Record details

Classfication no.
    622.7
Article
    Adamovský hamr
    Adsorpcia flotačných reagencií a ich pôsobenie v magnezitovej flotácii
    Bezodpadová technologie při úpravě kaolínů a živců
    Československé referenční materiály nerostných surovin
    Dolomit a jeho využití pro hnojení pro výpal na vápno
    Hlavní rozvojové problémy čs. magnezitového průmyslu
    Konglomerátované mramorové dlažební desky z polycementových bloků
    Magnezit pre život - nie proti nemu
    Mechanismus flotovatelnosti wolframitu, hübneritu, ferberitu a kasiteritu olejanem sodným
    Minerální plniva
    Mineralogie dúbravského magnezitu a hypotéza předpovídání výsledku flotace
    Možnosti a využitie zdrojov nízkovýhrevných pevných palív na Slovensku
    Možnosti použití lignitu pro výpal cementářského slínku
    Možnosti snížení spotřeby energie ve sklářském průmyslu modernizací úprav křemenných písků
    Možnosti úpravy železonosného loužence z výroby niklu
    Možnosti vyššieho využívania nerudných surovín V SSR v 7. päťročnici
    Netradiční způsoby exploatace uhelných ložisek
    Poslední svědci domácího zpracování mědi v Maroku
    Poslední výsledky výzkumu a vývoje v oblasti úpravy Au-rud
    Príspevok k hodnoteniu pórovitosti skalných a poloskalných hornín, využívaných v kamenárskom priemysle
    Príspevpok k termodynamike rozpúšťania zložiek sirníkových komplexných rúd a kolektívnych koncentrátov
    Problémy úpravy domácích zlato- a stříbronosných rud
    Přeměnitelnost křemenců Jeníkov
    Příspěvek k výzkumu kolektivní flotace s řízeným obsahem pyritu
    Příspěvek ke stanovení oxidu železitého ve sklářském písku
    Rozvoj československého hnědouhelného průmyslu v osmdesátýcj letech a výhled do roku 2000
    Rozvoj technologických procesov rúd v aplikácii projektovej činnosti Rudného projektu Košice
    Sklářský písek pro barevnou televizní obrazovku : rozšíření expedice v úpravně písku Střeleč
    Sorpčně-extrakční metody separace iontů kovů
    Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR
    Spracovanie plynných a kvapalných médií pri segregačnom pražení magnezitov
    Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého v kaolínech
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Dokonč.
    Stručný nástin vývoje uhelného úpravnictví na území Československa od jeho počátků po současnost. Pokrač.
    Ťažba a spracovanie drahých a farebných kovov na Slovensku. II
    Ťažba a spracovanie drahých kovov na Slovensku
    Ťažba, vlastnosti a využitie tufu Arménska
    Technicko-mineralogické studium rudního materiálu z Krupky a orientační úpravárenské posouzení výtěžnosti wolframu z greisenu
    Technologické vlastnosti uranových rud severočeské křídy
    Účinnost našich mletých vápenců jako vápenatých hnojiv
    Uhlí jako náhrada sazí pro účely plnidla k výrobě pryží
    Úprava kaolínu z ložiska Bare (SFRJ) a jeho využití pro žárovzdornou výrobu
    Výroba kameniva v jihomoravském kraji před dvaceti lety a v současnosti
    Výskum nerastných surovín z hľadiska ich upraviteľnosti
    Využití důlních vod v úpravnách rud barevných kovů
    Využití některých zpevněných zemin pro cihlářskou výrobu
    Využívání odpadního technologického tepla v cihlářském a keramickém průmyslu
    Zpracování chudých zlatých a stříbrných rud