analytických metód stanovenia zlata v geologických materiáloch
    Prejavy sírnokyslého zvetrávania a jeho hĺbkové zmeny vo vulkanických horninách pohoria Vtáčnik
    Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu
    Preparation of Alpha - Fe2O3 (Hematite) by oxydation precipitation of aqueous solutions of Iron (II) sulphate
    Primární geochemické aureoly uranového ložiska Rožná
    Príspevok k metodike interpretácie pôdnej ortuťometrie
    Príspevok k petrografii a geochémii granitoidov Malej Fatry
    Probable genetic connection between mafic (lamprophyric) and felsic (granitoid) magmatism during formation of the Žulová Pluton (NE Bohemian Massif)
    Problematika síry v hnědém uhlí. I.
    Problematika stanovenia germánia v popole uhlia metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie
    Problematika stanovenia olova metodou AAS a OES ICP
    Problematika výskytu radonu (222/86Rn) v jeskyních
    Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
    Problémy nomenklatúry a klasifikácie chloritov
    Procesy na redox rozhraní vod vytékajících z rašelinišť v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Procesy vazby stopových kovů na horninotvorné a autigenní minerály železa v půdách
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Programové možnosti zpracování geochemických dat ve výpočetním středisku stavební geologie Praha
    Progresívní využití karbonátů jako plniv
    Project 429 - Organics in major environmental issues
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Projekt GEMAS - zdjęcie geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo w Europie
    Promarněná příležitost? : [diskuse k učebnici geochemie]
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Prospection for gold and new occurrences of gold-bearing mineralization in the eastern Mongolian Altay
    Prověření některých vlastností sněhu z hlediska jeho využití při geochemické prospekci
    Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie
    První česká učebnice geochemie aneb promarněná příležitost
    Předběžné výsledky petrologického studia jižních ostrovů jádra desenské klenby
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Přírodní uhlovodíky v Antarktidě
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k poznání Ag-Pb sulfoantimonitanů
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    Příspěvek k poznání zeolitizace oligoklasu a andezinu
    Příspěvek k praktickému výpočtu množství jílových minerálů ze záznamů zhotovených na rentgenografickém difraktometru
    Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
    Příspěvek k problematice zdrojů radonu v jeskyních Moravského krasu
    Příspěvek ke genezi pararul jádra desenské klenby
    Příspěvek ke geochemii hélia v zemních plynech jv. svahů Českého masívu
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : III. saléeit
    Přístrojová základna při geochemickém vyhledávání barevných kovů
    Pseudorutil, chromspinel a pyrop z předkartérní kůry ultrabazitů
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Původ aragonitu v jeskyních : studie stabilních izotopů
    Pyrolyséry pro stanovení bituminosních látek v horninách a minerálech plynovou chromatografií
    Pyroxénová geotermometria a geobarometria ultrabázického telesa pri Sedliciach
    Radioactivity of selected durbachites and syenites of the Bohemian massif
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Radiocarbon in the air of Central Europe: Long-term investigations
    Radionuclides as tracers of erosion rates and metals dynamics in soils
    Radon v jeskyních Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
    Rapid accretion and differentiation of iron meteorite parent bodies inferred from 182Hf-182W chronometry and thermal modeling
    Rapid migration of heavy metals and 137Cs in alluvial sediments, Upper Odra River valley, Poland
    A rapid procedure for preparing Oxigen-18 determination in water samples
    Rare earth and isotopic geochemistry of the fluorite-barite vein deposits from the western Rouergue district (France)
    Rare earth elements in metamorphosed black shales of the Malé Karpaty Mts.
    Rate of weathering estimated from monitoring of small catchments and PROFILE modeling
    Recovery from acidification and eutrophication - interactions between atmospheric deposition and forest management
    Recovery from acidification during ten years of the covered catchment experiment at Gardsjön, Sweden, followed by four years after the roof was removed
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    Referenční minerály izotopického složení v zemích RVHP
    Regionale Clarkewerte : Möglichkeiten und Grenzen ihrer Anwendung am Beispiel des Erzgebirges (DDR)
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální variabilita chemismu devonských vulkanitů v Jeseníkách
    Relationship between magnetic susceptibility of soils and concentrations of heavy metals in the region of Moravosilesian Beskydy Mts., Czech Republic
    Reliability of spectrochemical determination of trace elements in carbonate standard reference materials
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts.
    Response of root and sediment phosphatase activity to increased nutrients and salinity
    Results after six years of clean precipitation treatment at the Gardsjön Covered Catchment Experiment - good news or bad news?
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    Results of research conducted during the years 1976-1980 on the task II-4-6 "Geochemistry of geological processes and petrogenesis of the west Carpathians"
    Retence jódu v půdě a na modelových půdních sorbentech
    Retention and accumulation of arsenic in ecosystems along the arsenic deposition gradient, Czech Republic
    Revision of the Lissa (Lysá nad Labem) L6 chondrite, Czechoslovakia
    Rezuľtaty Rb-Sr opredelenija vozrasta metamorfičeskich porod kristalličeskogo kompleksa Malych Karpat
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    The role of reactive surface sites and complexation by humic acids in the interaction of clay mineral and iron oxide particles
    The role of Ti4+ in the crystal structure of pyroxene isomorphous series: diopside (CaMgSi2O6) - CaTiAl2O6
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Rozdíly v odtoku dusíku, síry a fosforu z povodí při různém antropogenním zatížení krajiny
    Roztoková termochemická analýza silikátů a jiných nerostných surovin : základy metody, přístrojová technika a příklady aplikací
    RTG analýza horninotvorných minerálov: stanovenia obsahu Fe2+ a Fe3+
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Rychlé rentgenografické stanovení obsahu Fe2O3 v keramických surovinách
    Rychlost odbourávání toxických kyanidů v odkalištích rudných baní Kremnica
    Rychlost odstraňování kyanidových iontů z odkaliště úpravny Zlatá Kremnica
    Scheelit a jeho vzťah k horninovým komplexom kryštalinika malých Karpát
    Schwefelisotopenuntersuchungen an Sulfaten der Mineralwässer in West-Karpaten System der ČSSR und in Westböhmen
    Secondary alterations of plagioclases of granitoid rocks of west Carpathians
    Secondary soil phases controlling surface water chemistry during experimental acidification at the Bear Brook Watershed in Maine, USA
    Sediment hosted Zn-Pb-Cu mineralization in siliciclastic rocks from Moravosilesian Paleozoic: fault controlled mineralizing fluids derived from evaporated seawater
    Selected papers from the 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic, 12-17 June, 2005
    Selen z hořících odvalů dolu Stachanov
    Selenium in the proterozoic Fe-sulphides
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Sestavování a využití map geochemické reaktivity hornin
    The Seventh GEOCHIM /UNESCO/ SGA "Postgraduate certificated training course in geochemical exploration methods and their environmental applications" : Prague and Dolní Rožínka, Czech Republic, September 5-19, 2005
    Sfaleritová geobarometrie na ložisku sulfidů železa Pocinovice u Klatov
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 1. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 2. část
    Síra, stopové prvky a chemicko-technologické charakteristiky v databázi evropských a světových černouhelných pánví. 3. část
    The Sklené garnet peridotite : petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite
    Skleníkové plyny v půdě. 2., Uhlíkaté plyny - oxid uhličitý a metan
    Skleníkové plyny v půdě. 3., Dusíkaté plyny - oxid dusný
    Složení izotopů síry a obsah síry v ultrabazických a eklogitických horninách moldanubika a kutnohorského krystalinika
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Sľuda muránskych žulorúl
    Sm-Nd isotope and trace element study of Late Peroterozoic metabasalts ("spilites") from the Central Barrandian domain (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Sodian-beryllian cordierite from Gammelmorskärr, Keimö island, Finland, and its decomposition products
    Soil geochemical prospection in the Medzev-Prakovce-Košice trangle area
    Soil Mg and Ca depletion as a result of experimental litter raking in two spruce forests, Czech Republic
    Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach
    Solid sampling of geological materials - properties of particles produced by laser ablation
    Solubility of tungstic oxide and molybdenum oxide in basalt melt
    Some factors affecting hydrocarbon potential of the Carpathian Tertiary accretionary complex and fore-arc basin (Slovakia)
    Some new momants in the development and position of geochemistry
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Sorption of hazardous arsenic from aqueous systems
    Sources of lead pollution in Central Europe over the past 200 years
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment from three lakes in Maine, USA
    Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment of three Maine lakes, USA
    Speciation, phase association and potential bioavailability of phosphorus on a Svalbard glacier
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: Are spectral chlorophyll indices related to forest floor dissolved organic C and N?
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: can remote sensing of foliage predict variation in soil C and N chemistry?
    Spectrochemical determination of contents and distribution homogenity of trace elements in Galenite
    Spectrochemical determination of rare earth elements in some minerals from the Western Carpathians and their typomorphic evaluation
    Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov
    Srovnání chemismu půd v NPR Žofínský prales s přilehlými hospodářskými smrčinami
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Stabilní izotopy kyslíku a vodíku a některé možnosti jejich využití v geologii
    Stabilní izotopy lehkých prvků a problémy současné geologie a geochemie
    The stable isotope archive of Lake Pannon as a mirror of Late Miocene climate change
    Stable isotope ratios of chemically separated carbon forms in 210Pb-dated peat monoliths: Role of temperature and wetness
    Stable isotope study of sulphides and carbonates from the upper proterozoic rock of the Barrandian area (western Bohemia)
    Stanovení koeficientu korelace malých souborů geochemických dat
    Stanovení některých stopových a vzácných prvků v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových prvků ve vodách metodou INAA s použitím skupinové předaktivační koncentrace
    Stanovení nositele stříbra v polymetalickém skarnu z Měděnce
    Stanovení stopových koncentrací rhenia v geologických materiálech
    Stanovení železa a titanu ve sklářském písku po rozkladu parami kyselin
    Stanovenie bóru vo vodách
    Statická a dynamická sorpce kadmia sedimenty
    Statistická analýza popelnatostí frakcí plavicích rozborů černého uhlí
    Stav, výsledky a koncepcia regionálnych geochemických vyhľadávacích prác v Západných Karpatoch
    Steady-state luminescence measurement for qualitative identification of rare earth ions in minerals
    Stopové prvky (Pb, Cu, Zn, Cd, As) v pitných vodách ČSR
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Stopové prvky v karlovarských minerálních vodách
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare-Rumunsko
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    The strata-bound mineralizations of the Erzgebirge (G.D.R.)
    Stream sediment survey of the Bohemian massif
    Stromatakty ve sklenici vody : experiment napodobující vznik zvláštních dutin ve vápencových usazeninách
    Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
    Structural evolution and U-Pb zircon dating of tonalite intrusions in the Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif: implications for tectonic evolution of the NE part of Variscan orogenic root
    Structural slate and chemical composition of K-Feldspars from the granitoid rocks of the Malé Karpaty Mts.
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie : Svitavy 14-34
    Studium kinetiky dehydratace přírodního natrolitu
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Studium obsahu a forem As v suché atmosférické depozici vázané na sněhovou vrstvu
    Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat
    Studium teplotní stability přírodního thomsonitu
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    The study of reliability of spectrochemical trace elements determination in metamorphic silicate rocks
    Stupeň redukce a vlastnosti černých uhlí
    Subcontinental mantle geochemistry: evidence from spinel lherzolite xenoliths (Kozákov, Northern Bohemia)
    Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands
    Sulfidické zrudnenia v Nízkych Tatrách a ich striebronosnosť
    Sulfidy jako indikátory intenzívních fyzikálně chemických parametrů během geologických procesů
    Sulfur isotopes in 13 small catchments after 13 years of decreasing air pollution
    Sulfur isotopes in the study of stone monument conservation
    Sulfur mobility in peat
    Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient
    Sulphate sorption characteristics of the Bohemian Forest soils
    Sulphur isotope characteristics of two North Bohemian forest catchements
    Sulphur isotope dynamics in two mountaintop forest catchments in the Black Triangle, Central Europe
    Supergene alteration of Sulfides, II. A laboratory electrochemical study
    Supergene alteration of sulphides. I, An electrochemical model
    Survey of a carbon dioxide pressure field in the Western Bohemia Spring Region
    Swedish lakes: modelling the recovery from acidification in response to the declining atmospheric deposition
    Swedish national monitoring data for regional modelling of acidification in 143 lakes
    Systematic change of foraminiferal Mg/Ca ratios across a strong salinity gradient
    Štúdium vzťahu medzi prechodovým koeficientom pôda-rastlina Cs137 a základnými vlastnostmi pôd
    Tabulky pro rychlé kvantitativní stanovení minerálů ve šlichových vzorcích a ve vzorcích z drcených hornin
    Temperature conditions of coal formation
    Temperature-dependent thermal expansivities of multicomponent natural melts between 993 and 1803 K
    Teoretické základy hodnocení složení a vlastností uhlí
    The testing of loaded bentonites in connection with deep repository engineered barrier
    Thallium geochemistry in soils affected by Zn smelting
    Thermal expansion and excess volumes of synthetic olivines on the Mg2SiO4-Ni2SiO4 join
    Thermal regimens and the geological development of the Bohemian massif
    Thermische analyse in der Petrologie der Braunkohlen
    Thorium occurrences in the Czech Republic and their mineralogy
    Total Dynamics of Quartz-Water System at Ambient Conditions
    Toxicity of arsenic and antimony in the area of Cu-Ag deposit Ľubietová
    Trace element abundances in rutile and Zr-In-rutile geothermometer applied to the Sudetic eclogites
    Trace element distribution on the Pukanec lignite deposit
    Trace elements in soils in the northern and the central Tian-shan (Kazakhstan - Kyrgyzstan)
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Transition elements in tabulate coral skeletons : seawater vs. sediment
    Transition metals in superheat melts: implications for the composition of core and mantle
    Transport rizikových látek v erozních produktech
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Trends in water chemistry of acidified Bohemian lakes since 1984
    Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách Českého masívu
    Třebíčský durbachitový masiv
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
    Turmalinity a turmalinické kvarcity v krystaliniku Českého masívu
    Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
    Two distinctive granite suites in the Southwestern Bohemian Massif: replay to F. Finger and M. René
    Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology
    Two-mica granites of the Plechý (Plöckenstein) pluton in the Triple-Point Area (Trojmezí, Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic, and Germany
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika : 11-42 Manětín, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-31 Plasy, 12-32 Zdice, 12-33 Plzeň, 22-11 Přeštice
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic metasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Ultrabazika v xenolitech pláště v borském masívu
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uranium activates in karst regions
    Uranium concentration and distribution in accessory apatite of plutonic and metamorphic rocks from the Great Caucasus (the U.S.S.R.)
    Určení distruibuce organických funčních skupin síry v uhlí za použití kinetogramů
    Use of carbon isofluxes in soil carbon balance measurement
    Use of Hf isotopes for tracing metamorphic processes
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    Use of sulphur-35 to study rates of migration of atmospheric sulphate at Jezeri Catchment, Czech Republic
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Ústí nad Labem - Mariánská hora Hill
    Valanginský anoxický event ve slezské jednotce doložený podle stabilních izotopů uhlíku
    Variscan granitoids of the west Carpathians in the light of geochemical-petrochemical study
    Variscan hydrothermal veins in the Prague synform (Barrandien area)
    Variscan veins: record of fluid circulation and Variscan tectonothermal events in Upper Palaeozoic limestones of the Moravian Karst, Czech Republic
    Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu
    Vermiculite mineralization associated with ultramafics in Agasthyapura area, Mysore dist., Karnataka state, India - a mineralogical study
    Vertikálne rozdelenie síranov a dusičnanov v snehovej pokývke a vylavovanie iónov v priebehu topenia snehu
    Veškerá síra v uhlí k.p. Doly Ležáky u Mostu
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vliv výměnných kationtů na vazbu iontů těžkých kovů kaolinitem, illitem a montmorillonitem
    Vplyv geologického prostredia na hydrotermálnu mineralizáciu Spišsko-gemerského rudohoria
    Vplyv technológie prípravy vzoriek na ich chemické zloženie
    Všudypřítomná síra
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě
    Výskum sond v karbonátových kolektoroch s dvojakou pórovitosťou
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Výsledky doterajších geochemických prác v oblasti Kremnice
    Výsledky geochemicko-petrologického štúdia granitoidných horní Malých Karpát
    Výsledky komplexního geochemicko-ložiskového výzkumu v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu
    Výsledky pôdnej geochemickej prospekcie z oblasti Rochoviec
    Výsledky radiouhlíkového datování holocenních fluviálních sedimentů ze severovýchodních Čech
    Využití infračervené spektroskopie k hodnocení přirozeného organického znečištění povrchových vod
    Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA
    Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat
    Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách
    Využítí sněhu jako sorbentu v atmogeochemii a uplatnění tohoto jevu v geochemické prospekci
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Využití stabilních izotopů ve speleologii
    Využitie stopových prvkov ako kritéria pre rozlišenie základných genetických typov magnezitu
    Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky
    Vývoj a perspektivy v sestrojování polyelementních geochemických map v SSSR
    Vývoj chemismu zonálních amfibolů mafických hornin středočeského plutonu
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Výzkum stopových prvků v minerálních vodách
    Výzkumný projekt ČBÚ č. 29/2003 "Zdokonalení metod včasného zjišťování samovznícení uhlí a kontroly průběhu jeho likvidace se zaměřením na indikační plyny"
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Význam geochemie pro paleoekologii
    Významný geochemik, akademik Slovenské akademie věd, profesor Bohuslav Cambel zemřel
    Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Water leaching of alkaline metals, Al and Si from selected aluminosilicates
    Water leaching of cesium from selected cesium mineral analogues
    Weathering of arkosic sandstones on historical buildings and statues, central Bohemia
    Wetland plant decomposition under different nutrient conditions: what is more important, litter quality or site quality?
    Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego
    X-ray fluorescence determination in light rare earth elements, Y and Th, by the fusion technique
    Yttriový spessartin kontrolující distribuci HREE v leukogranitech-pegmatitech brněnského masivu
    Záhada paleocenního uhlíku : náhlé oteplení na začátku třetihor
    Základné črty fyzikálnej geochémie zlata
    Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Zemědělství a voda
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zinek ve vodách české křídové pánve
    Zircon Hf isotope perspective on the origin of granitic rocks from eastern Bavaria, SW Bohemian Massif
    Zircon typology, geochronology and whole rock Sr-Nd isotope systematics of the Mecsek Mountain granitoids in the Tisia Terrane (Hungary)
    Zirkonium v sedimentech Českého masívu a jeho anomální koncentrace v severočeské křídě
    Zkušenosti se stanovením mastných kyselin
    Zlato a striebro na ložisku antimónových rúd v Liptovskej Dúbrave
    Zpracování geochemických prospekčních dat
    Způsob vazby AG v syntetických galenitech
    Zrání a tvorba uhlovodíků ve vztahu k tepelné historii sedimentů východoslovenské neogenní pánve
    Zvýšený obsah izotopů S34 v serpentinizovaných peridotitech vrtu T 7 (Staré u Třebenic)