Record details

Classfication no.
    551.1/.4
Article
    Alpidic Reactivation of the Variscan Consolidated Lithosphere. The Activity of some Fracture Zone in Central Europe
    Alpine Molasse Basins as a Mirror of Genesis and Development of Block Structure in the West Carpathians
    Anomální rozložení variací geomagnetického pole při východním okraji moldanubia (oblast Třebíče)
    Block dynamics of the west Carpathians
    Bradlové pásmo z aspektu geodynamického modelu
    Brunovistulikum ve variském vývoji
    Changes in moment of inertia due to mantle circulation
    Contribution of the geophysical and space imagery data to surveying of crust's type and its dynamic in the east slovakian part of flysh zone
    The cyclicity of the sediments of the Ostrava-Karviná coalfield
    Český kráter
    Členění a vývoj kůry Českého masívu a její vliv na mineralizaci
    Dějiny staré miliardu let
    Dynamical stability of convection cells in the upper mantle
    Earth´s crust structure in Czechoslovakia and in central Europe by methods of explosion seismology
    Electrical and seismic estimates of the depth to the LAB
    Electrical structure of the mantle beneath Central Europe: Results of the CEMES project
    Evropské hercynidy v teorii deskové tektoniky
    Further evidences for slabs in the lower mantle
    Geneze komplexních struktur meridionálního a ekvatoriálního směru v OKR
    Geofyzikální indikace cirkulárních struktur Českého masívu
    Geológia a tektonika juhozápadnej a severnej části kryštalinika Malých Karpát
    Geologická stavba šumavského moldanubika
    Geotermální elektrárny v Mexiku
    Heat flow investigation in Czechoslovakia
    Heat flow map of Czechoslovakia
    Hlavní geofyzikálně indikované zlomové struktury Českého masívu ve vztahu k vulkanismu
    Hlbkový štrukturný vrt ZBOJ-1
    Horizontální řezy Českým masívem
    Induction vector estimates in the Bohemian massif and the transition zone to the Carpathians
    Interpretace strukturně tektonických poměrů antiklinoria Třemešná-Vysoká a přilehlých synklinorií
    Inženýrskogeologický průzkum pro podzemní stavby
    Inžinierskogeologické pomery severovýchodnej časti košického mestského regionu
    Ještě ke krušnohorskému zlomu
    K historii krušnohorského zlomu
    K otázce výzkumu hlubinné stavby zemské kůry
    K problematice tak zvaných meteoritových kráterů
    K tektonické analýze orogenů
    Klenba Cerovej vrchoviny - mladá štruktúra na južnom Slovensku
    Klidová oblast Jevišovka a její geologické zajímavosti
    Komplementarne strefy kataklazy w piaskowcach synklinorium pólnocnosudeckiego
    Komplexní způsob řešení geomechaniky ve slánské oblasti
    Kontinentální vrt KTB
    Krkonošské vrásy
    Long-wavelength character of subducted slabs in the lower mantle
    Method for determinibg recent movements of the Earth´s crust in high mountain areas
    Metodika inženýrskogeologických průzkumů na dopravních a průmyslových stavbách
    Mobilismus a hlubinná geologická stavba
    A model of the Lithosphere Thickness in the Region of the Carpathians
    Návraty obřího kontinentu
    Některé problémy interpretace hlubinné stavby zemské kůry v Českém masívu
    Neotektonika Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy
    Nordické ledovcové souvky v sedimentech řeky Moravy
    Nové poznatky o stavbě autochtonního paleogénu na JV svazích Českého masívu
    Nové trendy v užité seizmice a jejich aplikace pro studium hlubinné stavby ČSSR
    Nové výsledky hlbokého štruktúrneho priskumu v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny (vrt Vranov-1)
    Novšie poznatky z merania teploty horninového plášťa
    Numerical model of heat flow in back-arc regions
    Numerical modelling of sub-lithospheric small-scale convection and implications for pacific plate-mantle interaction
    Oporný vrt Hanušovice-1 (6003 m)
    Oporný vrt Smilno-1 (5700 m)
    Optimalizačná analýza v inžinierskogeologickom hodnotení pohronského metropolitného regiónu
    Pohled na dynamiku litosféry ve střední Evropě z hlediska některých nedávných výzkumů
    Pojem variský a hercynský v geologické literatuře
    Pokroky světové geologie v letech 1987-1988
    Preliminary results of geophysical synthesis in Czechoslovakia and in central Europe based on explosion seismology until 1980
    The principal features of geological structure of Czechoslovakia with regard to adjacent regions
    Prínos trasformácie tiažových máp k objesneniu hlbinnej stavby západných Karpát a ich kontaktu s Českým masívom
    Progressive regional metamorphism of the Izera block, western sudetes (Poland)
    Projev rozhraní mezi kůrou a pláštěm v tíhové mapě střední Evropy
    Příklad použití geologických a účelových map 1 : 50 000
    Působení slapových sil na horninový masiv
    The role of the Darnó line in the basement structure of northeastern Hungary
    Roudnická pánev a její strukturně-geologická pozice ve středočeském permokarbonu
    Rozvoj a úkoly inženýrské geologie
    Seismic anisotropy in continental upper mantle
    Seismotektonický pohled na geologickou stavbu západní části Českého masívu
    Seizmotektonické schéma hlavních zlomových linií střední a jihovýchodní Evropy
    Shale types of folds in the Krkonoše crystalline complex
    Slapové síly a anomální geomechanické jevy
    Stav a perspektivy hlubinného seizmického výzkumu v ČSSR
    Stavba moravskoslezské větve evropského mladopaleozoického orogénu (pracovní hypotéza)
    Stavba zemské kůry na úzení ČSSR a geofyzikální syntéza na podkladě explozívní seismologie
    Strukturně geologická a ložisková charakteristika hornických skal u Zlatých hor
    Strukturně-tektonická stavba křídy Roudnicka
    Strukturní stavba polické a svatoňovicko-hronovské pánve
    Svahové deformácie na lokalite Zázrivá-Veľká Havrania
    Štruktúrna pozícia Sb-zrudnenia v oblasti Spišsko-gemerského rudohoria a jeho väzba na tektonický inventár
    Štruktúrny vrt SV-1 (Stará Voda)
    Taje hornické krajiny I
    Technicko-ekonomické poznatky z hlbenia exponovaného vrtu Šariš-1
    Tektonická struktura západní části Oharského riftu
    Tektonika litosférických desek spojena s velkými impakty?
    Tektonika platformních uloženin na Úštecku
    Thermal structure of the lower mantle
    Ukončení projektu IGCP 86 "Jihozápadní okraj východoevropské platformy a její předpolí"
    Variská příkrovová stavba v moldanubiku
    Vnútorná stavba metamorfovaného plášťa Bratislavského masívu
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec
    Vrt ZH 2110 a nové výzkumy v severní části Nízkého Jeseníku
    Vymezení dvou tektonicky aktivních vulkanických zón ve střední části Jeseníků a jejich ložiskový význam
    Výsledky vyhledávacího průzkumu drceného kamene v zábřežské sérii
    Využití výsledků hlubinného seizmického sondování při konstrukci geotermckých modelů a při interpretaci geotermických dat
    Využití výsledků výzkumu hlubinné geologické stavby v geologické praxi
    Vývin názorov na geologickú stavbu Západných Karpát
    Vývoj názorů na regionální geologické jednotky na Moravě
    Výzkum hlubinné geologické stavby Československa
    Výzkum krystalinika ve Finsku
    Význam výzkumu hlubinné stavby v geologické praxi
    Vznik, zánik a migrácia sedimentačných priestorov Západných Karpát v neogéne
    Vzťah treťohornej metalogenézy v vývoju neotektonických blokov západných Karpát
    West Carpathian Late Palaeozoic in Alpine Structures and its Palaeotectonic Development Problems
    World plate tectonics since the Cambrian