Record details

Title
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
Pub. place
    Opava
ISSN
    0323-0327
    0323-0627
    1211-3026
ISBN
    0323-0627
Country
    Česká republika
Keyword
    Časopis
    Muzea
    Přírodní
    Série
    Slezského
    Vědy
    Zemského
Articles from this serial
    Biobligrafie Přírodovědeckého sborníku (Ostrava, Opava) 1
    Biostratigrafické hodnocení badenských uloženin u Slatinek
    Cementace uhličitanem vápenatým v ledovcových sedimentech u Vidnavy a Supíkovic ve Slezsku
    Chlority ze žil alpského typu na Sobotínsku
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Dala-porfyr s uzavřeninami fengitu v živcových fenokrystech z glaciálních sedimentů u Supíkovic
    Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu Travného (1 203 m) (Moravskoslezské Beskydy)
    Dioptas z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Earthquakes in the Jeseníky Mts in 1986
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
    Fosforitové souvky z ledovcových uloženin u Vidnavy ve Slezsku
    Fosilní makroflóra z lomu Kobylí v Krásných Loučkách u Krnova (hornobenešovské souvrství, jesenický kulm, spodní karbon)
    Geolog RNDr. Bohuš Zítek sedmdesátníkem
    Geomorfologie ostrovní hory Suchý vrch v Žulovské pahorkatině
    Hollandit z Písečné u Jeseníku
    Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995-1996
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    In memoriam RNDr. Tomáše Kruti, CSc., *14.2.1906- +18.1.1998
    Iniciální stadium společenstva Chenopodietum glauco-rubri Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska
    K odhadu objemu bludných balvanů
    K osmdesátinám doc. RNDr. Jaroslava Skácela, CSc.
    K problému původu zlata ve starých rýžoviskách v Rychlebských horách a na Staroměstsku
    K sedmdesátinám doc. RNDr. J.Skácela, CSc
    K sedmdesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K šedesátinám RNDr. Dušana Kopy
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Kulmská flóra z podloží němčičské uhelné pánve na jižní Moravě (moravskoslezské paleozoikum)
    Kulovitá odlučnost granitoidů žulovského plutonu
    Kupovitý reliéf v severní části Nízkého Jeseníku
    Macrofloral zonation in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Megablasty chloritoidu v devonu vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Minerály pikritu z Petřkovické hůrky
    Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Nález ichnofosilie Zoophycos ichnosp. v ponikelském souvrství (svrchní frasn, jižní Morava)
    Nález křídové ježovky Galerites vulgaris u Vidnavy ve Slezsku
    Nález spodnokarbonské makroflóry tournaiského stáří v Líšni u Brna na Moravě
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
    New locality of the Stephanian plant fossils from Příšov (Czech Republic
    Nové floristické lokality v kyjovickém souvrství (moravskoslezský kulm)
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
    Nový křídlonožec (Pteropoda, Limacinidae) pro opavský sádrovcový, svrchní baden (Česká republika)
    Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice
    Occurrence of the genus Aphanius Nardo (Teleostean fishes, Cyprinodontidae) in the evaporitic Upper Badenian of Eastern Czech Republic
    Osoblažský zlom a jeho význam
    Padesát let od úmrtí geologa Johanna Wilschowitze
    Padesáté výročí instalace největšího bludného balvanu v Opavě
    Paleobotanical records from basal Devonian clastics in Měnín and Kozlovice boreholes (Moravia, Czech Republic)
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická studie rudního výskytu na Měďném u Vermířovic na severní Moravě
    Paragenetická studie rudního výskytu u Starého Města p. Sněžníkem
    Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
    Parageneze magnetitového ložiska pod Malým Dědem u Bělé pod Pradědem (Jeseníky)
    Podíl akademika Radima Kettnera na geologickém poznávání Slezska
    Pohřbený kras v severním předpolí silesika
    Poslední klasici světové petrologie odcházejí: zemřela Enna Hietanen
    Profil ledovcovými uloženinami u Vidnavy ve Slezsku
    Předběžná zpráva k nálezům kostnatých ryb ve spodní beskydské křídě (těšínsko-hradišťské souvrství, slezská jednotka, hauteriv-barrem)
    Příspěvek k mineralogii zlata z oskavského rozsypu u obce Břevenec
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 60 let
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. - 70 let
    RNDr. Emanuel Opravil, CSc. (1933-2005)
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., devadesátiletý
    Rozdíly v souvkových spočenstvech bazálních morén a ledovcového výplavu
    Sedimentologicko-litologické zhodnocení vrtu Olomouc-1
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku
    Souvrství hornobenešovské ve vrtu Dětřichov 1 (Nízký Jeseník)
    Sphenophyllum incisum Wagner je novým rostlinným taxonem (Sphenopsida) ve svrchním stephanu rosicko-oslavanského souvrství na Moravě (boskovická brázda, Česká republika)
    Stilpnomelan z Dolního Údolí u Zlatých Hor v Jeseníkách
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Sto let od narození univ. prof. Dr. Karla Zapletala
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava)
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava). Traces of badenian boring organisms on limestone rockgrounds at Černotín (north Moravia)
    Stručná charakteristika železnorudného výskytu Skály u Rýmařova, Nízký Jeseník
    Subglaciální štěrkovité tilly u Jindřichova na Osoblažsku
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Gáby
    Tetraedrit z uranového ložiska Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Tmavá uzavřenina ze sněžnických rul od Chrastic u Starého Města p.Králickým Sněžníkem
    Tři retrográdně metamorfované eklogity z velkovrbenské skupiny (silesikum, Česká republika)
    Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
    Tvary zvětrávání a odnosu tonalitu v Rychlebských horách
    Univ. prof. RNDr. Bohuslav Fojt sedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Bohuš Fojt, CSc. osmdesátníkem
    Valounové analýzy glacifluviálních sedimentů na lokalitě Stará kaolínová jáma u Vidnavy na Jesenicku
    Vodopády severní Moravy a Slezska
    Vrásová struktura v hradecko-kyjovickém souvrství u Bílovce (spodní karbon Oderských vrchů, Morava)
    140. výročí narození MUDr. a RNDr. h. c. Mořice Remeše (21.7.1867 - 19.7.1959)
    Výroční zpráva o činnosti Slezského zemského muzea za rok 1998
    Vzpomínka na docenta RNDr. Františka Řehoře, CSc.
    Vzpomínka na geologa a paleontologa profesora Ivo Chlupáče
    Vzpomínka na prof.ing. Otakara Kumperu, DrSc. (3.ledna 1932 - 21.dubna 1996)
    Vzpomínka na Sylvestra Máchu
    Vzpomínky na prof. dr. K. Zapletala k jeho nedožitým devadesátinám
    Vzpomínky na Sylvestra Máchu
    Wilder Weinstock (Vitis vinifera subsp. sylvestria) in Äneolithikum Mährischen Pforte (Mähren, Tschechische Republik)
    Za doc. RNDr. Iljou Pekem, CSc.
    Za RNDr. Jaroslavem Macounem, CSc.
    Zemřel RNDr. Dušan Kopa
    Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc., *24.4.1932 Brno - +29.6.1998 Brno
    Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník)
    Zjištění makroflóry karvinského souvrství v jablunkovské depresi (podbeskydská část hornoslezské pánve, Česká republika)
    Zkameněliny z vápencových souvků od Vidnavy ve Slezsku
    Zpráva o paleontologických sběrech z miocénních odkryvů v Kobeřicích u Opavy (svrchní baden)
    Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce
    Životní jubileum sběratele zkamenělin Karla Gatíka