Record details

Classfication no.
    62.002.8
Article
    Artificial stone used by restoration of historical buildings
    Black coal fly ash as the Si-Al matrix for the heat proof materials preparation
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    České granáty v českém skle
    Druhotné suroviny s obsahem kovů
    Druhotné zdroje surovin a energie
    Důlní vody jako využitelný zdroj uranu
    Extraction of zinnwaldite from mining and processing wastes
    Flotační odkal z Chvaletic jako surovina pro výrobu elektrolytického burelu
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hodnocení nadložních zemin a poznatky s úpravou zemin nevhodných pro rekultivaci
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a možnosti revitalizace
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti ukládání popelovin v SD, a.s., DNT
    Možnosti úpravy železonosného loužence z výroby niklu
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Možnosti využitia odpadných vymuroviek z cementárskych pecí
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Odpadní druhotné suroviny : výstavba Československo-Maďarského podniku pro využití zbytku uhelné substance
    Odpady ve sklářské technologii a jejich využití
    Ověření možnosti získání užitkových složek z odpadů úpravy
    Peletizované živcové odprašky jako surovina pro výrobu skleněných vláken
    Perspektivy získávání kovů z druhotných surovin
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
    Prezentace CVVP - Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Prof. Ing. Peter Fečko, CSc., päťdesiatročný : greetings to 50th jubilee
    Příspěvek k problematice využití odpadních surovin a životního prostředí
    Příspěvek k výzkumu flotačního zpracování siderito-barytové suroviny z odkaliště ŽB Rudňany
    Recyklace tuhých odpadů ve výrobě minerálně vláknitých výrobků
    Selected industrial wastes as secondary raw materials for post-mining reclamation
    Solidification of fluidized-bed ashes
    Současný stav problematiky využívání produktů po spalování
    Stane se odpad surovinou?
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Studium komplexního využití U-Zr zrudnění severočeské křídy jako možná alternativa budoucnosti
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Surovinová prognóza ČSSR se zaměřením na odpady a druhotné zdroje
    Tendence zužitkování ukládaných odpadů
    Toxické a rizikové průmyslové odpady
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Utilization of the waste and its mixtures in the technical land reclamation
    Utilization of waste pyrite concentrates in production of grinding tools
    Vanad a nikl z odpadu
    Verification of flotation agents based on residues from pyrolysis of wood
    Vyšším využitím druhotných surovin ve sklářství za úsporu paliv, energie a devizových prostředků
    Využitelnost černouhelných kalů
    Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s.
    Využití druhotných surovin ve sklářství
    Využití jemných flotačních odpadů úpravny Březové Hory pro výrobu vápennopískových cihel
    Využití odpadního síranu vápenatého z leštících sklářských kalů
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Využívání odpadů z těžby a úpravy uhlí v kladenském revíru
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Zemské a odpadní teplo na rudných dolech
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. Dokonč.
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. II
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. III