Record details

Title
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
ISSN
    1212-6209
Country
    Česká republika
Keyword
    2001
    Geologické
    Moravě
    Roce
    Slezsku
    Výzkumy
Articles from this serial
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu
    Subfosilní polygenetická pseudočernozem v navátých píscích při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd), jižní Morava
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštějna v Moravském krasu
    Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice
    Výsledky výzkumu hranice křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum)
    Železité pískovce v neogenních sedimentech širšího okolí Moravských Budějovic na jihozápadní Moravě