Record details

Title
    Československý kras
Pub. place
    Praha
Country
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Keyword
    Československý
    Kras
Articles from this serial
    Aplikace radiouhlíkového datování ve speleologii a jeho aktuální problémy
    Biostratigrafický výzkum jeskyně ve Skalce nad Čihovou
    Biostratigrafický výzkum výplně rozsedliny na Martince
    Chemizmus krasových vôd juhozápadnej časti Kečovskej jednotky v Slovenskom krase
    Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin)
    Dějiny speleologie v Rakousku
    Doc. RNDr. Vladimír Panoš šedesátníkem
    Drobné nekrasové jeskyně v údolí Doubravky na Chotěbořsku
    Drobné pseudokrasové tvary v žule na Vyhlídce u Smržovky
    Dvě jeskyně v blízkosti Náměště nad Oslavou
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Evropská regionální speleologická konference v r. 1980
    Expedice "Gruberhornhöhle 79"
    Expedice Pierre-St-Martin 1985
    Fosilní kras Valchovského prolomu
    Hydrografie systému Ochozské jeskyně
    Jeskyně Dominův sklep
    Jeskyně skupiny 23 v Českém krasu
    Jeskyně u Ješovic
    Jeskyně u Lysic
    Jeskyně Zlostenu a kras Kotelské planiny
    Jeskynní systém Piková dáma - Spirálka 1979-1985
    K otázce suťových brekcií u Slavce ve Slovenském krasu
    K poznání glaciálních poměrů v krasu severního Bulharska
    Komplexní výzkum Dolní jeskyně č.1119 u Koněprus v Českém krasu
    Koněpruské růžice nevznikaly pod vodou!
    Kras, jeskyně a jejich využití v lékařství
    Kras v Nepálu
    Kras v okolí Skutniku v Julských Alpách
    Krasové a abrazní jevy černomořského pobřeží v okolí Kamen Brjagu (sv. Bulharsko)
    Krasové jevy a tvary masívů Marseilleveyre a Puget ve Francii
    Krasové jevy hřbetu Karžhantau (západní Ťan-Šan, jižní Kazachstán)
    Krasové jevy u Bezděčína
    Krasové jevy u Nehodivi
    Krasové jevy ve v. Turecku
    Kryogenní formy reliéfu v horském krasu střední Jugoslávie
    Kvartérní fauna a stratigrafie převisu v rezervaci Brálie u Malých Kršteňan
    Kvartérní sedimenty jeskyně Niedzwiedza v Klentně (Polsko)
    Menglerova jeskyně u Srbska v Českém krasu
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Některé krasové lokality v Pakistánu
    Nové objevy v krasové oblasti Belianské doliny (Velká Fatra)
    Nový nález pěnovců v oblasti Ještědu
    Pěnovcová ložiska v Beňatiné na východním Slovensku a jejich subrozní systémy
    Plitvická jezera
    Pobřežní krasové jevy neogenního stáří od Zbraslavce (okres Blansko)
    Podzemní vápencový důl Richard u Litoměřic
    Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus
    Profil krasovými svahovinami u obce Ploski (Bulharsko)
    Přehled nových výzkumů v kvartéru biosférické rezervace Slovenský kras
    Příspěvek k chemismu primárních kaplcitů v moravských jeskyních
    Příspěvek k hydrografii jeskyně Sęsuri v Rumunsku
    Příspěvek k problematice zdrojů radonu v jeskyních Moravského krasu
    Pseudokrasová jeskyně na severním úpatí Ralska
    Pseudokrasové jeskyně mezi Bělou a Brněncem na Svitavsku
    Pseudokrasové jeskyně Švédska
    Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku
    Pseudokrasové tvary v karbonských sedimentech severozápadně od Plzně
    Pseudokrasové tvary v pískovcích Klokočských skal
    Původ aragonitu v jeskyních : studie stabilních izotopů
    Rozsedlinová jeskyně u Velkých Opatovic
    Sedimenty profilu v lomu Kletno III (masív Králického Sněžníku, Polsko)
    Senilní tropický kras hor Uluguru ve střední Tanzanii
    The site of Soutěska and its significance for Holocene climatic development
    Slope deposition in karst environments of Central Europe
    Současné prohlubování závrtů a propastí na Plešivecké planině
    Staropleistocenní fauna z Honců v Slovenském Krasu
    Stáří výplavových kuželů a průběh odnosu v horském krasu západních Karpat
    Stratigrafie a měkkýši výplně jeskyňky na Hrádku u Sásové
    Strukturně geologické poměry Chýnovského krasu
    Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu
    Suchá jaskyňa č.1 vo Velkej Fatre
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
    Vliv Moravského krasu na některé chemické a fyzikální vlastnosti vod v tocích povodí Říčky
    Vojenu Ložkovi k šedesátinám
    Výskyt křemene, opálu a chalcedonu v krasu
    Výskyt sufózních tvarů v okolí Vsetína
    Výsledky geofyzikálního výzkumu v okolí propasti Macochy v Moravském krasu
    Využití stabilních izotopů ve speleologii
    Vývoj přírodních poměrů návrší Bašta u Hlubočep v poledové době
    Výzkum krasu Králického Sněžníku v letech 1981-1983
    Zahraniční úspěchy slovenských speleoalpinistů v tetech 1978-1979
    Změněná jeskyně Kostelík
    Zpráva o činnosti speleologického pracoviska GÚ SAV a speleologickej odbočky SGS pri SAV za rok 1979
    Zpráva o průzkumu jeskynního systému pod závrtem č.37 v severovýchodní části Moravského krasu
    Zpráva o výzkumu jeskyně Trucovna ve východních Krkonoších