Record details

Classfication no.
    504.4
Article
    Aluminum bentonite - an effective agent for treatment of wastewaters polluted with acrylate dispersions
    Antropogenní jezera Česka
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Arsenic enrichment in groundwater of the alluvial aquifers in Bangladesh : an overview
    Arzen v bangladéšských vodách : proč a odkdy?
    Assessment of the groundwater bodies
    Behavior of arsenic and geochemical modeling of arsenic enrichment in aqueous environments
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Changing water quality in the Czech part of the Elbe catchment area in the 1990s (twelve years of cooperation of Czechs and Germans on the river Elbe)
    Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification
    Chemistry of the Bohemian Forest streams affected by acidification and deforestation of the catchment
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Definiční obory geomorfologických parametrů pro stanovení revitalizačního efektu vodních toků
    Difúzní znečištění vod ve světovém měřítku
    Disastrous floods in Central Europe at the end of July 1897 and the lessons learnt
    Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contaminated by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic
    Distribution of toxic metals in stream sediments
    The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis Aeruginosa on water purification
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán
    Hydrogeological investigation of the Siluro-Devonian core of the Barrandian basin
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Impacts of pollutant loading, climate variability and site management on the surface water quality of a lowland raised bog, Thorne Moors, E. England, UK
    The influence of long-term N-fertilization on episodic leaching of nitrate from a small forested catchment at Gardsjön, Sweden
    K problematice biosféry a hydrosféry
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Libišská tůň v přírodní rezervaci Černínovsko: současný stav a antropogenní narušení ekosystému fluviálního jezera z komplexně limnologického pohledu
    Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Minerální vody v Hrubém Jeseníku a jejich ochrana
    The Mladotice Lake, western Czechia: the unique genesis and evolution of the lake basin
    Mladotické jezero - vývoj jezerní pánve
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Modeling of the water flow and the contaminant transport in the soil profile of the Předměřice region
    Modelování plošných zdrojů znečištění povrchových vod
    Monitorování podzemních vod
    Natural inactivation of phosphorus by aluminium in atmospherically acidified surface waters
    Oceán - nejlepší přítel člověka, aneb, Proč se porouchala uhlíková pumpa?
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Odstraňování manganu z kyselých důlních vod
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Photochemical and biological degradation of allochtonous dissolved organic carbon and its impact on alkalinity production in acidified lakes
    Povodně a klimatické změny
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Předpovídání povodní v České republice
    Půl století sledování jakosti vody hraničních toků s Rakouskem
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Quality of water in the experimental river basins
    Reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration Káraný using 15N and 18O isotopes
    Regionální preventivní ochrana a mapa ohrožení přírodních vod v povodí horní Moravy
    Režim plavenin v povodí Želivky
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Use of sulphur-35 to study rates of migration of atmospheric sulphate at Jezeri Catchment, Czech Republic
    Utajovaná přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 : k 40. výročí přírodní katastrofy, která si vyžádala 35 lidských životů
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
    Využití freonů (CFC 11, 12, 113), SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
    Vývoj jakosti povrchových vod v povodí Cidliny
    Vývoj kvality vody v řece Bílině
    Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů