Record details

Classfication no.
    168
Article
    Atomová absorpční spektrometrie - pohled chemika
    Destrukce arkóz na historických objektech podle snímků z rastrovacího mikroskopu
    Elektrochemická rozpouštěcí analýza těžkých kovů v ekologicky významných materiálech
    Expresní stanovení zlata ve vzorcích o velké navážce metodou instrumentální gamma aktiuvační analýzy
    Geochemické metody vyhledávání uranových ložisek
    Geodetické metódy sledovania svahových pohybov
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    Metodické otázky průzkumu velmi čistých vápenců
    Metodika analogového modelování zásobníku plynu
    Opredelenije vozrasta retrogradnogo metamorfizma v zapadnych Karpatach K-Ar metodom po muskovitam
    Porovnanie experimentálnej a výpočtovej metódy určovania nenasýtenej hydraulickej vodivosti
    Použití multikvadrikové interpolační metody při konstrukci matematických modelů empirických ploch
    Poznatky o zpracování geofyzikálních a geochemických dat ve Velké Británii
    Príspevok k metodike interpretácie pôdnej ortuťometrie
    Príspevok k modelovaniu kvantity a kvality sezónnej snehovej pokrývky
    Prognózování metodou kombi v měřítku 1:50000 na příkladu Železných hor
    Průkopnická teorie nivačních a glacigenních procesů z 18. století
    Rozpojování hornin za součinnosti vysokotlakého vodního paprsku
    Roztoková termochemická analýza silikátů a jiných nerostných surovin : základy metody, přístrojová technika a příklady aplikací
    Small computers in groundwater classification
    Spektrofotometrické stanovení uranu činidlem Br-PADAP
    Stanovení čistoty vápenců metodou OES-ICP
    Stanovení některých stopových prvků ve vodách metodou INAA s použitím skupinové předaktivační koncentrace
    Stanovenie disperzných koeficientov modelovaním hydrodynamickej disperzie
    Tektonogram na malém počítači
    Úloha modelu v interpretaci geofyzikálních a geochemických dat
    Uplatnění chyb stanovení vody, popela a spalného tepla při určování výhřevnosti
    Určování podzemních dutin v uhelných slojích podpovrchových dolů biofyzikální metodou
    Velocity distribution modelling in laterally heterogenous media (program for a desk-top computer)
    Vliv mechanické aktivace na změnu výchozího stavu křemene a magnezitu
    Výpal a hydratace dolomitického vápna
    Výpočet výnosů rozdružování a třídění nerostných surovin
    Využitie malých počítačov na spracovanie geologických údajov formou databanky
    Zkušenosti s metodikou zpracování studií pro plánovitý výběr skládek tuhých komunálních odpadů