Record details

Classfication no.
    549
Article
    "... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    75 let Jaroslava Haka
    80 let od památného nálezu křepického zlata
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    190 let od narození Julia Schröckingera
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Ab initio X-ray powder structure determination of parascorodite, Fe(H2O)2AsO4
    About the nomenclature and the type locality of the elbaite: a historical review
    Absolutní intenzity RTG-difrakčních linií souboru minerálu zjištěné experimentálním měřením
    Accesory minerals in metapelites of the Malé Karpaty Mts.
    Accessory minerals of granitoid rocks of Bokná and Hlohovec blocks, the Považský Inovec Mts.
    Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: indicators of petrogenetic evolution
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Accompanying clays of Sokolov coal mines (on the way from wasted opportunity to practical use)
    Acháty
    Acháty v Českém krasu aneb silicifikovaný rohovec s achátovou texturou, lokalita Herinky u Hostýna
    Acháty z Botswany
    Acháty z Mongolského Altaje
    Adaptace biologického mikroskopu na jednoduchý mikroskop polarizační
    Adsorption of phenol and aniline by original and quaternary ammonium salts-modified montmorillonite
    Adsorption properties of iron riched clays
    Agardit-(Ce) ze supergenní zóny ložiska Vrančice u Příbrami (Česká republika)
    Age of granitoids from the Kohút Veporic zone according to Rb-Sr isochrone analysis
    Akcesorické minerály metapelitov a ich vzťah k metamorfóze v oblasti Záhorskej Bystrice (Malé Karpaty)
    Akcesorické minerály v granitoidných horninách a v metamorfnom plášti Malej Fatry
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Akvamaríny z legendárního ložiska Hutag uul ord v Mongolsku
    Albin Benedikt Castelli - geniální horník Českého středohoří
    Albin Benedikt Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří
    Albit-fluoritový typ mineralizace v Hřebečné u Abertam
    Alexander Josef Bernard (1859-1912): sto let od úmrtí
    Alkalické subvulkanity Českého středohoří ve srovnání se subvulkanity pohoří Kaiserstuhl (Německo) a Monteregian Hills (Kanada): petrologicko-geochemická studie
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Almandin od Malenic u Volyně
    Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Altait - nový telurid z ložiska Zlátá Baňa
    Alteration of allanite -(Ce) in Třebíč pluton, Bohemian Massif
    Aluminium release rates from acidified clay structures : comparative kinetic study
    Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Amazonitový peň "Avdarant" (Tev Aimag)
    Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky
    Amfibol z Kostomlat pod Milešovkou
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Amfiboly
    Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Ammonium minerals from burning coal-dumps of the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Analysis of low concentration of free ferric oxides in clays by Vis diffuse reflectance spectroscopy and voltrammetry
    Analytický výzkum a mineralogie
    Analýza vzťahu medzi zvyškovou entalpiou a obsahom rentgenovoamorfnej fázy při mechanicky aktivovaných mineráloh
    Anatas ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea
    Anatas z křídových sedimentů kutnohorské Práchovny
    Anatas z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Andorit IV a andorit VI z Dúbravy v Nízkych Tatrách (Slovenská republika)
    Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
    Andradite-grossular garnets in phyllitic basement below Upper Cretaceous sediments hosting uranium deposit Hamr na Jezeře, northern Bohemia
    Antigorit aus Metalultramafiten der Westkarpaten unter dem Transmissions-Elektronenmikroskop (TEM)
    Antimonem bohatý arzenopyrit z ložiska Pezinok v Malých Karpatech
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Antraxolit z hydrotermálních uranových ložisek
    Antropogenní karbonátové a sulfátové kůry z okolí Králova Dvora
    Apatit - součást výzdoby jeskyní České republiky
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Apatity z Čejova
    Application of the fission-track-isochrones method to accessory minerals of the crystalline rocks of the west Carpathians
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Aragonit z Braňan
    Aragonit z Hřídelce
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Aragonit z Měrunic
    Aragonit ze sicilských ložisek síry
    Aragonitové krápníky a sintry ve starých dolech
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Archeologický výzkum středověké těžby drahých kamenů u Ciboušova v Krušných horách
    Argentopyrite and Sternbergite from polymetallic veins of the skarn deposit Měděnec, Krušné hory Mts., Czechoslovakia
    Arnoštovi k osmdesátinám
    Arsenem bohaté hutní produkty od Bylanky v Kutné Hoře
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Arzeničnan hliníku a vzácných zemin (arzenoflorencit-Ce) v severočeské křídě
    Arzenové nerosty a chryzoberyl z pegmatitů severozápadní Moravy
    As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace těžkých minerálů v klastických jeskynních sedimentech Českého krasu
    Aspects of order and disorder in clay minerals and layer silicate structures
    Associacija akcessornych mineralov v nekotorych porodach Gordušsko-Šťavnickogo intruzivnogo kompleksa
    The atomic structure and hydrogen bonding of deuterated melanterite, FeSO4.7D2O
    Au a Au-Sb zrudnenie v oblasti Pezinka
    The Au-Ag-Sb-Bi-Te mineralization from the deposit Bytíz (mine 19), the Příbram uranium-polymetallic ore district, Czech Republic
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Authigenic REE minerals from greywackes of the Drahany Uplands, Czech Republic and their significance for diagenetic processes
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Axinit a klinozoisit z Hlinného u Tachova
    Bájný vrch Kozákov
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Barevné odrůdy křemene, vznik a vlastnosti
    Barrandienské rudy a železité křemeny : příroda se do přesně označených škatulek poskládat nedá
    Baryt z neovulkanitov Pohronskej pahorkatiny
    Baryt ze Studence jjv. od Jilemnice
    Barytová žíla z lomu Zámčisko od Koutů nad Desnou
    Bazaltoidní diabas od Hostimi s náznaky krevelového zrudnění
    Bázické dajkovité intrúzie v oblasti Hnilčíka a Závadky s magmatickými akumuláciami Fe-Ti minerálov
    Bazické žíly s pyroxenem v okolí Blanska : 24-32 Brno
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl - nový minerál nízkotatranských pegmatitov
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Beryl a příbuzné minerály
    Beryl
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Beryl composition and evolution trends: an example from granitic pegmatites of the beryl-columbite subtype, Western Carpathians, Slovakia
    Beryl z Horské Kvildy na Šumavě
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Bi-Te minerálna asociácia zo Župkova (Vtáčnik, Slovenská republika)
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Bibliografie Doc. RNDr. Karla Paděry, CSc.
    Bibliografie Doc. RNDr. Pavla Kašpara, CSc.
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Biotity třebíčského plutonu
    Bismutin z Háje na Chomutovsku
    Bismutotantalite-stibiotantalite-stibiocolumbite assemblage from elbaite pegmatites at Molo near Momeik, northern Shan State, Myanmar
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Bizmutín a tetradymit na Sb ložisku Dúbrava
    Bizmutit z revíru Preisselberg v Krupce
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Bluelizardite, Na7(UO2)(SO4)4Cl(H2O)2, a new uranyl sulfate mineral from the Blue Lizard mine, San Juan County, Utah, USA
    Bohemian Mineralogy in the Early 19th Century : the "Vaterländisches Museum des Königreichs Böhmen" in Prague
    Bohemian mineralogy in the early 19th century : the Vaterländisches Museum in Böhmen
    Bolid Morávka - pátrání po dalších dopadech
    Boron and lithium isotopic compositions as provenance indicators of Cu-bearing tourmalines
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Boyleit z porubských vrstev ostravského souvrství - Důl Karviná, závod Lazy
    Bračské mramory
    Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Brucit a hydromagnezit z lokality Borek jv. od Vilémova
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Burgessite, Co2 (H2O)4 (AsO3(OH))2 (H2O), a new arsenate mineral species from the Keeley mine, South Lorrain Township, Ontario, Canada
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic
    Calciopetersite from Domašov nad Bystřicí, northern Moravia, Czech Republic, a new mineral species of the mixite group
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    Carbonatization of agate nodules from Permian andesites, Krkonoše Piedmont Basin
    Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Celebration of the career contribution of Stanislav Vrána
    Celestiny ze Sahary
    Celestite in Eocene formations of the Sirt Basin (Libya)
    Cenozoic fluorite mineralization from the Brunovistulicum, southeastern margin of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Cenozoic "radiobarite" occurrences in the Ohře (Eger) Rift, Bohemian Massif: Mineralogical and geochemical revision
    Cetechovické mramory
    Chabazit z Černé v Pošumaví
    Chalcedon a jeho odrůdy
    Chalcedon z Hostákova u Třebíče
    Chalcedon z Nové Vsi u Křemže
    Chalkantit z Krásna nad Teplou a z Telnice v Krušných horách
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Chalkozín z železnorudného ložiska Skály u Rýmařova
    Changes in clay fraction mineralogical composition in the loess profile Praha-Sedlec of the Last Interglacial and Early Glacial
    The changes of lattice parameters during the dehydroxylation of kaolinite
    Chapmanit z Pezinka
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic
    Charakter a pespektívy Hg mineralizácie v Kremnických vrchoch
    Charakter mineralizace uranového ložiska jasenice
    Charakteristika antimonitových žíl južne a juhovýchodne od masívu Zlatého stola v Spišsko-gemerskom Rudohorí
    Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
    Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Chebské vltavíny
    Chemical composition of Ag-Sb mineral phases from the Příbram uranium ore district, Czech Republic
    Chemická zkouška na křišťál
    Chemické složení minerálů serpentinitů mezi Malešovem a Kačinou na Kutnohorsku
    Chemické složení některých bentonitů v severozápadních Čechách
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    The chemistry of amber - facts, findings and opinions
    Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Chlorites from the polymetallic deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Chlority vrbenské skupiny
    Choceňské železo - stále záhadné
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Chromit z roveňského pásma v Kutné Hoře
    Chvaleticeite, (Mn, Mg)SO4 . 6 H2O, a new mineral
    Cinklipskombit ZnFe23+(PO4)2(OH)2 - novyj mineral
    Clay and man: clay raw materials in the service of man
    Clay mineralogy, heavy minerals and trace elements of the red soils in Northern Calcareous Alps, Austria
    Clay minerals in the Carboniferous red beds of the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Clay minerals including related phyllosilicates: interdisciplinary research and inward integration
    Clay minerals of some soils developed from magmatic and metamorphic rocks
    Clay minerals of the ponor area sediments (northern part of the Moravian Karst)
    Clay science at the threshold of the new millennium : a look at the history and present trends
    Clay testing for their use in the ceramic insulating materials
    Clinopyroxene from an alkali pyroxenite xenolith, Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif: crystal chemistry and structure
    Clinopyroxene from basaltic rocks of the Erzgebirge-Krušné hory Mts. - implications for modelling of the magnetic plumbing system
    Clinopyroxenes in the cenozoic volcanics of the České středohoří Mts. : a review
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Co, Ni and Cu adsorption on clay minerals and its relation to cation exchange capacity
    Co nového v Úhrově?
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    Cobaltoan staurolite from Zambia
    Coexisting biotites and garnets of paragneisses from the Rudňany area (the Paleozoic, the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., west Carpathians)
    Collomorph calcite in hydrothermal veinlets from Culmian greywackes: possible relationships to genesis, fluid flow and their bacterial content
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Columbit z pegmatitu u Kovářové
    Common gem opal: An investigation of micro- to nano-structure
    Comparative mineralogical-petrographical characteristics of metagabbro from borehole KV-3 near Rohovce and of amphibolites of Hladomorná valley formation (Slovenské Rudohorie MTS.)
    Comparison of the relative comparator and k0 neutron activation analysis techniques for the determination of trace-element concentrations in pyrite
    Complex twinning, polytypism and disorder phenomena in the crystal structures of antimonpearceite and arsenpolybasite
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Composition of tourmalines from tin-tungsten-bearing country rock of the Variscan Karkonosze granitoid - a record of the wall rock and hydrothermal fluid interaction
    Compositional data for Bi-Pb tellurosulfides
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Compositional variation of clinopyroxenes of basaltic, essexitic and tephriphonolitic rocks from the Doupovské hory Volcanic Complex, NW Bohemia
    Connellit ze Studence u Jilemnice
    Contribution to the thermal analysis and crystal chemistry of johannite Cu (UO2)2(SO4)2(OH)2 . 8 H2O
    Coordination of al atoms III in melts of the system CaO-Al2O3-SiO2
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Cordierit také projevem pozdně impaktní hydrotermální fáze?
    Covellin z Harrachova (Krkonoše)
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Cresson Vug - vzpomínka na nejslavnější zlatou dutinu
    Crystal chemical relationships in the tourmaline group: Structural constraints on chemical variability
    Crystal-chemistry of Selected Natrolites of the Volcanic Bohemia Rocks (ČSSR)
    Crystal chemistry or chevkinite from Zambia
    The crystal structure and compositional range of mckinstryite
    Crystal structure of a synthetic tin-selenium representative of the cylindrite structure type
    Crystal structure of argentopyrite, AgFe2S3, and its relationship with cubanite
    The crystal structure of meurigite
    The crystal structure of near-end-member ferroaxinite from an iron-contaminated pegmatite at Malešov, Czech Republic
    Crystal structure of owyheeite, Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: refinement from powder synchrotron X-ray diffraction
    The crystal structure of synthetic kutinaite, Cu14Ag6As7
    Crystal structure of vanadinite: Refinement of anisotropic displacement parameters
    The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite
    The crystal structures, solid solutions and infrared spectra of copiapite-group minerals
    Crystallization sequences in matte and speiss from primary lead metallurgy
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic
    Cu-rich rucklidgeite and an unnamed Pb-Au-Bi sulphotelluride from the gold deposit Jílové u Prahy
    Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone
    Čedičové amfiboly na Novojičínsku
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě
    České zkušební kameny
    Československé azbesty
    Československé prubířské kameny
    Český granát a jeho technické využití
    Český granát
    "Český granát" z Korutan
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v roce 2002
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Činnost sběratelů minerálů v Třebíči
    Členění sedimentů Severočeské hnědouhelné pánve na základě geochemických a mineralogických kritérií
    Čtyři historické smaragdy
    Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce : 03-14 Liberec
    Další nález vltavínu na Táborsku
    Další nález vltavínu z Konic u Znojma
    Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu
    Danalit z pegmatitu od Horních Novosedel sv. od Písku
    Darrellhenryit, NaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, nový minerál ze skupiny turmalínu z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Datolit z Vlastějovic
    Dawsonit a realgár - nové minerály ložiska Špania dolina
    Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové?
    Deformační lamely v píseckých berylech
    The dehydroxylation mechanism of clay minerals
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Description and crystal structure of a new mineral - plimerite, ZnFe(3+)4(PO4)3(OH)5 - the Zn-analogue of rockbridgeite and frondelite, from Broken Hill, New South Wales, Australia
    Deset let lokality wolframitu v Jeřmanicích u Liberce
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Determining the rate constant ok kaolinite dehydroxylation
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Detritické chromity v kulmských sedimentech Drahanské vrchoviny a jejich tektonický význam
    Devillin z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Diamanty z celého světa
    Diaspor a další minerály z agrárních hald v okolí Potůčníku
    Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Dickit z Jáchymova
    Diopsid ze skarnu od Petrova u Kunštátu
    Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Dissolution of smectites in hydrochloric acid
    Distinctive compositional trends in Fe-rich tourmaline from granitic rocks; crystal-structural role Li and F
    Distribuce a formy vystupování minoritních prvků v obecných sulfidech
    Distribúcia Au a Ag v stredoslovenských dinasových kremencoch
    Distribúcia Bi v sulfidoch hydrotermálnej mineralizácie Nízkych Tatier
    Distribúcia cínu na ložisku Zlatá Baňa a jeho väzba na minerály
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Distribution of toxic metals in stream sediments
    Distribution of zinc and its role in the stabilization of spinel in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Djurleite and stannoidite from the tin-tungsten deposit at Krásno nad Teplou (Czechoslovakia)
    Dmuchavka - klasická pomůcka
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    Do Kiruny za železnou rudou
    Do Písečného moře za libyjským sklem
    Dobrova u Dravogradu ve Slovinsku - klasická lokalita dravitu
    Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. - historik geologických věd a muzeolog
    Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc. osmdesátníkem
    Docent Pavel Povondra jubilující
    Docent RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - šedesátiny špičkového mineraloga, geochemika či petrologa?
    Docent RNDr. Karel Paděra, CSc. osmdesátiletý
    Docent RNDr. Pavel Kašpar, CSc. šedesátiletý
    Dokonalé vyrostlice živců z žulových porfyrů od Chodova u Bečova
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Domnělý vernadit (+ kryptomelan) z Javoříčka
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Dr. Joseph Anthony Mandarino zemřel
    Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší : Ludmila Slavíková-Kaplanová (1890-1943)
    Drahé kameny - kulturní a přírodní památky
    Drahé kameny biochemického původu v Podkrkonoší
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drahé kameny Krušných hor
    Drahé kameny Kuby
    Drahé kameny miarolitických pegmatitů masivu Gorkhi v Mongolsku
    Drahé kameny Mongolska
    Drahé kameny moravských pegmatitů
    Drahé kameny období staroasyrských kárumů v Anatólii (Turecko)
    Drahé kameny rudních ložisek
    Drahé kameny Srí Lanky
    Drahé kameny v technické praxi
    Drahé kameny Vietnamu a perspektivy jejich využití
    Drahé kameny z Krušných hor
    Drahé kameny západní části Českého středohoří
    Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír
    Drahokamové beryly z Písku
    Drahý kámen v inkrustacích českých gotických památek
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Druhotné sulfáty z Hromnic u Plzně
    Dřevité opály z Vel'kého Ďuru : nálezová zpráva
    Dufrenit z Poniklé v Krkonoších
    Důkaz berylia v minerálech
    Důkaz cínu v kasiteritu
    Důkaz halogenů v minerálech
    Důkaz niklu v minerálech
    Důkaz vanadu v minerálech
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Duté krystaly
    Duxit - fosilní pryskyřice severočeské hnědouhelné pánve
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Dva výskyty goethitu v podkrkonoší
    Dvě nové lokality tektitů ve VSR
    Dyskrazit a allargentum z Hájů u Příbrami
    The early history of mineralogy at the Vienna University : some remarks concerning the studies of Franz Zippe (1791-1863)
    Eclarite and associated Bi sulfosalts from the Brezno-Hviezda occurrence (Nízke Tatry Mts, Slovak Republic)
    The effect of As-Sb substitution in the Raman spectra of tetrahedrite-tennantite and pyrargyrite-proustite solid solutions
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    Effect of cyanobacterial growth on biotite surfaces under laboratory nutrient-limited conditions
    Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří
    Egypt a zkamenělá dřeva
    Emerald mineralization in the Kafubu area, Zambia
    Emine Bojir Chasar - aragonitová pokladnice
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Epsomit : Nález velkých akumulací epsomitu na ložisku Šturec v Kremnici (Slovensko)
    Epsomit a dexahydrit z mesozoika tríbečskej série na juh od Nitry
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Esseneit, spinelidy a přírodní ferrity Ca a Ba - vzácné minerály melilitovce ze severočeských porcelanitů
    Ešte raz o chapmanite z Pezinka
    Eudialyt ve fonolitu libyjské Sahary
    Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
    Evropský unikát - chryzoberyl z Maršíkova na severní Moravě
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Exkurze Sljudjanka
    Expansive clays in track subgrade in deep cut (section Třebovice-Rudoltice, Czech Republic)
    Experimental reference intensity ratios of various kaolinite forms
    Experimental results and mineralogy of the Pd-Sn-Te system
    Experimental study and mathematical modeling of Cs(I) and Sr(II) sorption on bentonite as barrier material in deep geological repository
    Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí
    Experimentální zvětrávání perthitického živce
    Exploratory studies of element substitutions in synthetic tetrahedrite. Part II, Selenium and tellurium as anions in Zn-Fe tetrahedrites
    Extraterrestrial mineral raw materials: brief view on futurology
    Fakolit ze Zlatého vrchu u Lísky
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Farmakosiderit z Přebuzi v Krušných horách
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Fe-bearing olenite with tetrahedrally coordinated Al from an abyssal pegmatite at Kutná Hora, Czech Republic: structure, crystal chemistry, optical and XANES spectra
    Fe-disul'fidy v severočešskom burougol'nom bassejne
    Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
    The Fe-Mo-Nb-S system: Phase relations of edgarite
    Fe-Montmorillonit z Brhloviec
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    Fe-sulfáty z magnezitového ložiska Bankov u Košic
    Fe3+ ion exchange reactions of clay minerals
    Feldspar crystallization under magma-mixing conditions shown by cathodoluminescence and geochemical modelling - a case study from the Karkonosze pluton (SW Poland)
    Fenomén Chlum u Ločenic
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Fericopiapit z Vyšehořovic u Českého Brodu
    Ferrimolybdit z Hůrek u Nové Bystřice
    Ferrimolybdit z Videl u Vrbna pod Pradědem
    Ferroan kesterite from Vernéřov, near Aš, western Bohemia, Czechoslovakia
    Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta + Nb)
    Flogopitické metaultramafity moldanubika jako nositel sulfidické Fe-Ni mineralizace
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Fluorapatit ze septáriových puklin pelokarbonátů svrchních sušských vrstev karvinského souvrství (česká část hornoslezské pánve)
    Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Fluorit a celestín z karbonatických hornín triasu z podložia Viedenskej panvy
    Fluorit a "Vassa Murrina"
    Fluorit z Vlastějovic
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Foreword to the thematic set on "Uranium: mineralogy, crystalography and geochemistry. A special issue honoring the 85th birthday of Jiří Čejka"
    Fosforitové konkrece ve svrchní křídě slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek
    Fosfuranylit ze Strhař u Tišnova
    František Farský - 131 let od světové premiéry analýz minerálů zemského pláště
    František Slavík 1876-1957
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863) : böhmischer Erdwissenschafter als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der Universität Wien
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der philosophischen Fakultät der Universität Wien
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika)
    Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic
    Gadolinit a hingganit, Be-minerály skupiny datolitu
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Gahnit z Přílez u Toužimi
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Galenit a anglesit z kladenských hořících hald
    Galenit ze Suchovršic u Trutnova
    Garnet amphibolites of the Western Carpathians
    Garnet-fassaitic pyroxene skarn from the granulite complex of Southern Bohemia
    Garnet from the Shavarin.Caram deposit, Mongolia
    Garnets of the pre-Devonian rocks in the eastern part of the Hrubý Jeseník Mts. (North Moravia, Czechoslovakia)
    Gejzírové stalagmity ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, aneb, Všechno je jinak
    Gemmologická a genetická klasifikácia drahých a ozdobných kameňov Slovenska
    Genetická klasifikácia opálov Slovenska
    Genetické postavení stříbrné mineralizace v Českém masívu
    Genetické typy mineralizovaných štruktúr v Rudnianskom rudnom poli
    Genetičeskije tipy cirkonov v metamorfičeskich gornych porodach: obsuždenije rezul'tatov na rastrovom elektronovom mikroskope
    Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic
    Geochemické a mineralogické zhodnocení scheelitové mineralizace u Hostákova
    Geochemický a mineralogický výzkum zlatohorských rud
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie niobu v osečenském komplexu, severní Čechy
    Geochemistry and mineralogy of altered rocks in Tatiar intrusive complex (Štiavnické vrchy Mts.)
    The geochemistry and mineralogy of an epidoteglaukophanite from Hačava, Spišsko-gemerské rudohorie Mts., west Carpathians, Czechoslovakia
    Geochemistry of a weathering kaolin profile in the Karlovy Vary area (Czech Republic)
    Geochemistry of variscan granites of the Westerzgebirge-Vogtland region : an example of tin deposit-generating granites
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geologie
    Geology and mineralogy of Ti-kaolins in the Karlovy Vary area
    Geomechanické rozbory ve světle jejich nerostného složení
    Geotermometrija i izmenenije mineral'nych ravnovesij pri perekristallizacii granat-sljudjanych slancev v kordijeritovyje rogoviki v oreole rochovskich granitov (Slovackoje Rudogor'je, rajon ss. Rochovce-Chižne)
    Glaucophanised amphibolites and gneisses near Rudník (Slovenské Rudohorie Mts.)
    Gmelinit - vzácný zeolit našich vulkanitů
    Goethit, nový minerál pro Markovice
    Goethit z Frýdštejna, severně od Turnova
    Gold distribution in sulphide and non-ore minerals at the Pezinok-Kotlárský vrch deposit
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
    Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice
    Granáty ostrova Smöla
    Granáty pararúl centrálnej zóny Západných Karpát
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    Granity a pegmatity komplexu alkalických hornin Chan Bogd
    Granulitové těleso u Běstviny v Železných horách
    Gravitationally banded ("Uruguay-type") agates in basaltic rocks - where and when?
    Grosulár z Dolního Města na Havlíčkobrodsku
    Grygovský paradox a jeho možná interpretace
    Guerinit a farmakolit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    H2O-CO2-NaCl-CH4 fluid inclusions in beryls from pegmatites of the Sudety Mts
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Haleniusite-(La) from the Bastnäs deposit, Västmanland, Sweden: a new REE oxyfluoride mineral species
    Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Harmotom ze Straníka a analcim z Kojetína na Novojičínsku
    Hematit z lokality Lošonec v Malých Karpatoch
    Hematit z ložiska Zálesí u Javorníka
    Hematite, hexahydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Heřmanovské koule, mineralogický unikát
    Heulandit a laumontit z Loučné nad Desnou
    Heulandit z Rovní u Dolní Kalné
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Historické dolování Fe-rud ve Strážovicích u Kyjova
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Historické nerosty popsané ze Španej Doliny na Slovensku
    Historické výskyty křemenných polodrahokamů při hornické činnosti v Krušných horách a Podkrušnohoří : současná situace lokalit a možnosti jejich zachování
    Historie novoveského pegmatitu
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách I
    Historie poznávání a zpracování granátů v Čechách (pokračování)
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Hliník - stříbro z hlíny
    Hmotnost vltavínů ve sbírce Jihočeského muzea
    Hodnocení kvality šperkových výbrusů
    Hodnotenie presnosti výsledkov ryžovania
    Hollandit a kryptomelan z Vlčevsi u Černovic
    Horní Bory near Velké Meziříčí
    Hořčíkem a železem bohatý modrý beryl ze Skal u Rýmařova
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Hugo Strunz pětadevadesátiletý
    Humboldtin z Lomnice u Sokolova
    Huntit z kamenolomu Bernartice u Dolních Kralovic (Česká republika)
    Hvězdovec aneb křemen hvězdnatý z Bělé pod Pradědem
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hyalofan v asociaci puklinových materiálů z ložiska Zlaté Hory-hornické skály
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Hydroapatit z pegmatitů od Nového Města na Moravě
    Hydrobiotite from the Dětaň Oligocene tuffs (Doupovské hory Mts.)
    Hydrogen traces in genetically different cassiterites
    Hydrohalloyzit, halloyzit a gibbsit v súvrství košickej štrkovej formácie
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydrotermálně alterovaný pegmatit s opálem z Vlastějovic
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty : 14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov, 24-41 Vyškov
    Hydrotermální kaolinizace v San Andrés - Los Azufres (Michoacan, Mexico)
    Hydrotermální krystalizace v systému Cu-Sb-S. II
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si III. Syntéza za přítomnosti isopropylaminu nebo diisopropylaminu
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si IV. Syntéza za přítomnosti V III a EtNH2
    Hydrotermální syntéza zeolitů s vysokým obsahem Si V. Syntéza za přítomnosti ethylaminu a Fe
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Hydrothermal assemblage of Cl-, F- and OH-bearing apatite-group minerals from Maglovec, near Prešov, Slovakia
    Hydrothermal mineralization at Domašov nad Bystřicí in the Nízký Jeseník Uplands
    Hydrothermogenous clay minerals of some localities in moldanubian rocks
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Hypergenná mineralizácia lokality Nižná Myšl'a
    I tak se chová mineralog...
    Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
    Identification of magnetic minerals by scanning electron microscope and application of ferrofluid
    Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    The illitization of dickite: chemical and structural evolution of illite from diagenetic to metamorphic conditions
    Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora
    Ilmenit z Golčova Jeníkova, 12 km jjv. od Čáslavi
    Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
    Ilmenit z křemenných čoček u Stradova
    Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
    Ilmenite from pegmatites of western moravia
    In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977)
    Indexové parametry jílové hmoty - indikátor bobtnavosti pelitických sedimentů
    Indices for numerical characterization of the alteration processes of magnetic minerals taking place during investigation of temperature variation of magnetic susceptibility
    Inelastic neutron scaterring of the natural zeolite - Harmotome
    Influence of Chemical Composition on Structural and Selected Physical Properties of Natural Natrolites
    The influence of the hydration changes on the structure of vermiculites
    Informace obsažené v minerálech vulkanických hornin Geoparku Český ráj
    Infrared and Raman spectroscopy of acid treated vermiculites
    Infrared reflection spectra of selected minerals
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Inkluze wittichenitu v bornitu z Huberova pně u Horního Slavkova
    Inkrustace z drahého kamene - vrcholný projev interiérové úpravy v české gotické architektuře
    Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: a detailed analysis of linear rate law
    Inversion twinning in troilite
    Ion exchange in natural zeolites : a study on reaction mechanisms
    Iron in biotites and its Mössbauer spectroscopy
    Iron-manganese phosphate minerals from the Dolní Bory pegmatite
    Iron mineralogy of mine-drainage precipitates as environmental indicators: review of current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Isokite : new occurrence and new data
    Jáchymovský uraninit a Marie Curie-Sklodowská
    Jak dále v regionálním šlichovém výzkumu v ČSR
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Jantar
    Jantarová okna do minulosti : inkluze v jantaru vyprávějí o dávné přírodě Země
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Ještě jedno jaro ...
    Jihočeská karlovarská dvojčata
    Jihočeské dravity
    Jihočeské křemenné žíly
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Jihočeské zlato
    Jiří Skalický - 70 let
    Jiří Škovíra šedesátiletý
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    K 90. narozeninám pana Ing. Jaromíra Pelze
    K-Ar evidence for a Mesozoic thermal event superimposed on burial diagenesis of the Upper Silesia Coal Basin
    K chemickému vzorci sabugalitu, uranospathitu a arsenuranospathitu
    K mineralogii Českého středohoří
    K mineralogii lokality Smolné Pece
    K morfologii a chemismu akcesorického apatitu granitoidů brněnského masívu
    K nejstarší historii drahých kamenů
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K otázce původu křepického zlata
    K otázce výskytu "alemontitu" v jižních Čechách
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K pětasedmdesátinám prof. RNDr. Rudolfa Rosta
    K sedmdesátým narozeninám Zdeňka Doubka
    K stému výročí narození Jaroslava Kokty
    K termickému rozkladu přírodního becquerelitu CaO . 6UO3 . 10-11H2O
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Vladimíra Šreina, CSc.
    Kalciopetersit - nový minerál z okolí Olomouce
    Kalcit-barytové konkrece z Těšan, okr. Brno-venkov: nález, data a možné důsledky
    Kalcit v Českém středohoří
    Kalcitové drúzové dutiny s whewellitem na uranovém ložisku Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Kalcity z lomu Hvížďalka v Praze-Radotíně
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Kámen z kolínské dlažby
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Kaolinit - nový minerál z lazilitovej paragenézy v pohorí Tríbeč na Slovensku
    Kaolinit a chemická-mineralogická zralost jílových sedimentů SHR
    Kaolinit v jílech mostecké hnědouhelné pánve
    Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
    Kaolinization of phylonitized granodiorite
    Kaolínová rezidua v okolí Znojma
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karbonatity - jejich klasifikace, názvosloví, petrografie, mineralogie a chemismus
    Karbonáty v lomu Markovice
    Karkonosze intragranitic pegmatites and their minerals
    Karlovarská dvojčata - světoznámý krystalografický fenomén
    Karlovarská umělecká mozaika
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Kasiterit z Bohulib (jílovský zlatonosný revír)
    Kasiterit z Muckova jz. od Českého Krumlova
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Katodová luminiscence : čtení zápisu z dob vzniku horniny
    Keple - křemenné žíly
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy)
    Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína : 03-43 Jičín
    Klinoptilolitová a karbonátová mineralizácia andezitu v kameňolome pri Kozárovciach
    Klinozoisit z Vernířovic
    Kodifikace zkratek minerálů
    Koktait - minerál poprvé popsaný z Moravy
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Komplexní Nb-Ta-Ti oxidy z pegmatitu ve Vepicích u Milevska, masív Čertova břemene
    Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)
    Kontaktní metamorfóza a mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    "Korálové jámy" u Žulové věčné a vděčné
    Korodovaný obecný opál z Herľan
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Korund v krušnohorských eklogitech
    Krása hydrotermální mineralizace W-Cu(Ag)-Sn ložiska Panasqueria v Portugalsku
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Krásnohorsko-milešovská "Au-Sb formace"
    Krátke pôsobenie I.A. Borna a F. Pošepného v Banskej Štiavnici
    Kristall Galerie, Swakopmund, Namibie - stojí za návštěvu
    Krupka - nová lokalita mixitu
    Krupkait - povstání z popela
    Krystalizace fází v systému pyrargyrit-proustit v hydrotermálních podmínkách
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou
    Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Křemenné geody v kremnicko-štiavnických ryolitech
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Křemeny z Milenců u Nýrska
    Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku?
    Křišťálová industrie z okolí Ostrova nad Oslavou
    Křišťálové jeskyně - nový objev v Javoříčských jeskyních
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Kuprosklodowskit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka v Rychlebských horách (Česká republika)
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Laumontit z kamenolomu Na Marjánce, j. od Stříbrné Skalice
    Laumontit z kamenolomu Štíleček u Sedlčan
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Lawsonit v horninách Sierry de Escambray (Kuba)
    Lead mineralogy in APC residues from secondary lead smelting
    Lebníkový hematit z Horního Slavkova
    Lechatelierit v některých přírodních sklech
    Lemanskiite, NaCaCu5(AsO4)4Cl.5H2O, a new mineral species from the Abundancia mine, Chile
    Lepidokrokit a goethit od Kunštátu na Moravě
    Lepidolit z Přibyslavic u Čáslavi
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže
    Liebigit Ca2[(UO2)(CO3)3].11H2O z uranového ložiska Zálesí u Javorníka : 04-43 Bílý Potok
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Linarit a brochantit ze struskových hald v údolí Vrchlice v Kutné Hoře
    Linarit a brochantit ze Stříbra
    Lithné pegmatity Mongolska
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
    Lithný pegmatit s lepidolitem a topazem z Příbrami - Skalky (šachta č. 20)
    Local structure of iron in tectites and natural glass: An insight through X-ray absorption fine structure spectroscopy
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lokalita Dämmbaude
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
    Lokalita Špičák u Mostu a celistvé natrolity
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
    Lokality Tachovské rokle
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Lom Lahošť u Duchcova
    Lom Vycpálek v proměnách času
    Low-angle laser light scattering of kaolins
    Low-temperature calorimetric and magnetic data for natural end-members of the axinite group
    Ložisko Křižanovice
    Ložisko olova a zinku Bleiberg v Korutanech (Rakousko)
    Ložisko uranu Nový Fojtov
    Luminiscenčné spektrá magnezitu
    Magmatic vs. hydrothermal origin of fluorites from Vlastějovice, Bohemian Massif
    Die magmatische Entwicklung einer mehrphasigen Zinngranitintrusion (Altenberg/Erzgebirge)
    Magnetic and mineralogical investigation of remanent magnetization carriers in selected andesites and olivine basanites from Greece
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Magnetitové plážové písky na SV Nové Guineje
    Magnetyt w aluwiach Grzbietu Lasockiego (Sudety Zachodnie)
    Major and trace elements in pyrope-almandine garnets as sediment provenance indicators of the Lower Carboniferous Culm sediments, Drahany Uplands, Bohemian Massif
    Makroskopické ryzí prvky z rudních žil v Kutné Hoře
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Makroskopický semseyit z haldy dolu Lill (Černojamské ložisko), Příbram
    Malachit jako drahý kámen je v oblibě již několik tisíciletí
    Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
    Málo navštěvované, zaniklé nebo neznámé mineralogické lokality v Rychlebských horách
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Manganová mineralizace v podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Markazit ze Štramberka v. od Nového Jičína
    Markovice - lokalita nerostů alpské parageneze
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Maršíkov-Scheibengraben : beryl-columbitový pegmatit
    Maršíkov-Schinderhübel : metamorfované pegmatitotvé žíly s berylem a chryzoberylem
    Martin Chovan
    Mazzettiite, Ag3HgPbSbTe5, a new mineral species from Findley Gulch, Saguache County, Colorado, USA
    McKinstryit a Jalpait ze žíly Pošepný ve Vrančicích u Příbrami
    Mé seznámení s lokalitami v jesenické oblasti : vzpomínka na Raimunda Götze
    Medlovické porcelanity
    Medovec ze Stránské skály u Brna
    Melafyrové skály na Strážníku
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Metaautunit z uranového výskytu Rudov v Železných horách
    Metal-contaminant leaching from lead smelter fly ash using pH-stat experiments
    The metal-rich part of the Co-Ni-P system at 800 °C
    Metalické kuličky v impaktovém skle z kráteru Meteor v Arizone a jejich vznik potvrzený experimentálně
    Metamorphic formation of Sr-apatite and Sr-bearing monazite in a high pressure rock from the Bohemian Massif
    Metapegmatit s berylem z Videl, Hrubý Jeseník
    Meteority: jejich složení a klasifikace
    Metodika rtg. kvantitativního stanovení jílových minerálů, karbonátů i živců
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Mgriit - nový selenid mědi a železa z Krušných hor
    Mikroflóra mäkkého sintra zo slovenských jaskýň
    Mikroskopické studium silicifikovaných hornin a spongolitů české křídové pánve
    Mikrosvět a makrosvět vřídlovce : karlovarská přírodní laboratoř
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Milotaite, PdSbSe, a new palladium mineral species from Předbořice, Czech Republic
    Mineral- und Gesteinschemie der Nephelinite und Melilithite des Vogtlandes
    Mineral assemblages and chemical composition of Al-rich tourmaline from abyssal pegmatites of the Bohemian Massif
    Mineral composition of the deep sea sediments in three sectors of Western Pacific Ocean
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    Minerál ze skupiny mixitu z ložiska Krupka v Krušných horách
    Minerale, die nach Personen aus Sachsen bennant sind
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Mineralizace kasiterit-sulfidické formace na Hoře sv. Šebestiána v Krušných horách
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Mineralizacja kruszowa wschodniej strefy kontaktowej granitu karkonoskiego na obszarze Mniszkowa-Rędzin
    Mineralizacja pomagmowa bazaltoidów Małego Śnieżnego Kotła
    Minerální a chemické složení jílovito-karbonátových sedimentů České křídy
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum
    Minerální asociace "skarnu" z krystalinika od Žernosek v Českém středohoří
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu
    Minerální složení rud na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Mineralog J. H. Bernard oslavil 85. narozeniny
    Mineralog Radomír Sládek
    Mineralog RNDr. Rudolf Ďuďa CSc. - 60 let
    Mineralogical and cathodoluminescence characteristics of Ca-rich kutnohorite from the Úrkút Mn-carbonate mineralization, Hungary
    Mineralogical and geochemical characteristics of tuffites and bentonites of the Carpathian Neogene Foredeep
    The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko
    Mineralogical study of "strigovite" from pegmatites of the Žulová granitic massif (Czech Republic)
    Mineralogická a vědeckovýzkumná činnost Katedry mineralogie, geochemie a krystalografie (PřFUK) za posledních 30 let
    Mineralogická charakteristika huntitu z Kokšína jižně od Švihova
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogická charakteristika metasomatického rudního ložiska Malovidy u Českého Šternberka
    Mineralogická charakteristika strusky z lokality Horničí u Rozseče nad Kunštátem
    Mineralogická charakteristika sulfidického zrudnění u České vsi v Jeseníku
    Mineralogická charakteristika zrudnění Veselí u Oder
    Mineralogická expozice Slovenského národného múzea v Bratislavě
    Mineralogická sbírka RNDr. Jana Oswalda
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogická vycházka - křemence v okolí Mníšku pod Brdy a důlní dílo Skalka
    Mineralogické a paleontologické zajímavosti lokalit DNT
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogické lokality v okolí Stříbra
    Mineralogické poměry na lokalitě Bezděčín v letech 1982-1985
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogické postřehy z Kamčatky
    Mineralogické pozoruhodnosti některých likvidovaných ložisek uranu
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogické složení tufitů v krystalických vápencích v severní oblasti moravika
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogické výzkumy v Hrušovské jeskyni ve Slovenském krasu
    Mineralogické zajímavosti Frýdecko-Místecka
    Mineralogicko-geochemická charakteristika půd fereto na JV Moravě
    Mineralogicko-paragenetické pomery na Hg ložisku Merník
    Mineralogicko-petrografický výzkum slovanské keramiky z Břeclavi-Pohanska
    Mineralogicko-petrologická charakteristika umělého hnědého korundu vyráběného redukčním tavením bauxitů
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Mineralogičeskije osobennosti regenerirovannych sul'fidnych rud
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie a geochemie fosforitu české křídové pánve
    Mineralogie a lékařství
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogie lokality Žichov
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Mineralogie rudních výskytů Bezný a Dolní Lipová
    Mineralogie rudních výskytů na Pomezí a Kopřivném (série Branné)
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogie sulfidického zrudnění u Prachovic v Železných horách
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogie výskytu měďnatých rud pod Kotlem v Krkonoších
    Mineralogie zlata a doprovodných minerálů ze Zlatého Chlumu u Jeseníku
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Mineralogie železného meteoritu od Vícenic
    Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogy and chemistry of Fe-rich bentonite from the Lieskovec deposit (Central Slovakia)
    Mineralogy and dressing technology of copper slags
    Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm)
    Mineralogy and trace element chemistry of classical and FBC fly ashes
    Mineralogy of clays in Goethes's scientific writings
    Mineralogy of dumortierite-bearing abyssal pegmatites at Starkoč and Běstvina, Kutná Hora Crystalline Complex
    Mineralogy of metamanganolites in BIF of the Desná Group
    Mineralogy of phosphate accumulations in the Huber stock, Krásno ore district, Slavkovský les area, Czech Republic
    Mineralogy of the Niederschlema-Alberoda U-Se-polymetallic deposit, Erzgebirge, Germany. III. First indication of complete miscibility between tennantite and giraudite
    Minerálová aureola greisenových ložisek cínu ve Slavkovském lese
    The minerals causing degradation of concrete and their formation processes
    Minerals from the exocontact of a pegmatite and serpentinites in Heřmanov, Czech Republic
    Minerals of the ammonioalunite-ammoniojarosite series formed on a burning coal dump at Czerwionka, Upper Silesian Coal Basin, Poland
    Minerals of the system Bi-Te-Se-S related to the tetradymite archetype: review of classification and compositional variation
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály antropogenní zóny
    Minerály bazaltů Jáchymovska
    Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory
    Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořících hald dolu Jan Šverma u Žacléře
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Minerály konkrecí ordovických břidlic v Praze Kobylisích
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály mědi v melafyrech v Morcinově u Lomnice nad Popelkou
    Minerály meteoritů
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály na známkách - XIV
    Minerály na známkách - XV
    Minerály na známkách - XXIII
    Minerály na známkách XIX
    Minerály na známkách XVI
    Minerály na známkách XVII
    Minerály na známkách XVIII
    Minerály na známkách XX
    Minerály na známkách XXI
    Minerály na známkách XXII
    Minerály na známkách XXIV
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály ostrova Elba
    Minerály pegmatitových rul od Chlumce u Chabařovic
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska
    Minerály serpentinitů v severní části Moravika
    Minerály severní části ratajské zóny (Českomoravská vrchovina)
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerály z haldy bývalého dolu Felix v Otvovicích
    Minerály z kamenolomu Krásné u Šumperka
    Minerály z lokality Stupava na SSZ od Bratislavy
    Minerály z lomu Kobylí Hora u Prachatic
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Minerály zlatonosného zrudnění ze Sobětic u Klatov
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Minulost a současnost zlaté Roşia Montany
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
    Mn-bearing "oxy-rossmanite" with tetrahedrally coordinated Al and B from Austria: Structure, chemistry, and infrared and optical spectroscopic study
    Mn-rich tourmaline from the Moldanubicum in Austria: structure and chemistry
    Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Mo-W mineralizácia južne od Rochoviec
    Modelling of hysteresis curves of magnetite-hematite mixtures
    Modelling of the theoretical X-ray diffraction patterns of the polytype structures of chlorite and vermiculite
    Moje vzpomínky na docenta Pavla Povondru
    Moje vzpomínky na Ing. A. Kašpárka
    Molecular simulations of clay minerals
    Molecular structure of the uranyl mineral zippeite - An XRD, SEM and Raman spectroscopic study
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Monazite hydrothermal alteration during high-temperature diagenesis of the greywackes from the Drahany Uplands (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Moravský porcelanit
    Mordenite in miocene acidic volcanoclastics, the western margin of Zemplínské pohorie Mts.
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Morphology and genesis of zircon from the pseudotrachyte breccia of the Roztoky central caldera in České středohoří Mts.
    Mössbauerova spektroskopie železa v hlavních minerálech bazických hornin
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    MUDr. Martin Bohatý šedesátiletý
    Na Silvestra před 150 léty se v Praze narodil světově proslulý mineralog a petrograf Friedrich Johann Karl Becke : *31.12.1855, Praha, +18.6.1931, Wien
    Náhrada přírodního achátu skelně krystalickou hmotou
    Nález antimonitu v ordovických sedimentech pražské pánve v Praze pod Vítkovem
    Nález baltického jantaru ve štěrkovně poblíž Dětmarovic u Karviné
    Nález barytové mineralizace v sedimentech permokarbonu u Pecky v Podkrkonoší
    Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku
    Nález celestinu na Moravě
    Nález celestinu v ropné dutině v obci Nebory
    Nález florencitu - (Ce) v barrandienském ordoviku
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález fulguritu z Bedřichova u Liberce
    Nález koninckitu u Litošic a jeho srovnání se světovými výskyty
    Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě
    Nález ledové miaroly s největšími turmalíny a drúzami na žíle Sousedka v Zabajkalí
    Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. "minéral F") v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi
    Nález přirozené wolframové modři na Cínovci
    Nález pyroluzitu v dutině achátu ze Železnice u Jičína
    Nález scheelitového zrudnenia v oblasti Ramžené-Bukovská dolina (Nízke Tatry) a jeho prognózny význam
    Nález tetradymitu u Zduchovic
    Nález unikátního pegmatitu v Jablonci nad Nisou
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Nález vltavínů v pleistocenní terase u Brna
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku
    Nález zlata u Jindřichova ve Slezsku
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště drahých kamenů v Krušných horách
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Naleziště rutilu Zvěrotice a Dobrá Voda u Soběslavi
    Naleziště zkamenělých stromů u Slaného
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nálezy nerostů ve Vrchlabí
    Nálezy železnaté hmoty u Staré Říše
    Namibite and hechtsbergite from the Nagatare mine, Fukuoka Prefecture, Japan
    Nanocomposites conducting polyaniline/clay
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Náš zlatej Jirko, nikdy nezapomeneme
    Naše největší záhněda z Vysočiny
    Natrodufrénit a asociace fosfátů, ložisko Vysoký Kámen-greisen, Krásno u Horního Slavkova
    Natrolit v krystaliniku severozápadní Evropy
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Návštěvou v Sainte-Marie aux Mines
    Nb-Ta-Ti-W-Sn-oxide minerals as indicators of a peraluminous P- and F-rich granitic system evolution: Podlesí, Czech Republic
    Nedávný nález skvělých krystalů barevného elbaitu v pegmatitu Cryo-Genie v Kalifornii
    Nedvědice I
    Nedvědice II
    Nejbohatší typové lokality světa
    Několik postřehů z cesty po Itálii očima mineraloga
    Několik poznámek k objevu koutekitu
    Několik zajímavostí z minulosti i ze současnosti Markovic u Čáslavi
    Některé drahé kameny Kubánské republiky
    Některé možnosti netradičního využití studia akcesorických minerálů
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    Některé nové nerosty ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neobvyklý nález datolitu z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Nephelinites and leucitites in ceramics mass
    Nepravidelně smíšená struktura illit-montmorillonit z argilitizovaných diabasových tufů, lom Kosov u Berouna
    Nerostné zajímavosti Osoblažské a Jindřichovské pahorkatiny
    Nerosty alpské asociace, lokalita Korotice u Červených Janovic
    Nerosty amfibolitů na Klatovsku
    Nerosty granulitů moldanubika u Nového Města na Moravě
    Nerosty sedimentárních hornin v regionálním sbírkovém fondu Jihočeského muzea
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Nerosty v tradiční medicíně na území Vietnamu
    Nerosty z Bělovsi u Náchoda - Jiráskova lomu
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Nerosty z jižní části masívu Nekrasu (859 m) v Jizerských horách
    Nerosty z pegmatitu od přehrady v Jablonci n. Nisou - Mšeně
    Netypický výskyt barytu u Jívky
    Neues Moldavitmuseum in Český Krumlov/Böhmisch Krumau
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    New data for metakirchheimerite from Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    New data on mineralogy of the Vysoký Kámen deposits near Krásno, Slavkovský les area, Czech Republic
    A new graphical presentation and subdivision of potassium micas
    New mineralogical data for rostite from Libušín, Central Bohemia, Czechoslovakia
    New naturally occurring mineral phases from the Krásno - Horní Slavkov area, western Bohemia, Czech Republic
    Niekoľko poznatkov z mineralogicko-geochemického a paragenetického skúmania na žile Schrämen a Hlavná na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Niobový a tantalový rutil - hojné variety rutilu
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nontronite as the weathering product in the rocks of Sitno effusive complex in Pukanec region
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Norské beryly
    Note on the formula of brunogeierite and the first bond-valence parameters for Ge2+
    Nová lokalita brucitu v jižních Čechách
    Nová lokalita křemeno-hematitové mineralizace v Krušných horách
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nová lokalita minerálů zeolitové skupiny u Klášterce nad Ohří
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Nová lokalita rutilu v okrese Tábor
    Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice
    Nová lokalita Zn-Pb zrudnění u Petrova poblíže Kunštátu na Moravě
    Nové drahé kameny II
    Nové druhy minerálů popsané v roce 1984 a doplňky za rok 1983
    Nové indície Sb mineralizácie vo vrchoch Tríbeč
    Nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové minerály. IX
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály z Cínovce v Krušných horách
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové minerály z revíru Knötel v Krupce
    Nové minerály ze serpentinitu od Věchnova u Bystřice n. Pernštejnem
    Nové nálezy a revize sekundárních minerálů Příbramska
    Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy minerálů v oblasti západní Moravy
    Nové nálezy minerálů v okolí Velké Bíteše
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů v severní oblasti moravika
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy nerostů v Krkonoších (Medvědín, Rýchory, Strážné)
    Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové nálezy vltavínů na Bechyňsku
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové poznatky o scheelitové mineralizaci v Rakousku
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Nové sekundární minerály z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Nové údaje o saponitu z Čáslavska a ze Starého Ranska
    Nové výskyty minerálů na hydrotermálních žilách Nízkého Jeseníku (II)
    Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku
    Nové výskyty minerálů u Doudleb u Č. Budějovic
    Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Nové výskyty sulfidické mineralizace v okolí Novotníků u Nepomuku
    Novinky z vápencového lomu v Prachovicích v Železných horách
    Novinky ze světa drahých kamenů
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový automatizovaný systém rtg. difrakční analýzy v ÚNS Kutná Hora
    Nový lithný pegmatit ze Zárubic u Třebíče
    Nový nález aragonitu z Obrnic u Mostu
    Nový nález boulangeritu v Koroužném
    Nový nález chryzotilu u Holubova
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu
    Nový nález pseudomorfóz po chabazitu v Doubravicích u Jičína
    Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí
    Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu
    Nový nález whewellitu ze severočeské hnědouhelné pánve
    Nový nález wolframitové mineralizace na Jindřichohradecku
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový výskyt apatitu v horninách moldanubika u Mírkovic na Českokrumlovsku
    Nový výskyt harmotomu z Přísečnice v Krušných horách
    Nový výskyt minerálů v neovulkanitech Doupovských hor u Klášterce nad Ohří
    Nový výskyt pegmatitu s fluorapatitem a columbitem-(Fe) u České Bělé u Havlíčkova Brodu
    Nový výskyt sekundárních minerálů Cu, Pb, Zn na ložisku Zlaté Hory-východ
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O granátových koulích z Ústupu u Olešnice
    O "griquaitech" kutnohorského krystalinika
    O kamenech prvního českého lapidáře
    O minerálech berylia ve skarnech
    O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova
    O nálezu fosilního železa u Chocně
    O nefritu
    O největších a nejmenších krystalech
    O několika zajímavých minerálech z Chvaletic
    O některých nových nerostech z nalezišť v ČSSR
    O zlatech z Jesenicka
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Obří krystaly z pegmatitu v Brazílii
    Obsahy telluru v molybdenitech Českého masívu
    Occurrence of new (U, Y, REE) Ca fluorocarbonates in the sandstone-hosted uranium deposit at Osečná, North Bohemian Cretaceous Basin
    The occurrence of tetrahedrally coordinated Al and B in tourmaline: An 11B and 27Al MAS NMR study
    Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu
    Odešel profesor Hugo Strunz
    Odešel sběratel minerálů Zdeněk Němec
    Offretit a harmotom z lokality Stupná u Nové Paky
    OH defects in cassiterite
    Ohlédnutí za XXX. ročníkem mezinárodních expozic minerálů v Tišnově
    Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách
    Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce
    Olivines in the Western Carpathians basalts
    Olivinický kersantit v granodioritoch v Dúbrave (Nízke Tatry)
    Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku
    Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku
    On the crystal-chemistry of a near-endmember triplite, Mn2+2(PO4)F, from the Codera Valley (Sondrio Province, Central Alps, Italy)
    Opály v západním okolí Třebíče
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Opožděné vernisáže, aneb, Výstava západomoravských vltavínů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v roce 1968
    Optically anomalous spessartine and grossular from Chvaletice (east Bohemia)
    Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc.
    Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu
    The origin of melanophlogite, a clathrate mineral, in natrocarbonatite lava at Oldoinyo Lengai, Tanzania
    Origin of tin mineralization of the Izera schists in Kamienskie range (Sudetes)
    Original mineralogical association and gypsum in Cretaceous black shales, Angola basin
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc.
    Osnovnyje čertzy regionaľnij zonaľnisti aľpinskoj gidrotermaľnoj mineralizacii Spišsko-gemrskogo rudogor'ja
    Ostrov Topazos v Rudém moři
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Oxidačno-redukčné trendy v zložení biotitov z granodioritu Hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu
    Oxidation-hydration weathering of uraninite: the current state-of-knowledge
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pádová pole tektitů očima sběratele
    Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Palygorskit ve Studenci
    Palygorskit ze Studence u Jilemnice
    Pan profesor Josef Staněk oslavil 85 let
    Pár slov o sbírání vltavínů
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu
    Parageneze druhotných železnatých, hořečnatých a manganatých síranů z Chvaletic
    Parageneze žilných manganatých uhličitanů chvaletického proterozoika
    Parallel growth and overgrowth of thomsonite and natrolite from Dobrná near Děčín, Czechoslovakia
    Páskované železné rudy v desenských rulách silezika : přehled názorů na jejich vznik : současný stav poznatků
    Pašavaite, Pd3Pb2Te2, a new platinum-group mineral species from the Noril'sk-Talnakh Ni-Cu camp, Russia
    Pazourek z Bobrůvky u Křižanova
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Pegmatit "U Tří pramenů"
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pegmatitový okrsek Nuaparra v Mosambiku
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Pegmatity v borském granulitovém masívu
    Pegmatity Vlastějovic
    Pegmatyt berylonośny z okolic Jakuszyc (Karkonosze)
    Pektolit z Těchlovic u Děčína
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Perimorfóza křemene po fluoritu ze Stříbra
    Perovskit ze šlichových vzorků aluvií Českého středohoří
    Perovskite from melilite rocks, Osečná Complex, northern Bohemia, Czechoslovakia
    Peříčkové acháty a Rykartova teorie jejich vzniku
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    Petrographic and microthermometric analyses of fluid inclusions in rock crystals: systematic approach to a selection of provenance of artefacts, an example from Silesia
    Petrov nad Desnou-Anenský pramen : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Granátovka : granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Holubáč : fuchsitické svory skupiny Červenohorského sedla
    Petrov nad Desnou-Petrovský vrch : staurolitické a granátické svory skupiny Červenohorského sedla
    Pezzottait, Cs(Be2Li)Al2Si6O18, nový minerál skupiny berylu
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    Phosphide solid-solutions within the metal-rich portion of the quaternary system Co-Fe-Ni-P at 800° C, and mineralogical implications
    Phosphorus-rich garnets from leucocrate igneous rock (Přibyslavice, Moldanubikum, Czech Republic)
    Phosphorus-rich topaz from fractionated granites (Podlesí, Czech Republic)
    Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
    Photocatalytic activity of montmorillonite?
    Phyllosilicates in the sediment-forming processes : weathering, erosion, transportation, and deposition
    Physicochemical and technological properties of bentonites
    Pihelský vrch: jedna ze zeolitových lokalit Českolipska
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů
    Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
    Po stopách saharského amazonitu
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Počátky Výzkumného ústavu pro drahokamy v Turnově
    Počiatky mineralógie na Slovensku
    Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Podzemí u Vřídla
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    PolyLX - the MATLAB TM Toolbox for quantitative analysis of microstructures
    Polymetalická mineralizace Kutnohorského revíru
    Polymetalická mineralizace u Oskavy v Jeseníkách
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Polytypism in cronstedtite
    Poorly crystalline Pd-Hg-Au intermetallic compounds from Córrego Bom Sucesso, southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Pore-size distribution in high-temperature products of the reaction between kaolinite and aluminium hydroxide
    Poslové Tyrkysové paní
    Post-magmatic origin of garnets in aplites from the Kamienna Góra granite (the Žulová granitic pluton, SW Poland)
    Postmezozoické alkalické vulkanity severní Moravy
    Posúdenie homogenity zrnitého materiálu a presnosti výsledkov ryžovania
    Potassian hastingsite and potassichastingsite from garnet - hedenbergite skarn at Vlastějovice, Czech Republic
    Potassium- and amonium- treated montmorillonites. I, Interstratified structures with ethylene glycol and water
    Potassium micas: A new scrutiny of phase chemistry and physical properties
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Použití gravimetrie k řešení morfologie durbachitového tělesa Čertova břemene ve středočeském plutonu
    Použití konfokální mikroskopie v geologii
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Povondrait - železitý turmalín z Bolívie
    Powellit z Černé vody (žulovský masív)
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Poznámky k postavení mineralogie a petrografie v komplexu geologických věd : [diskusní příspěvek]
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Očihov
    Pozoruhodný nález zkamenělého dřeva na lokalitě Vršany
    Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech
    Prachovické kalcity
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Pražské millerity
    Prehistory of clay mineralogy - from ancient times to Agricola
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    Preservation of the samarskite structure in a metamict ABO4 mineral: a key to crystal structure identification
    Primární a sekundární minerály v půdách severovýchodních Čech a jejich vztah k vegetaci. II
    Primární aureoly ložiska Zlaté Hory
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Primární zdroje pyropů v Železných horách a jejich podhůří
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Príspevok k chemickému zloženiu zirkónov z granitických hornín Hodrušského intruzívneho kompexu
    Probing the motional behaviour of protons in letovicite by static 2H NMR experiments and lineashape simulations
    Prof. Dr. Bohuslav Fojt, CSc., *22.11.1929
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Profesor Jan Kašpar (1908-1984)
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Profesor RNDr. Lubor Žák, CSc. - kulaté jubileum 80 let
    Projevy hydrotermální mineralizace sázavského hlubinného zlomu na rozhraní strážeckého moldanubika a třebíčského masívu
    Projevy rekrystalizace v pegmatitech u Moravského Krumlova v jižní části brněnského masívu
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Prvky vzácných zemin v horninách kry Pradědu
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled hlavních mineralogických lokalit na území Orlockých hor a podhůří. II.
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína
    Přetvořené turmalíny moldanubika
    Přibyslavice near Čáslav
    Příprava vzorků pro mineralogické studium
    Přírodní fosfáty mědi
    Přírodní skla
    Příspěvek k chemismu primárních kaplcitů v moravských jeskyních
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii rudní žíly ze Štětínova u Sobotína
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Příspěvek k poznání povahy granátů z rul pláště dyjského masívu
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
    Příspěvek k vývoji jílovitých sedimentů Českého masívu
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : III. saléeit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd, IV. metaautunit
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVIII
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Pseudojohannite from Jáchymov, Musonoi, and La Creusaz: A new member of the zippeite-group
    Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Pumpellyite and coexisting minerals in metapelites and veins from the Federico units in the Internal Zone of the Rif, Spain
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Pyroponosné diatrémy jihozápadní části Českého Středohoří
    Pyroxeny a amfiboly
    Quantitative X-ray diffraction analysis of minerals in clays
    Quartz geodes of the western desrt, Iraq
    Quartzites beneath pyroclastic flows - mineralogical aspects
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Radiation-induced defects in apophyllites. I., NH2 free radical in fluorapophyllite
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    Raman spectra of isolated and interconnected pyramidal XS3 groups (X = Sb,Bi) in stibnite, bismuthinite, kermesite, stephanite and bournonite
    Raman spectroscopy as a tool for the non-destructive identification of organic minerals in the geological record
    Ranciéit z Malé Viesky u Košic
    Raritný výskyt cementačnej medi na ložisku Zlaté Hory - juh
    Raznoobrazije sostava turmalinov i ich chimičeskaja klassifikacija na osnove metoda RHA
    Rb-Sr Analysen des Tonalits und Granits von der Lokalität Křižanovice (Železné hory)
    Re-Os age for molybdenite from the West Sudetes, SW Poland
    Reactions between agate nodules and penetrating CO2 rich fluids - a CL-EMS study
    Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Refinement of the crystal structure of kaersutite (Vlčí Hora, Bohemia) from neutron diffraction
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Rejhotice-Mnišské jámy : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Relikty báňských prací na Kosíři
    Rentgenografické studium přednostní orientace kalcitu ve vrbenské sérii keprnicko-desenské jednotky
    Revision of the crystal structure of kettnerite CaBi[OFCO3]
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Revize výskytu vltavínů na zapomenuté lokalitě na Vrábečsku
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation im fluidalen "Nesselhofporphyr" bei Tambach-Dietharz/Thüringer Wald
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation innerhalb der oberen Randfazies des Älteren Oberhöfer Quarzporphyrs am Felsenschlag bei Gehlberg/Thür. Wald
    Ringové žuly Nigerie a jejich minerály
    Ringwoodit - silikátový spinelid z meteoritů a nitra Země
    RNDr. František Skřivánek pětasedmdesátiletý
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc. *30.5.1926 ve Starém Bozděchově +9.8.2003 v Praze
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc., zemřel
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    Rohovce - nejkrásnější horniny Sahary
    Römerit Fe2+Fe3+2(SO4)4.14H2o na ložisku Bankov v Košiciach
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Rosického goniometr
    The Royal Natural History Collection in Vienna (18th century) : from possessing minerals as a private treasure towards territorial ambitions as consciousness
    Rozbory elektronovou mikrosondou v biolitologii
    Rozdíly v chemismu magmatického a hydrotermálního kasiteritu a wolframitu ze západních Krušných hor : 01-43 Horní Blatná
    Rozmístění olivínu v severočeských čedičích
    Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály
    Rubidium- and cesium-dominant micas in granitic pegmatites
    Rudní ložiska Jeseníků a Rychlebských hor a jejich minerály
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní nerosty z kalcitových žil v Liticích nad Orlicí
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Rujánské kamení
    Rumunské rudné hornictví, zapomeňte!
    Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech
    Rutil od Rožmitálu na Šumavě
    Rutil z Chodova u Bečova nad Teplou
    Rutile-titanite mineralization from Głuchołazy (Eastern Sudetes, Poland)
    Rutily na Klatovsku
    Růže pouště
    Rybníčky - Bečkov
    Ryzí měď v achátu z lomu v Doubravici
    Ryzí měď v severočeské hnědouhelné pánvi
    Ryzí měď z dolu Kovárna v Obřím dole v Krkonoších
    Ryzí síra ve strusce z Kutné Hory
    Ryzí stříbro z Borovce (Štěpánovský rudní revír)
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Řezba a následná úprava drahokamových odrůd křemene
    Sabugalit z Nového Fojtova
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sádrovec z Března u Chomutova
    Sádrovec z Března u Loun
    Safíry
    Safíry pravé i nepravé : drahé kameny na středověkých uměleckých předmětech
    Saléeit z uranového rudního výskytu Heřmaničky u Votic
    Sankt Egidien - neobvyklé naleziště achátů
    Saponit z Těchlovic u Děčína
    Sběratel minerálů - Doc. RNDr. Pavel Povondra, DrSc.
    Sběratel MUDr. Petr Jiřík
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Schafarzikite from the type locality Pernek (Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic) revisited
    Scheelit a apofylit z Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Scheelitová a metasomatická fluoritová mineralizace v taktitech na štole Vykmanov - Kovářská v Krušných horách
    A scheme for the classification of micaceous minerals
    Schneckensteinský topas
    Schorl-oxy-schorl to dravite-oxy-dravite tourmaline from granitic pegmatites; examples from the Moldanubicum, Czech Republic
    Sedimentární acháty a jejich zvláštnosti
    Sedliště near Polička
    Sedmihradské acháty
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Sekaninait - nový horninotvorný minerál pro Irák
    Sekaninait už i v severních Čechách
    Sekaninaite and fingerprint hercynite in South Bohemian granulites
    Sekaninaite/cordierite compositional oscillation in some Bohemian hornfelses
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze. VII, uhličitany uranu
    Sekundární minerály z lokality Svatá Anna v Plané u Mariánských lázní
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách
    Selected bibliography of dr. Stanislav Vrána
    Selektívne lúhovanie mechanicky aktivovaného chalkopyritu
    Selen
    Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Selenidy z ložiska Bytíz (příbramský uran-polymetalický revír)
    Selenium mineralization of the uranium deposit Zálesí, the Rychlebské hory Mts., Czech Republic
    Semseyit - nový minerál pro rudní revír Kutná Hora
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Separation and characterization of pyrophyllite from Lukavice (E. Bohemia)
    Serpierit a zinekrosasit z Herlíkovic u Vrchlabí
    Serpierit z Vrančic u Příbrami (střední Čechy)
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Siegenit z dolu Staříč
    Silicitická mineralizace na úpatí Krušných hor u Ahníkova
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Sillimanit v paragenezi s biotitem na puklinách prachatického granulitu
    Silver and/or copper vermiculites and their antibacterial effect
    Simultaneous refinement of two components of an exsolution intergrowth: crystal structures of the lindströmite - krupkaite pair
    Síra ze Sicílie
    Sírany železa z Chvaletic. I.
    Sírany železa z Chvaletic. II.
    Sirníky v kamenivu ložiska Hrabůvka
    Size distributions of nanoparticles from magnetotactic bacteria as signatures of biologically controlled mineralization
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skály u Rýmařova - zajímavá mineralogická lokalita
    Skapolit z Horní Lipové u Jeseníku
    Skolecit a mezolit z kamenolomu v Krásném u Šumperka
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skorodit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Skrytá krása černého turmalínu
    Skrytá krása karlovarského vřídlovce
    Slavče u Trhových Svinů - osud jedné lokality
    Slavikite - Revision of chemical composition and crystal structure
    Sljudjanka - druhá mineralogická rezervace v SSSR?
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Směrný zlom Eliška a jeho mineralizace na povrchovém dole Obránců míru v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Sobotínský aktinolit
    Solid solutions within the Quaternary system, Co-Fe-Ni-P
    Solný důl Kłodawa (Polsko)
    Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
    Sorption properties of reduced-charge montmorillonites
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Současný stav mineralogických lokalit v širším okolí Hořovic
    Současný stav některých lokalit v Jeseníkách
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 2. část
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998
    Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku
    Současný stav vltavínových lokalit na Chebsku
    Současný stav vybraných nalezišť nerostů v okolí Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
    Současný stav výskytu nerostů ve Chvaleticích
    Souvislost struktury a magnetických vlastností ferimagnetických oxidů železa
    Spektrochemické stanovenie zlata v geologických materiáloch po obohatení pomocou vymieňačov iónov
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Spinel zonation in melilite rocks of the Ploučnice river region, Czechoslovakia
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spinelidy z okolí Křemže
    Spinely
    Spinely v historických špercích
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Společenský význam těžby drahých kamenů v ČSSR a jejich zpracování ve špercích
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Stabilita draselného živce v hydrotermálním prostředí
    Stálá expozice vltavínů v Týně nad Vltavou
    Stanislav Němec sedmdesátníkem
    Stanovení majoritních minerálů v jílovcích a jílových břidlicích chemometrickou analýzou infračervených spekter
    Starkoč near Čáslav
    Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku
    Steady-state luminescence measurement for qualitative identification of rare earth ions in minerals
    Sternbergit v asociaci s Ag-sulfidy, ložisko Březové Hory, Příbram
    The stibian mustard gold from the Kriváň Au deposit, Tatry Mts., Slovak Republic
    Stilbit-Ca z kamenolomu v Mistrovicích u Jablonného nad Orlicí
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Stopové prvky v živcoch tatrika
    Stopy skleněného deště
    Strategie vyhledávacího průzkumu šperkových kamenů
    Stratiformní kyzová polymetalická mineralizace kasejovického metamorfovaného ostrova
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Structure of vermiculite modified by organic molecules
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Stříbrné zrudnění na jámě 7 - Třebsko
    Stříbro a jeho minerály
    Stříbro na příbramském uranovém ložisku
    Stříbro z let 1968-1974
    Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí
    Studie rozpouštění obsidiánu ze Zemplína, východní Slovensko
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Studium kinetiky dehydratace přírodního zeolitu chabazitu
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu : 14-22 Jeseník, 14-41 Šumperk, 24-34 Ivančice
    Studium složení boritanů Co(II) a jejich sorpčních vlastností
    Studium složení boritanů Fe(III) a jejich sorpčních vlastností
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Studium výskytu Au Zlatého Chlumu, Rejvízu a Zlatých Hor
    Studtit a metastudtit - přírodní hydratované peroxydy uranylu
    Study of organically modified clays : molecular modelling and experiment
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases
    Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals
    Sůl kamenná, jakou ji neznáme
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Sulfidy Pb, Zn a Cu v serpentinitu letovického krystalinika
    The supergene mineral association with brandholzite from Pernek, Malé Karpaty Mountains, Slovak Republic
    Supergene mineralization of the Medvědín uranium deposit, Krkonoše Mountains, Czech Republic
    Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic
    Supergene minerals in the Horní Slavkov uranium ore district, Czech Republic
    Supergene uranium mineralization from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains), Czech Republic
    Supergene Y, REE minerals from the Medvědín deposit, the Krkonoše (Giant) Mts., Czech Republic
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Svět drahých kamenů
    Svět drahých kamenů
    Světová lokalita vesuvianu z Asbestos, Québec, Canada
    Svjaz' olovjannoj mineralizacii s granitami Nejdeckogo massiva
    Svojanovské granáty
    Syntetický smaragd
    Synthesis and crystal structure of the feldspathoid CsAlSiO4: An open-framework silicate and potential nuclear waste disposal phase
    The system Os-Mo-S
    Školní sbírky nerostů a pomoc muzeí při jejich uspořádání
    Šreinite from Horní Halže, the Krušné hory Mountains, Czech Republic, a new mineral species, its comparison with asselbornite from Schneeberg, and new data for asselbornite
    Štoly ve sprašových hlínách ve Velké Bystřici
    Štúdium magnetických vlastností prírodného azbestu v tvare prášku
    Štúdium morfológie minerálnych vlákien zo závodu Nová Baňa
    Tajuplný kámen vltavín
    Taranakit (K,NH4)Al3(PO4)3(OH).9H2O vzniknutý rozkladem guána netopýrů v jeskyni Domica (Slovenská republika)
    Technolithology
    Technolitologie - současnost a perspektiva
    Technologická a chemicko-mineralogická charakteristika bauxitov a okolitých hornín pri Drienovci
    Tektity typu Muong Nong a jejich výskyt mezi vltavíny
    Tellur
    Tellurobismutit ze zlatonosného zrudnění od Zlátenky u Pacova
    Tempskya - druhohorní zkamenělý strom
    Tennantit z ložiska Zlaté hory - západ
    Tepelný rozklad zeolitů
    Termický rozklad a lúhovanie mechanicky aktivovaného chalkopyritu
    Termický rozklad tetraedritového minerálu
    Tetraedrit a baryt ze Kšic s. od Stříbra
    Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Texture analysis of the south Bohemian moldavite strewn-field
    Těžba rumělky v oblasti Monte Amiata v Toskánsku v Itálii
    Těžké minerály od Sudějova
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Thermal decomposition of kaolinite with additions of Mn, Fe, Ni and Co oxides
    Thermal decomposition of natrolite
    Thermodynamic properties of uvarovite garnet (Ca3Cr2Si3O12)
    Thomsonit z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Three metamorphic monazite generations in a high-pressure rock from the Bohemian Massif and the potentially important role of apatite in stimulating polyphase monazite growth along a PT loop
    Tipomorfnyje akcessornyje mineraly granitoidov kristallinikuma Maloj Fatry
    Titan - bájná síla bohů
    Titanite-ilmenite-magnetite phase relations in amphibolites of the Chýnov area (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Torbernit a metatorbernit z uranového výskytu Rádlo, 8 km jv. od Liberce
    Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif
    Tourmalines in metamorphosed carbonate rocks from western Moravia, Czechoslovakia
    Trace element chemistry and textures of low-temperature pyrites associated with shallow fossil subsurface geothermal discharge in the Eger Graben, northwestern Bohemia
    Trace elements accumulation in clay minerals
    Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic)
    Tradice a současnost nikaragujského kamenářství a šperkařství
    Travertin z Pamukkale v Turecku
    Travertine of Karlovy Vary Spa and its newly formed features
    Třebíč nerostopisná
    Třebíč-Vídeňský rybník, klasická lokalita moravských vltavínů
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Tři typy zrudnění z Nové Vsi u Rýmařova
    Tsumoit (BiTe) ze zlatonosných křemenných žil z Bytízu-Starých hor u Příbrami
    Tsumoite and associate tellurides from the Au deposit Libčice near Nový Knín, Czech Republic: mineralogy and genetic significance
    Turmalín - drahý kámen přitahující popel
    Turmalín buergerit-dravitové řady z Chabičova (severní Morava)
    Turmalíny
    Turmalíny jako cep
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Tuzemské šperkové suroviny
    Two remarkable Czech minerals from the collections of Natural Science Museum of the Ilmen State Reserve (South Ural, Russia)
    Typologie zirkonů a předběžné výsledky mineralogického a izotopického výzkumu drahokamových zirkonů z bazaltů východního Saska (Německo)
    Typomorficzne mineraly pegmatytów masywu granitoidowego Strzegom-Sobótka
    Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung
    Unidirectional solidification textures and garnet layering in Y-enriched garnet-bearing aplite-pegmatites in the Cadomian Brno Batholith, Czech Republic
    Unikátní lokalita zkamenělých dřev na povrchovém dole Družba v sokolovské pánvi
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Unikátní nález sfaleritu na dole ČSM ve Stonavě
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
    Univ. prof. RNDr. Bohuš Fojt, CSc. osmdesátníkem
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Uralské acháty
    Uralské acháty
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in paleofluid composition: an example from the Ohře (Eger) Graben, Bohemian Massif, Czech Republic
    Uranium mineralization at the deposit Zálesí near Javorník, Silesia, Czech Republic
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranofán a ryzí stříbro z uranového výskytu Rádlo u Liberce
    Uranofán a torbernit z Kynžvartu u Mariánských Lázní
    Uranofán, uranopilit a compreignacit z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Uranopilit a jáchymovit z uranového ložiska Horní Slavkov
    Uranopilit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Uranosphaerite from Horní Halže near Měděnec (Krušné hory Mountains, Czech Republic): description and vibrational characteristics
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Uranové ložisko Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Uranové ložisko Zálesí v Rychlebských horách
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Uranovyje černi: voprosy genezisa i mineral'nogo sostava
    Určení berylu
    Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter
    Určovací systémy rudních minerálů v odraženém světle
    Určování drahých kamenů
    Určování minerálů mikropočítačem IQ 151
    Určovanie Mg a Fe uhličitanov pomocou spektier absorpcie svetla
    V Zillertalských Alpách
    Vanadium-rich tourmaline from graphitic rocks at Bítovánky, Czech Republic; compositional variation, crystal structure
    Vanadové granáty v proterozoických metasilicitech ze Struhadla u Klatov
    Vanadové granáty ze stratiformních zrudnění v proterozoiku na klatovsku
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    Vápenatý stroncianit z Třince
    Vápníkem bohatá parageneze pegmatitové žíly z Měčichova na Blatensku
    Variation of Li-, Be-, Rb-, and Sn-contents in micas from Variscan granites of the South Bohemian Pluton
    Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš)
    Vavřínite, Ni2SbTe2, a new mineral species from Kunratice near Šluknov Cu-Ni-sulfide deposit, Czech Republic
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Verlamoffit z lokality Bajan Mod v Mongolsku
    Vermiculite in the soil profile at Nová Ves, South-Bohemia
    Vermiculite mineralization associated with ultramafics in Agasthyapura area, Mysore dist., Karnataka state, India - a mineralogical study
    Vernířovice-Hofberg : manganem bohatý skarn
    Vernířovice-Jelení Hřbet : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Měďný : pyrhotinové zrudnění s chalkopyritem v desenských rulách
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vernířovice-Pod Břidličnou : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Vernířovice-Rudná hora : serpentinity v sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Vernířovice-Zadní Hutisko : železné rudy typu BIF v desenských rulách
    Veselovskýite, triclinic (Zn,Cu,Co)Cu4(AsO4)2(AsO3OH)2 ? 9H2O, a Zn-dominant analogue of lindackerite
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Věžná near Nedvědice
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. 1., Uranyl, UO2 2+
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. II., Uhličitany uranylu
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. III., Sírany uranylu
    Vibrational spectra of kladnoite, natural analogue of phthalimide C6H4(CO)2NH
    Vícestupňovitý vývoj kavitačních lamel v šokových křišťálech Českobudějovicka
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vivianit v K-metasomaticky alternovanom pyroxenickom andezite na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Vivianit ze Zlatkova
    Vklad v poznanije chloritov brnenskogo massiva
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vlastějovice near Ledeč nad Sázavou
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Vlijanije uslovij izmerenij na differenciaľno-termičeskij analiz kristallolgidrata tipa karnallita
    Vliv ionizujícího záření na fyzikální vlastnosti drahých kamenů
    Vliv sodných živců na barevnost keramických výrobků
    Vliv výchozích hornin na mineralogické složení a textury greisenů
    Vltavín z Vémyslic u Moravského Krumlova - nález druhého největšího vltavínu na Moravě
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Vltavíny - rozporuplný fenomén jižních Čech
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    Vltavíny
    Vltavíny ve sbírce RNDr. Jana Oswalda
    Vnezemnyje magnitnyje mineraly
    Voltammetric study of clay minerals properties
    Vorkommen von Alumohydrocalcit in dem Flysch der Ostsovakei
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat
    Vybrané nové poznatky z mineralogie
    Vypálené nerosty
    Výprava ku Kleti
    Výprava za riebeckitem
    Výskum akcesorických minerálov hornín pri vyhľadávání rúd
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyt a mineralogické vazby Ag a Mo na ložisku Hamr
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Výskyt achátu a ametystu na skarnovém ložisku Měděnec zsz. od Kadaně
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic
    Výskyt aragonitu v jaskyni HN-5 na hornej nádrži Čierny Váh
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt barytového zrudnění na ložisku Měděnec - sever, zsz. od Kadaně
    Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria
    Výskyt bismitu, bismutitu, kettneritu a zavarickitu v Horní Krupce
    Výskyt claushalitu a naumannitu u Těchonic na Horažďovicku
    Výskyt copiatitu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cyanotrichitu na haldách ložiska Krupka v Krušných horách
    Výskyt dravitu na lokalitě Měděnes v Krušných horách
    Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku
    Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výskyt indicie pyritového zrudnění ve Vlastějovicích
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výskyt kinzigitu u Ktiše
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt křemene, opálu a chalcedonu v krasu
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt metasomatického sideritu v mladšom paleozoiku pri Rožňave
    Výskyt milleritu ve Chvaleticích
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt nerostů alunit-crandallitové skupiny v liteňském souvrství Barrandienu
    Výskyt nitridu titanu (osbornitu) ve strusce z Kladna
    Výskyt opálovej mineralizácie v Pohronskom Inovci
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt stopových vzácných prvkov a drahých kovov v ťažených sírnikovych rudách na Slovensku
    Výskyt stratiformního barytu v Krhanicích nad Sázavou
    Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu
    Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), březohorský rudní revír, Česká republika
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyt železitých konkrecí z kaolinového ložiska "Orty" u Hosína
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině
    Výskyty barytu na Teplicku
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výskyty epidotu ve Vlastějovicích
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výskyty jihočeských vltavínů a problémy jejich těžby
    Výskyty korundu v polských a českých Sudetech
    Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Výsledky prieskumu magnezitu na lokalite Miková-350 (Dúbravský masív pri Jelšave)
    Vysokoteplotná dehydratácia kaolinitov. III., vplyv parametrov submikroskopickej štruktúry
    Výstava "Kámen ze všech pohledů" v Muzeu Mladoboleslavska
    Výstava "Kameny z okolí i z dálek" v Čelákovicích
    Výstava "Poselství meteoritů" v Národním muzeu
    Výstava "Šutrařská cesta z Brna do Rožné"
    Výstava"Drahé kameny" v Radostné pod Kozákovem
    Využití přírodních i syntetických diamantů ve vrtné technice
    Využití rastrovací elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro výzkum nerostných surovin
    Využití výplně krušnohorských hydrotermálních žil jako drahých kamenů ve středověku
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Vývoj chemismu zonálních amfibolů mafických hornin středočeského plutonu
    Vývoj minerálních druhů
    Vývoj mineralogicko-geologické literatury v oblasti jižních Čech
    Vývoj povariských fluid v lomech u Nejdku, Jakubčovic a Bohučovic v Nízkém Jeseníku : 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací
    Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Význam nerostného složení jílů SHR pro prognózu jejich rozpojitelnosti
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Významné jubileum RNDr. A. Pfeiferové
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce
    Vzpomínka na docenta Pavla Povondru a společné studium turmalínů
    Vzpomínka na Františka Peštála (1903-1977)
    Vzpomínka na Prof. Vladimíra Boušku, DrSc.
    Vzpomínka na příbramský meteorit
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Vzpomínka na sběratele Františka Hrůzu (24.10.1929 - 11.6.1982)
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    Vztah Sb a Au mineralizací v Krásnohorsko-milešovském rudním revíru
    Wall painting damage by salts: causes and mechanisms
    Water leaching of alkaline metals, Al and Si from selected aluminosilicates
    Water traces and chemistry of cassiterites
    Das wissenschaftliche Erbe von Gustav Tschermak-Seysenegg (1836-1927): Eine Zusammenstellung biographischer Daten seiner Doktoranden
    Witherit z fluoritového ložiska Běstvina
    Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika
    Wolframit od Věchnova na severozápadní Moravě
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    Wölsendorfit z Milešova u Krásné Hory
    Wstępne dane o minerale z grupy kordierytu z Zimnika (masyw Strzegom-Sobótka)
    X and Q band EPR studies of paramagnetic centres in natural and heated tourmaline
    X-ray nanotomography in fluid inclusions study
    Xenolit křemene z lokality Dobranka
    XRD analysis and modelling of Na-montmorillonite intercalated with octadecylamine
    An XRD, SEM and TG study of a uranopilite from Australia
    Y,REE,Nb,Ta,Ti-oxide (AB2O6) minerals from REL-REE euxenite-subtype pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic; substitutions and fractionation trends
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 1. část
    Z historie jáchymovských nerostů a jejich synonym. 2. část
    Z historie nálezu zlata u jihočeských Křepic : vodňanské zlato
    Z jihočeských nalezišť
    Za acháty a zajímavými zeolity na Liberecko
    Za acháty do Techerău
    Za beryly do portugalského Assunçaa
    Za ing. Janem Bradnou
    Za jakých teplot vznikaly acháty?
    Za Josefem Kafkou
    Za kongsberským stříbrem
    Za meteority do Ománu
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Za minerály do italského Val Malenca
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály na rudní ložiska Maroka
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic
    Za nerosty do Rumunska
    Za olivíny do říše Kimů
    Za pargasitem do Pargasu
    Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka)
    Za prírodnými krásami a minerálmi do južnej oblasti Spiša
    Za promovaným pedagogem Zdeňkem Mejzlíkem
    Za přítelem Vladimírem Svobodou
    Za pyritem do španělského Navajúnu
    Za vanadinity do marockého Mibladenu
    Za zlatem na Zlatý chlum
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Zajímavé inkluze hmyzích fosílií v retinitu ze Študlova
    Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
    Zajímavé sekundární minerály uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zajímavosti z Bečvár
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Zapomenutá lokalita kvalitního grosuláru (hesonitu) Pohleď u Světlé nad Sázavou
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Zapomenutá zeolitová lokalita Eschlers-Bergel u Kunratic u České Kamenice
    Zastavení v Hřídelci
    Závislosť elektrických vlastností pyritu z ložiska Rudňany od chemického zloženia
    Záznam eklogitové facie v chemicky zonálních granátech felsických granulitů moldanubické zóny
    Zdeněk Doubek - 70 let
    Zdeněk Johan oslavil sedmdesátiny
    ZDS - a computer program for full analysis of X-ray powder diffraction patterns
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika
    Zemřel Antonín Kašpárek (11. září 1925 - 20. března 2013)
    Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči
    Zemřel jeden z posledních petrografů - RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zeofylit ze Soutěsek u Děčína
    Zeolit erionit-offretitové skupiny z Uhlířského vrchu u Bruntálu
    Zeolite-bearing trachyandesite from Dobranka, České středohoří Mts. : petrography, geochemistry and amygdale mineralogy
    Zeolites of the České středohoří Mts., Czech Republic
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Zeolity
    Zeolity příbramského polymetalického revíru
    Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zirkon z Pačejova
    Zirkonium a hafnium
    Zirkonium a možnosti jeho získávání z uranových rud severočeské křídy
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví
    Zlato a palladium v proterozoických silicitech Barrandienu
    Zlato v Schäffer Pinge, Zlaté Hory v Jeseníkách
    Zlato v sulfidických mineralizáciach tatroveporíd
    Zlato vo flyši a v neovulkanitoch východného Slovenska
    Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zlato z Třebska u Příbrami
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosné zrudnění v moldanubiku u Sobětic na Klatovsku
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
    Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic
    Znovunalezení witheritu ve Vyšné Boce aneb staříci nelhali
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze
    Znovuotevření dolu Tsumeb v Namibii
    Zonárnost granátů v granulitovém masívu Blanského lesa
    Zoned REE-enriched dravite from a granitic pegmatite in Forshammar, Bergslagen province, Sweden: an EMPA, XRD and LA-ICP-MS Study
    Zoubekite, AgPb4Sb4S10, a new mineral from Příbram, Czechoslovakia
    Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří
    Zpráva o druhé mezinárodní konferenci o přírodních sklech v Praze r. 1987
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Zpráva o výzkumu šperků na Krochotách u Kožichovic
    Zpřesnění identifikace některých minerálů z oblasti Jeseníků
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury
    Zur Charakterisierung von Quarzgenerationen in den postmagmatogenen Erzformationen des Erzgebirges
    Zur genetischen Stellung der Erzgebirgischen Mineralparagenesen
    Zvětraliny bazických a ultrabazických hornin letovického krystalilika
    Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika
    Železité hvězdové křemeny z podbrdských lokalit
    Železnatý gahnit z Obřích skal - Hrubý Jeseník
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)
    Živce a křemen
    Životní jubileum blahopřání k 80. narozeninám
    Životní jubileum doc. dr. Karla Paděry
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Životní jubileum p.g. Petry Burdové
    Životní jubileum RNDr. Zdeňka Johana