Record details

Classfication no.
    54
Article
    Adsorption of phenol and aniline by original and quaternary ammonium salts-modified montmorillonite
    The adsorption properties of different soil types
    Aplikace tzv. "studeného kelímku" na vývoj surovin pro šperkařské účely
    Atestace obsahu minoritních prvků v etalonech nerostných surovin
    Barevné korundy vyrobené Verneuilovou metodou a jejich vlastnosti
    Barium in dyke rocks of the minette series
    Baryt ze skarnového ložiska Měděnec v Krušných horách
    Chemická informatika V. anorganická krystalografická banka dat ICSD a její využití v ČSSR
    Chromatografické metody stanovení uhlovodíků ve vzorcích vod
    Clay minerals in decontamination processes of aqueous systems
    Co je uhlí? : znalost chemické struktury - základ pro dobré využití
    Diferenční pulsní polarografie s vícenásobným polarizačním pulzem na jedné odkapávající rtuťové kapce
    Důkaz berylia v minerálech
    Důkaz křemíku v minerálech
    Elektrochemická rozpouštěcí analýza těžkých kovů v ekologicky významných materiálech
    Elektronenstrahlmikroanalytische Untersuchungen von Erzmineralen aus der Zinnlagerstätte Altenberg (Erzgebirge, DDR). 1. Mitteilung: ein neuer Nachweis von Russelit und Aikinit
    Elektronenstrahlmikroanalytische Untersuchungen von Erzmineralen aus der Zinnlagerstätte Altenberg (Erzgebirge, DDR). 2. Mitteilung: erster Nachweis der seltenen Erden-Minerale Fluocerit ung Bastnäsit
    Elektronenstrahlmikroanalytische Untersuchungen von Erzmineralen aus der Zinnlagerstätte Altenberg (Erzgebirge, DDR). 3. Mitteilung: die Scheelit-Powellit-Mischkristallreihe
    Elektronenstrahlmikroanalytische Untersuchungen von Erzmineralen aus der Zinnlagerstätte Altenberg (Erzgebirge, DDR). 4. Mitteilung: Fahlerze - Chemismus und Nomenklatur
    Formy a modifikace uhlíku
    Germanium
    Homogenizace geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Hydration products of GGBS in Portland cement concrete
    Influence of the periodic boundary conditions on the fluid structure and on the thermodynamic properties computed from the molecular simulations
    Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: a detailed analysis of linear rate law
    K chemickému vzorci sabugalitu, uranospathitu a arsenuranospathitu
    Kontrola správnosti analytických výsledků
    Laboratoř silikátové chemie
    Laboruntersuchungen der Gastrocknung mit Hilfe von Adsorption und Absorption
    The leaching behaviour of lead metallurgical slag in high-molecular-weight (HMW) organic solutions
    Mineralogicko-chemický charakter Pb-Zn asociace z Veselí u Oder
    Monokrystaly oxidů kovů pro lasery a scintilátory
    Montánní vosk z Barrandienu
    A multianalytical approach for study of fresh nanosized precipitates from AMD at Zlaté Hory, Czech Republic
    Normované charakteristiky rozptýlení analytických výsledků
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masívu
    Opracování monokrystalů
    Organically modified clays and their stability in an aqueous aerobic environment
    Organically modified clays as potential stabilising agents for PVC films
    Photocatalytic decomposition of N2O on nanocomposite of zinc sulphide nanoparticles and montmorillonite
    Použití prubířského kamene
    Použití referenčních materiálů v analytické chemii
    Pozor na kyselinu šťavelovou
    Preparation and power data of MHTeTeO6 tellurates, where M=Na, K and Rb
    Preparation of synthetic zeolite ZSM-5
    Problematika analytického stanovení velmi nízkých koncentrací molybdenu v geologických materiálech
    Professor Josef Zemann is the world-renowned scientist
    Příprava geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Příspěvek ke stanovení veškerých kyanidů v odpadních roztocích po loužení zlatonosných rud
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : II. metatorbernit
    Reminiscence of professor Zdeněk Weiss
    Rozbor zloženia užitkovej zložky strácanej do odpadu pri delení látok
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Stanovení niklu v kubánských lateritech metodou adsorptivní voltametrie
    Stanovení organického a minerálního uhlíku z jedné navážky horninového vzorku
    Stanovení telluru v horninách a jeho praktické využití
    Eine Studie zur Auflösung von Metakaolinit in alkalischer Lösung mittels Messung der Konduktivität
    Technologické hodnocení bentonitů a doprovodných surovin lokality Ivančice - Réna
    Tepelný rozklad hornin pro výrobu minerálních vláken a jejich fázové složení při zahřívání
    Thermal decomposition of natural mordenite
    Vliv příměsí SrO a V2O5 na vznik hlinitohořečnatého spinelu z práškových komponent
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
    Výzkum a vývoj krystalů se zaměřením na jejich realizaci v Monokrystalech Turnov v období 1958-1990
    Vznik uhelného dolování a rozvoj chemické výroby na panství města Lokte koncem 18. století (1)
    Získávání deficitních kovů z rozpadlých katalytických soustav