Record details

Classfication no.
    628.1
Article
    Adaptívne predpovede prietokov na Dunaji a Váhu
    Biologická stabilita vody - BDOC
    Bude dost vody pro Prahu?
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    Chránené vodohospodárske oblasti v prírodnom a životnom prostredí
    CityNet - společný evropský vědecký projekt o nakládání s vodami v urbanizovaných územích
    Cryptosporidium a Giardia - přehled vodárenské problematiky za první desetiletí po událostech v Milwaukee (USA)
    Čistota vody v tocích Moravského krasu
    Dlouhé změny chemického složení vody Slapské nádrže
    Drinking water supply in the Czech Republic
    The effect of cellular organic matter produced by cyanobacteria Microcystis Aeruginosa on water purification
    Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii
    Generel zásobování vodou hlavního města Prahy
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geologické poměry vodního díla Karolinka
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geologische Verhältnisse im Untergrund der Trikwassertalsperre Frauenau im Bayerischen Wald
    Hlubinné zachycení teplických terem
    Hydrogeologický průzkum a nové zachycení karlovarských terem
    Hydrogeologický průzkum jímacích území pro město Olomouc
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    Interakcia nenasýtenej zóny pôdy so stúpajúcou hladinou podzemnej vody
    Jakost pitné vody v ČR
    Jeden z možných způsobů intenzifikace jímání podzemních vod
    Jednotné posudzovanie klimatických podmienok odberu vzoriek vody
    Jódo-brómové vody Slovenska
    K problematice technického řešení přehrady Karolinka
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Lze berylium odstranit z vody filtrací přes polovypálený dolomit Semidol?
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Minerálne vody Zvolenskej pahorkatiny
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Modelling of groundwater flow in the Jizera Basin
    Modelovanie jednorozmerného prúdenia podzemných vôd pomocou kalkulačky
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Možnosti odstraňování beryllia z vod
    Možnosti využití krystalických vápenců, kříd a drcených dolomitů při úpravě vody
    Některé zvláštnosti hydrologie brněnské stokové sítě a jejich souvislosti s režimem podzemních vod
    Nové postupy úpravy vody
    Nový spôsob úpravy podzemnej vody v horninovom prostredí systemom "hydrooxiring"
    Nový zdroj minerální vody ve Františkových lázních
    Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení
    On the fractionation of natural organic matter during water treatment
    Optimisation of the coagulation process of surface water with high content of natural aluminium
    Perspektivy zásobování pitnou vodou v okrese Žďár nad Sázavou
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Praktické zkušenosti s vymezováním pásem hygienické ochrany
    Príspevok k riešeniu hydraulických problémov hydrouzla Gabčíkovo
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Rozvoj základného hydrogeologického výskumu minerálnych vôd v SSR
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Trvale udržitelný rozvoj a vodní hospodářství
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vodárenské využití kvartérních sedimentů řeky Labe
    Vodní nádrže dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy
    Vodohospodářská problematika Jizerských hor
    Vysoko mineralizovaná voda typu NaHCO3 v kúpeľoch Nimnica
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Význam fyzikální chemie povrchů v hydrochemii a technologii vody
    Z výstavby přehrady Karolinka
    Zásobování pitnou vodou a ochrana životního prostředí v horských rekreačních oblastech Čech
    Zásobovanie východoslovenskej oblasti v priestore Starina-Humenné-Vranov-Prešov pitnou vodou
    Zemřel prof. Ing. Ladislav Žáček, DrSc.
    Změna kvality vod v Moravském krasu
    Zrážkoodtokový model nelineárnej kaskády a jeho použitie pri modelovaní celkového odtoku