Record details

Classfication no.
    50
Article
    Analiza sedymentacji warstw cieszyńśkich metodami statystyki matematicznej
    Automatizovaná príprava geologických podkladov na počítači ISAP
    Automatizovaný systém rentgenové difrakční analýzy
    Bazalty Cerovej vrchoviny a možnosti ich ďalšieho využívania
    Biotechnologie nerostných hmot na Karlově Univerzitě
    Carbon fibres
    Databázové ukládání a zpracování geologických dat
    Digitalizace grafických podkladů a využití v geologicko-geofyzikální praxi
    Expertní systém pro diagnostiku a terapii nemocí kamenů
    K novému pojetí přírodopisu v 8. ročníku základní školy
    Konštrukcia ružicových diagramov plošných prvkov na osobnom počítači
    Matematická geologie a hornická Příbram
    Matematická geologie na hornické Příbrami 1987 - rekordy a otazníky
    Matematické vlastnosti georeliéfu z hladiska geometrických foriem a jeho modelovanie aproximujúcimi funkciami dvoch premenných
    Matematické zpracování prognóz zlata v Českém masívu
    Matematicko-statistické hodnocení výskytu zpevněných poloh
    Matematičeskoje modelirovanije razvitija reľjefa
    Matematika jako nástroj poznávání přírody
    Mathematical model of electrothermal atomisation signals based on free atom redeposition
    Mechanické zkoušky hornin řízené počítačem
    Metodika zpracování a návrh jednotné klasifikace pevných poloh
    Modelování hornických situací v Prologu - část 1
    Modelování hornických situací v Prologu - část 2
    Návrh koncepce racionalizovaného systému hodnocení geologických údajů a zpracování geologických podkladů pro báňskou činnost
    Některé metodické chyby při výpočtu zásob metodou řezů
    Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže
    Nová teorie vývoje raného vesmíru. Inflanacionární model odstraňuje slabiny velkého třesku
    Nová teorie vývoje vesmíru. Než začal vesmír expandovat
    Nový univerzální systém ukládání hydrogeochemických dat založený na nezvyklém principu jednoznačnosti pomocí pravděpodobnosti
    Osobní počítače v geologickém průzkumu
    Počítače a dalkový průzkum Země
    Počítače ve vzdělávacím procesu resortu paliv a energetiky
    Počítačová simulácia výstupkového dobývania magnezitu
    Postavenie a úloha mikrografie v geologickej informatike
    Poznatky o matematické geologii v USA a v Kanadě
    Prognóza vývoje techniky geologického průzkumu
    Racionalizace vrtné sítě
    Regionální prvky ve výuce přírodopisu
    Riešenie stacionárnych teplotných polí v nehomogénnych prostrediach pomocou integrálnych rovníc
    Statistická analýza vybraných řad průměrných měsíčních průtoků v ČSR
    Technologicko-geologická vrtná laboratoř
    Univerzální strukturně geologické měřidlo - USGM
    Úprava rýsovacího paralelogramu na měřidlo vrásových a střižných izogon
    Určení spolehlivosti vstupních údajů a přesnosti výpočtu zásob na ložiscích uhlí
    Variability of copper mineralization in the Boundary Dolomite (Zechstein), Foresudetic Monocline, SW Poland: a statistical evaluation
    Výpočet mechanických vlastností zemín pomocou regresných funkcií
    Využití mikropočítačové techniky na K. P. doly Ležáky Most
    Zpracování geochemických prospekčních dat
    Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q-Ab-Or
    Způsoby vyhodnocování měření rozpojitelnosti s využitím výpočetní techniky
    Zur Racionalisierung des Erkundungsnetzen