Record details

Classfication no.
    622.1
Article
    Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR
    Aplikace studia fluidních inkluzí při výzkumu ložisek nerostných surovin
    Application of geophysics in prospection for coal and in exploration of coal deposits in Bohemia and Moravia
    Báňskotechnické podmínky dopbývání v oblasti Hodonín -Břeclav na základě výsledků geologického průzkumu
    Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách
    Činnost podniku Intergeo, dosavadní výsledky a další záměry
    Diagenetic/epigenetic celestite of shallow-marine carbonate sequences and its prospection
    Dílčí zhodnocení polymetalického ložiska Zlaté Hory-východ po podrobném průzkumu od povrchu po 5. patro
    Dosavadní výsledky vyhledávacího průzkumu černého uhlí severozápadně od ložiska Slaný
    Doterajšie skúsenosti s použitím geofyzikálnych metód pri prieskume W-zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Efektivita geofyzikálních metod průzkumu ložiska Cu rud Arimao na Kubě
    Geochemické metody vyhledávání uranových ložisek
    Geologická fotodokumentace lomových stěn
    Geologická fotodokumentace popvrchových hornických prací
    Geologická stavba měďnato-porfýrového ložiska Zlatno
    Geologické a ložiskové výsledky průzkumu v oblasti Čeladná-Krásná (Moravskoslezské Beskydy)
    Geologické a ropnogeologické výsledky vrtu Kuklov-3
    Geologické pomery a nerastné bohatstvo Alžírskej Sahary
    Geologické pomery ložiska korekčného vápenca Krivoklát-Drieňova Hora
    Geologické práce v kuvajtské poušti
    Geologické problémy a prognózy uhoľných ložísk Hornonitrianskej uhoľnej panvy
    Geologicko-průzkumná činnost GP Ostrava v moravské části Jihomoravské lignitové pánve
    Geologický a ložiskový výzkum kontinentálních permokarbonských pánví Českého masívu
    Geologický průzkum a těžební činnost v Mosambiku
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Historické důlní dílo pod vrchem Vítkov v Praze, Česká republika
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti ložiska plynu Dolní Dunajovice
    Hydrogeologické poměry výhledové lokality Barbora II a návrh dalšího průzkumu
    Hydrogeologický průzkum dolového pole Barbora II
    Informace o dosavadních výsledcích vyhledávacího průzkumu jílů v lokalitě Ciego de Avila (Kuba)
    Inženýrskogeologický a geomechanický průzkum frenštátských polí v čs. části hornoslezské pánve
    Je na Šumavě zlato? : geologický výzkum na Kašperskohorsku
    K problematice určování a zvyšování efektivnosti geologických prací
    K problematike vyhľadávania medenoporfýrových rúd v SSR
    K problému zajišťování ekonomické úspěšnosti průzkumu ložisek nerostných surovin
    Klasifikace zásob ložisek, perspektivních a prognózních zdrojů nafty a zemního plynu v SSSR
    Kritéria prognózovania ložísk palív založené na analýze typov kôry
    Křídové uhelné jílovce jako potencionální energetický zdroj
    Ložiska bauxitov v Maďarsku, využívanie poznatkov z ich prognózovania a prieskumu
    Ložiskové poměry Ag, Pb, Zn rud Nová Ves u Rýmařova - Soukenná
    Methods of geophysical prospecting for buried ore deposits in the Jeseníky Mts.
    Metodika hodnocení věrohodnosti radiometrického vyhledávacího průzkumu při prognózním ocenění ČSSR na uran
    Metodika průzkumu hlubokomořských surovinových zdrojů a účast ČR v těchto aktivitách (aktuální stav a perspektivy do budoucnosti)
    Metody geofyzikálního a hydrogeologického průzkumu v oblastech krystalinika
    Metódy progózneho zhodnocovania zdrojov nerastných surovín a ich aplikácia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Miesto a význam modelovania ložísk v baníctve a geológii
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Naftově-geologický průzkum rašovické deprese u Klobouček
    Nález scheelitového zrudnění skarnového typu v Krušných horách
    Některé aspekty hospodaření s půdním fondem při uranové prospekci
    Některé nové aspekty při realizaci hornického průzkumu na perspektivních úsecích uranového zrudnění
    Některé poznámky k racionalizaci průzkumných prací
    Některé problémy geologického průzkumu ve vztahu přesnosti a spolehlivosti získaných údajů
    Některé výsledky a směry vědeckotechnického rozvoje geofyziky při prospekci uranového zrudnění
    Nerostné suroviny Vietnamu
    Nové objevy ložisek a jejich rozvoj ve světě v roce 1981
    Nové perspektivy průzkumu v severní části Víděňské pánve
    Nové postupy ve zpracování seizmických dat prováděných ve středisku numerického zpracování MND Hodonín
    Nové poznatky pri vyhľadávaní uhoľných ložísk v neogéne západných Karpát
    Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch
    Nové výsledky prieskumu na rudnianskom ložisku
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    Nové výsledky průzkumu bentonitů
    Nové výsledky průzkumu fluoritových a barytových ložisek ve východních Krušných horách
    Nový projekt Ústředního ústavu geologického pro Jeseníky: "Geologicko ložiskové hodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy"
    O historii šlichového střediska v Jihlavě a propagátorech šlichové prospekce v bývalém Československu
    O využívání a metodice dálkového průzkumu při rozvoji průzkumu nerostných zdrojů a ochraně životního prostředí
    Permo-Triassic unconformity-related Au-Pd mineralisation, South Devon, UK: new insights and the European perspective
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Počátky průzkumu na radioaktivní suroviny v oblasti Příbram
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Posuzování efektivnosti budoucí exploatace rudných ložisek
    Poznatky z revizního průzkumu ložiska Horní Benešov
    Prehl'ad a vývoj technológie vŕtania pri prieskume magnezitu
    Problematika důlního geologického průzkumu ve velkých hloubkách v čs. části Hornostezské pánve
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Prognózovanie nádejných rudných oblastí na základe komplexných profilových geofyzikálnych meraní
    Program doprozkoumání černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve na úrovni etapy vyhledávacího průzkumu
    Program vyšších etap průzkumu v jesenických rudních revírech
    Projektová příprava průzkumných prací při uranové prospekci
    Prospekce nerudných surovin v libyjském Fezzánu
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum na zlato a těžké minerály v říčních náplavech Otavy u Horažďovic
    Průzkumný program nerostných surovin pro MŠLZ, n. p. Velké Opatovice
    Průzkumný vrt Köpingsberg-3
    Přehodnocení prognózních zdrojů nerostných surovin ČR
    Příspěvek k problematice vyhledávání bohatších rudních ložisek Českého masívu
    Ropně geologické zhodnocení severovýchodního okraje nesvačilského příkopu v okolí Bošovic
    Rozvojová pomoc Afghánistánu při obnově fungování geologických institucí se zaměřením na využívání surovinových zdrojů
    Rudy cyny na dolnim Śląsku i kierunki dalszych poszukiwań
    The scope and limitation of borehole induced polarization technique in ore prospecting
    Severočeské křemence
    Slánské uhelné ložisko v podmínkách báňského geologického průzkumu
    Současný stav výzkumů ložisek zlata u Suché Rudné
    Souhrn geologických poznatků o ložisku Ag, Pb, Zn Horní Benešov
    Soveršenstvovanije metodiki vyjavlenija neantikli nal'nych lovušek nefti i prirodnogo gaza
    Stanovení míry prozkoumanosti ložiska apatitu Evate
    Stručné výsledky geologicko-ložiskového výzkumu skrytých permokarbonských pánví středních Čech
    Strukturální analýza - základ moderního výpočtu zásob ložisek pevných nerostných surovin
    Surovinová politika ČSSR a zajištění potřeb nerostných surovin
    Surovinový potenciál zlata České republiky
    Šlichová prospekce
    Štúdium mineralizovaných a litostratigrafických štruktúr na základě metódy vybudenej polarizácie v sondážnej modifikácii
    Technické práce v rámci úkolu "Geologicko-ložiskové zhodnocení Jeseníků na polymetalické a zlaté rudy" v letech 1982-1983
    Technické práce v rámci úkolu Zakrytá ložiska Jeseníků v letech 1981-1982
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Tiefenbau, Krustenentwicklung des böhmischen Massivs und Möglichkeiten der Prognostizierung verdeckter endogener Lagerstätten
    Úloha a význam regionálních vyhledávacích průzkumů
    Vedecké objavy v geológii ZSSR
    Vrtně výplachové inženýrství při vyhledávání ložisek živic
    Vyhľadávanie ložísk štrkopieskov na neúrodných pôdach
    Vyhledávací průzkumný vrt Jablunkov-1
    Vyhledávání skrytých ložisek samočinnými počítači
    Výsledky a perspektivy průzkumu na ropu a zemní plyn v úseku jih jv. svahu Českého masívu
    Výsledky geofyzikálneho, geochemického a geologicko-ložiskového prieskumu lokality Pukanec (Štiavnické vrchy)
    Výsledky geologického průzkumu na ložisku Heřmanovice
    Výsledky komplexních geofyzikálních měření v okolí polymetalického ložiska Horní Město
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
    Výsledky průzkumu a další perspektivy ropy a zemního plynu v ČSSR
    Výsledky průzkumu Cu-rud ložiska Hornické Skály ve zlatohorském rudním revíru
    Výsledky předběžných průzkumů černého uhlí v hornoslezské pánvi v 7. pl.
    Výsledky vyhledávacího průzkumu Sn, W rud v oblasti Krásna - Huberova pně a Lánského dvora
    Výsledky vyhledávacího průzkumu v oblasti strukturního rajónu Kobeřice-Milešovice
    Výsledky výzkumu, průzkumu a těžby Cu-Ag zrudnění na skarnovém Fe ložisku Měděnec v Krušných horách
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití karotážních křivek při ložiskovém průzkumu hnědého uhlí v Severočeské pánvi
    Využití map kvartérních pokryvů při řízení radiometrického průzkumu
    Využití metody šlichové prospekce v ekologii
    Využití radarových dat v geologickém průzkumu
    Využití rastrovací elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro výzkum nerostných surovin
    Výzkum netradičních surovin v Ústředím ústavu geologickém
    Výzkum vrtů ropného pole East Baghdad v Iráku
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Výzkumy ložisek zlata u Suché Rudné
    Význam geologicko-technologických faktorů při vyhledávání a využívání ložisek cihlářských surovin v ČSR
    Zabezpečovanie nerastných surovín v mesozoiku západných Karpát a ďalšie perspektívy
    Zabezpečovanie potrieb stavebníctva vo Východoslovenskom kraji
    "Zapomenutý" sloup stříbrné rudy na rudonosné struktuře Láskovské žíly
    Zkušenosti a výsledky činnosti organizací Českého geologického úřadu v zahraničí
    Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie"
    Zur Bedeutung Carl Hermann Müllers für die Lagerstättenforschung des Erzgebirges