Record details

Classfication no.
    504.06
Article
    45 let CHKO Moravský kras
    50 let rezervace Prachovské skály
    100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní
    Acceptable means for the creation of financial reserve for reutilization of the landscape post opencast mining
    Acidification and acid rain
    Activities of the Czech Geological Survey in Central America
    Algunos aspectos basicos de la proteccion del relieve en Cuba
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Application of the Czech landscape research experience in the desert environment to support archaeological study
    Ash characteristic in co-combustion of coal with wood residue, sewage sludge and municipal waste
    Assessment of factors and conditions influencing bank stability of future lakes
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Bohemian Paradise Geopark
    Chráněná a k ochraně navržená paleontologocká naleziště Rokycanska
    Chráněná krajinná oblast Beskydy : fenomenální kousek Karpat
    Chráněná krajinná oblast Blaník
    Chráněná krajinná oblast České středohoří
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Lužické hory
    Chráněná krajinná oblast Pálava (Pavlovské vrchy)
    Chráněná krajinná oblast Šumava
    Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy
    Chráněná příroda u Bicazu v Rumunsku
    Chráněná vodohospodářská území a ochrana přírody
    Chráněný přírodní výtvor Babí lom
    Chránit, nebo hubit? : Galapágy, paleoekologie a křižácká tažení
    Chraňme půdu - nejcennější výrobní prostředek
    Co-gasification of rubber with brown coal
    Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
    Comparative analysis of the floods in Prague (Czechia) and in Seville (Spain): seen from the geographical viewpoint
    Convergence of cultural landscape on the Czech-Bavarian border in Šumava Mts.
    Covered catchement experiment at Gardsjön: changes in runoff chemistry after four years of experimentally reduced acid deposition
    Cunami a pytláci korálů
    Česká rekultivační škola v Pekingu
    České středohoří : Klenot stvořený ohněm, zvelebený pluhem
    Český ráj v rámci evropských geoparků UNESCO
    Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras
    Delta15N as an indicator of N2-fixation by cyanobacterial mats in tropical marshes
    Deset let Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
    Development projects for the Karlovy Vary District part of the cross-border Czech-Bavarian Geopark
    Discovery of fluid conduits in the seismically active Počátky-Plesná fault zone (western Eger Rift, Czech Republic) : results and hazard potential
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribution of sulfur and trace elements in the bituminous coal and anthracite
    Divočina ve světle paleoekologických poznatků : za co vlastně může člověk
    Does elevated nitrogen deposition or ecosystem recovery from acidification drive increased dissolved organic carbon loss from upland soil? A review of evidence from field nitrogen addition experiments
    Dřevní hmota (Large woody debris) v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dřevní hmota v říčních korytech - zdroje, objem, distribuce a interakce s fluviálními tvary (případová studie z NPR Ramena řeky Moravy, CHKO Litovelské Pomoraví)
    Dutý kámen. Nové poznatky z geologie CHPV a okolí
    Dynamic relief development and geological risks of the San Cristobal and Casita Volcanic Groups, Nicaragua
    Dynamics of rockfall on the western slope of Smrk Mt. (the Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku
    Ecological survey of river habitat diversity: trans-boundary cooperation in the Ore Mountains (Krušné hory, Erzgebirge)
    Efekt revitalizačních úprav potočních koryt
    Ekologické rámce protipovodňových opatření
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Environmentální a vědecký význam skalních dutin "pískovcového fenoménu" a právní nástroje jejich ochrany se zvláštním zřetelem na problematiku CHKO Český ráj
    Exploration of a granite rock fracture system using a TV camera
    Floodplain and its delimitation
    Geoconservation in the Czech Republic
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geofyzikální průzkum Karlova mostu
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geologické podklady pro krajinotvorné programy
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geopark Český ráj
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Historie těžby uranu na ložiscích v Jáchymově a Horním Slavkově
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Hodnocení geofaktorů životního prostředí na území mapy 1:25000 list Ševětín 22-444
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Horničtí historikové Evropy jednali v Mostě
    Horské lesy nakyselo, aneb, Dědictví Trautenberka a hajného Robátka
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrogeologie a bezpečnost ukládání radioaktivních a nebezpečných průmyslových odpadů
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Importance of geomorphology in natural hazards and risks research
    The importance of geophysical methods for protecting groundwaters from agricultural pollution
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    The influence of the tree composition and management practices on nutrient status of forest ecosystems: a comparative study between virgin beech-dominated and managed spruce stands
    Interpretation of the sediment record of Lake Mladotice (western Czech Republic) in relation to flood events and pre- to postcommunist change in land use
    Isotopic fractionation of water in plant leaves - a clue for the role of terrestrial vegetation in the global carbon cycle
    Jaderné elektrárny v přírodním prostředí : část 2
    Jánské kameny - druhá Čertova zeď v Čechách
    K rekultivaci opuštěných lomů na Příbramsku a Sedlčansku
    K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského a Mladečského krasu
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Karkonoski Park Narodowy - proponowany obszar ochrony georóżnorodności w Europejskiej Sieci Geoparków
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
    Ke způsobům likvidace technologických pilířů v závodě Horní Benešov
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Kokořínsko Protected Landscape area : rare species, protection and conservation
    Kolektor CI.A trasa Vodičkova - ekologická stavba 3. tisíciletí
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Krajina Fénix
    Křídové lokality Dřínov a Čečelice (návrh nových chráněných území)
    Landslide modelling for natural risk/hazard assessment with GIS
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
    Landslide risk in the city of Zlín
    Landslide susceptibility modeling : a case study on Fruška gora mountain, Serbia
    Landuse changes as indicator of flood risk
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Long-term deformations of municipal landfill bodies and their effects on functional safety of superficial sealing
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    Ložisko Krásno - smutná kapitola z ochrany přírody
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Magnetic susceptibility of cambisol profiles in the vicinity of the Vír dam, Czech Republic
    Medardova kápě
    Metodika ochrany nerudních surovin a některé problémy s jejím uplatňováním
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mineral composition of sediments in the water reservoirs and their contamination
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Modern use of historical maps for the landscape rehabilitation in the Czech Republic
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Montánní památky v okolí Hory Sv. Šebestiána
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Možnosti podzemního deponování kapalných odpadů
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Možnosti těžby metanu z černouhelných ložisek České republiky
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití procesu fytodekontaminace při sanačních opatřeních ve zbytkové jámě lomu Obránců míru
    Můžeme u nás těžit zlato? : náš stát má významná ložiska zlata, nemá však zájem je využívat
    Národní park Mount Everest
    Natur- und Geotopschutz vs. Tourismus und Geotourismus in Nationalparken
    Natura 2000 a vodní hospodářství
    Natural corrosion of old glass coloured with uranium compounds
    Natural hazards and risks : the view from the junction of natural and social sciences
    Návrh reprezentativní sítě maloplošných CHÚ v Polabí
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Navrhované chráněné území Albeřické lomy
    Návrhy na zvyšování biodiverzity ekosystému řeky Moravy
    Některé aspekty ochrany životního prostředí v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Některé otázky ochrany Moravského krasu
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    Nová chráněná území přírody v ČSSR
    Nová chráněná území přírody v ČSSR
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Nová zvláště chráněná území
    Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu
    Nové zákony v oblasti ochrany a využívání nerostného bohatství
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
    Odvodnění urbanizovaných území
    Ostrov La Palma : geologická časovaná bomba?
    Péče o geofaktory životního prostředí v resortu Českého geologického úřadu
    Penetrační průzkum realizovaný na lomu Medard-Libík v souvislosti s připravovaným zatopením zbytkové jámy tohoto lomu
    Permokarbonské arkózy, jejich složení a vlastnosti. I
    Permokarbonské červené arkózy, jejich složení a vlastnosti. II
    Perspektivy využití zásob uhlí ve světě a v Evropě
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Pictorial series of the manifestations of the dynamics of the Earth : regular exhibition at the Geophysical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague. 4., Historical images of rockburst's effects in mines
    Pískovce Vladislavského sálu na Pražském hradě
    Pískovce z Pražského hradu a okolí
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Po uhlí přijde voda - budoucí jezera ve zbytkových jámách
    Podíl inženýrské geologie na ochraně a tvorbě životního prostředí severočeské pánve
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Pojem chráněných území ve vztahu k připravované Rámcové směrnici EU pro vodní politiku
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Post-drilling destabilization of temperature profile in borehole Yaxcopoil-1, Mexico
    Potencjalna erozja gleb w Karkonoskim Parku Narodowym
    Povodně na drobných tocích z pohledu ochrany krajiny
    Povrchové a připovrchové procesy
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Právní aspekty radonových měření
    Právní prostředky ochrany geologického dědictví
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Problém ochrany unikátních mineralogických lokalit v Českém středohoří
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Problémy likvidácie silne mineralizovaných vôd z bane Slaný
    Problémy ochrany krasu
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Projevy a příčiny meromixie jezer po těžbě nerostných surovin v Česku
    Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve středočeském kraji v letech 1982-85
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Půdy a lesní společenstva přírodní rezervace Ostaš a přírodní památky Kočičí skály na Broumovsku
    Půlstoletí některých geologických rezervací
    Radioactivity of rocks of the Bohemian Massif
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)
    Radon risk research in the Czech Republic
    Reflections of the Christian social teaching in geoethics
    Registr chráněných území - opomíjená součást rámcové směrnice pro vodní politiku EU
    Registr významných geologických lokalit
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace popílkových odkališť
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační proměny krajiny Severočeské hnědouhelné pánve
    Renovační geoekologie a zvláště chráněná území
    Le réseau européen des Géoparcs
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Revitalizace Isary v Mnichově
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace potoka Borová
    Revitalizace rašeliniště Soumarský most
    Revitalizace suchého poldru Čihadla
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 1. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 2. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 3. část
    Revitalizace území východní části SHP v letech 1998-2006. 4. část
    Revitalizace vápencových lomů
    Revitalizace velkých vápencových lomů v Německu
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Revitalizační aktivity na řece Moravě
    Revitalizační studie pro Tlustec
    Řešení obnovy lesního porostu na odkalištní deponii Zlatých hor
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Sandstone relief geohazards and their mitigation: rock fall risk management in the Bohemian Switzerland National Park
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences
    Skladování odpadních toxických látek v podzemí
    Slope deformations in eastern Moravia, Vsetín District (Outer Western Carpathians)
    Slope deformations of the central ridge of the Kysucké Beskydy Mts (Slovakia)
    Slope failures in metamorphic basement rocks of the Dyje River valley, Podyjí National Park, Czech Republic
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Moravia (Vsetín district), triggered by extreme rainfalls in 1997
    Soil gas radon concentration and permeability at "Valle della Caffarella" test site (Roma, Italy). Evaluation of gas sampling techniques and radon measurements using different approaches
    Some aspects of the biotic potential of the Ostrava region
    Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany
    Současné pohledy na cíle a postupy v procesu revitalizace krajiny ovlivněné dobýváním nerostných surovin
    Speleologické výzkumy a ochrana přírody v CHKO a biosférické rezervaci Pálava
    Stabilizace a solidifikace, aneb, Jak zneškodnit nebezpečné odpady
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost
    Středověké tajemství odhaleno. Dvě nové chráněné přírodní památky
    The study of higher ash lignite composition on affinity and volatility of toxic elements and substances for energetic utilization
    Súčasný stav ochrany nerastného bohatstva SSR
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Světové a středoevropské perspektivy poptávky uhlí do toku 2030
    Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, Příbram 2010
    System informacji geograficznej w Karkonoskim Parku Narodowym
    Šedesát let Vojena Ložka
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Taje hornické krajiny II
    Těsnicí vlastnosti základkových směsí
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Úloha geologie při ochraně přírodního prostředí
    Umělý mokřad na Stříbrném potoce
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Use of power by-products in CEZ, a. s., Power Plant Ledvice, Czech Republic
    Utilization of alternative fuels in the fluidized-bed boilers
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    V národním parku Sangay
    Velká jezera ve zbytkových jamách po těžbě uhlí
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vliv dusíkatých hnojiv na kvalitu podzemních vod
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vplyv baníckej činnosti na čistotu ovzdušia v oblastiach magnezitového priemyslu
    Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia
    Východiska tvorby energetické politiky EU a ČR
    Využití bakterií k rozkladu uhelné hmoty a tvorbě metanu
    Využití bentonitů pro ochranu životního prostředí
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Využití metod dálkového průzkumum Země při detekci znečištění horninového prostředí
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využitie GC/MS pri identifikácii látok znečisťujúcich životné prostredie
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Vzácné prvky
    Z Albertova až k pramenům Amazonky : profesor Bohumír Janský vede hydrologický výzkum v českém pohraničí i v horách Asie a Ameriky
    Zahlazování následků hornické činnosti
    Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Zamyšlení nad geodiverzitou
    Zasedání Sítě evropských geoparků v Českém ráji
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Zkušenosti s vinohradnickou rekultivací v Severočeském hnědouhelném revíru
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů
    Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002
    Změny ve složení důlních vod : co tomu řekne příroda?
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň