Record details

Title
    Časopis Slezského muzea. Série A
Country
    Československo
Keyword
    Časopis
    Muzea
    Série
    Slezského
Articles from this serial
    Anomální odlučnost vrtného jádra v důlním poli ČSA v Karviné
    Další nález hadic v kulmských sedimentech severní Moravy
    Drobní břichonožci ostravského souvrství čsl. části hornoslezské pánve (namur A)
    Floristická zonálnost žacléřského souvrství v důlním poli dolu Šverma u Žacléře (vnitrosudetská pánev)
    Fosilie v kalcitových glomeroblastech ve fylitech vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Fosilní kapradiny (Pteridophyta) ze spodní křídy ve Štramberku
    Furcaster? Moravicus sp. n. (Ophiuroidea) z moravického souvrství (spodní karbon, Morava)
    Geochemie stopových prvků v metapelitech rudního revíru Zlaté hory
    Geologické a ložiskové výsledky průzkumu v oblasti Čeladná-Krásná (Moravskoslezské Beskydy)
    Geomorfologie skalních útvarů v Keprnické hornatině
    Habr obecný (Carpinus betulus l.) v československém kvartéru
    Habr obecný (Carpinus betulus l.) v československém kvartéru
    Hydrologický výzkum Velké Kotliny v Hrubém Jeseníku
    K mikrofaunistickému výzkumu porubských vrstev v ostravsko-karvinském černouhelném revíru
    Kontaktní metamorfismus hornin těšínitové asociace
    Krenulační kliváž ve strukturním vrtu Suchá Rudná
    Makroflóra kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu a její biostratigrafický význam
    Mikroskopické projevy postsedimentární alterace sloje 39 (Namur B) v pestrých vrstvách dolu A. Zápotocký v Ostravsko-karvinském revíru
    Morfometrie a vývoj asymetrických údolí východní části Nízkého Jeseníku
    Neotektonika Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Nové nálezy spodnokřídových rostlin v těšínsko-hradišťském souvrství západních Karpat na severní Moravě
    Nové nálezy trilobitů ve spodním karbonu nízkého Jeseníku
    Nový nález: Cycadeoidea Buckland ve spodní křídě Karpat na severní Moravě
    Palygorskit ze Supíkovic na severní Moravě
    Paragenetická studie měďnorudného výskytu Ludvíkov u Vrbna pod Pradědem
    Paragenetická studie měďnorudného výskytu "stříbrník" u Nýznerova
    Posloupnost metamorfózy a kataklázy ortorul a migmatitů orlického bloku desenské klenby
    Příspěvek k mikrofaunistickému výzkumu nižší části ostravského souvrství (čs. část Hornoslezské pánve)
    Příspěvek k poznání megaflór sloje Prokop v hornoslezské černouhelné pánvi
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., osmdesátníkem
    Synsedimentární elevace a deprese předkulmského podkladu na východním okraji Nízkého Jeseníku
    Šedesátník - Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc.
    Tennantit z ložiska Zlaté hory - západ
    Vliv geomorfologie na utváření hydrografické sítě v povodí Bečvy
    Zeolit erionit-offretitové skupiny z Uhlířského vrchu u Bruntálu
    Životní jubileum doc. RNDr. Jindřišky Němcové, CSc.