Record details

Classfication no.
    631.4
Article
    Acidifikace půd v Jizerských horách: výsledky vybraných projektů
    The adsorption properties of different soil types
    Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek : aktualizace?
    Antropozemě výsypek severočeské hnědouhelné pánve rekultivované k zemědělským účelům
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Bleskové povodně : hrozba krátkodobých srážek velké intenzity
    Celkové obsahy niektorých minerálnych živín v pôde a minerálna sila pôdných substrátov
    Characterization of anthropogenic influence on the soil cover on selected localities of Prague
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. I., okres Brno-venkov, lokalita: Bosonohy (hnědé půdy)
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. II. : okres Brno-venkov, lokalita: Lelekovice (hnědozemě a hnědé půdy)
    Co nejvíce škodí našim půdám?
    Degradace lesní půdy vodní erozí v centrální části Moravskoslezských Beskyd
    Degradace půd vlivem vodní eroze a její ekonomické aspekty v lokalitě Hustopeče
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Dlouhodobě zmrzlá půda
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Erozní mapa ČR a její využití
    Evoluce názorů na evoluci půd : aneb Cesta tam, ještě kousek dál a trochu zpátky
    In situ experiment on shear waves generation and determination of elastic properties of soils
    Jednotná metodika využívání zůrodnitelných zemin a hornin k rekultivačním účelům na lokalitách Dolů Bílina
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Mapa maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (C) na produkčních blocích ČR jako nástroj pro dodržování zásad správné zemědělské praxe
    Model vlivu kyselého deště na kvalitu půdy
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Objemové zmeny v ťažkých pôdach a ich vplyv na niektoré fyzikálne vlastnosti
    Odvrácená tvář půdy
    Pôdne pomery štátnej prírodnej rezervácie Šrámková
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Príspevok k poznaniu spraší a sprašových sedimentov v dolinách Popradu a Torysy na východnom Slovensku
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Problemy genezy niektórych gleb bielicowych subalpejskiego piętra Karkonoszy
    Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc. sedmdesátníkem
    Projekt GEMAS - zdjęcie geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo w Europie
    První etapa řešení grantového projektu č. 105/09/1675 "Geologicko-pedologický a biologický výzkum různých typů ploch po těžbě hnědého uhlí a optimalizace rekultivačních přístupů k obnově krajiny"
    Příroda Krkonoš : půdní poměry
    Příspěvek k půdním poměrům okolí Jaroměřic n. Rokytnou
    Půdní poměry lesů chráněné krajinné oblasti Šumava
    Půdní poměry okolí Třebíče
    Rekultivační substráty Sokolovska
    Revitalizace vodního režimu na výsypkách
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb
    Samočistiace procesy pôdy znečistenej ropou
    Simulation of the influence of rainfall redistribution in spruce and beech forest on the leaching of Al and SO42- from forest soils
    Skleníkové plyny v půdě. 1., Hlavní zdroje emisí v zemědělství a možnosti jejich snížení
    SoilCritZone - towards understanding the life cycle of soils
    Some micromorphological features of the soil in the Nepal Himalayas
    Spresnenie približnej metódy výpočtu závislosti medzi nenasýtenou hydraulickou vodivosťou pôdy a vlhkosťou z retenčnej čiary
    Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze
    Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách
    Thallium geochemistry in soils affected by Zn smelting
    Transformační procesy v půdní jílové frakci
    Účinky kyselých dešťů na lesní půdy Českomoravské vrchoviny
    Vepsáno do půdy
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vliv mimořádně suchého roku 1983 na základové půdy
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Vodní režim antropogenních půd
    Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., Centrum výzkumu ochrany půdy a vody
    Význam a využití mineralogických analýz v pedologii
    Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego
    Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie
    Würmské svahoviny ako substrát karpatských pôd
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska