Record details

Title
    Životné prostredie
ISSN
    0044-4863
Country
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Keyword
    Prostredie
    Životné
Articles from this serial
    Akosť vod v tokoch na území hlavního mesta SR Bratislavy
    Aktuální otázky eroze půdy v zemědělské krajině
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní rozloženia tuhého spadu v Košiciach
    Chránené vodohospodárske oblasti v prírodnom a životnom prostredí
    Česká postindustriální krajina
    Družicové a letecké atlasy - netradiční nástroje poznávání změn Země
    Ekologicko-půdní poměry krasových oblastí Československa
    Geomorfologická specifika vybraných lokalit jaderných elektráren v ČSFR
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Hrušovská zdrž a budúce ekologické podmienky okolia krajiny
    Jadrová energetika a životné prostredie
    K rozvoju vedy a výskumu Environmentánej sekcie Prírodovedeckej fakulty UK
    Krajinářská problematika na mezinárodním geografickém kolokviu
    Kritéria geomorfologického hodnocení lokalit výstavby a provozu jaderně energetických zařízení
    Kvalita podzemných vôd
    Magnezit pre život - nie proti nemu
    Mapy energií v Atlase krajiny České republiky
    Model vlivu kyselého deště na kvalitu půdy
    Model vlivu kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Možnosti studia antropogenních změn říční sítě na příkladech z povodí Sázavy a Svitavy
    Na čem pracuje nastupující generace odborníků
    Některé otázky ochrany Moravského krasu
    Ochrana vod před znečištěním v Maďarské lidové republice
    Ochrana životního prostředí před působením kyselých depozic
    Ohrožení mokřadů a vodní biodiverzity v Nepálu
    Pietní místa v krajinné síti - komplementarita historické paměti a biodiverzity
    Právo životního prostředí - teorie a praxe
    Priehrada Gabčíkovo a kvalita podzemných vod
    Problémy ochrany krasu
    Problémy ochrany podzemnej vody povodia hornej Torysy
    Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
    Sociální aspekty životního prostředí ve městě
    Toxické posobenie hliníka v prírodných vodách a podnych roztokoch na ekosystém
    Uplatnenie ekologických hĺadísk pri výstavbe vodného diela Sereď
    Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí
    Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia
    Významné krajinnoekologické pracoviská
    Zivelne katastrofy atmosferickeho puvodu
    Životné prostredie a využívanie geotermálnych vôd
    Životní prostredie a rozvoj - Rio Summit '92
    Životní prostředí pro Evropu. Dobříšská konference ministrů životního prostředí a následné aktivity