Record details

Title
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae
Pub. place
    Brno
ISSN
    80-7028-146-4
    1211-8796
ISBN
    80-708-201-0
    80-7028-146-4
    80-7028-159-6
    80-7028-166-9
    80-7028-189-8
    80-7028-201-0
    80-7028-225-8
    80-7028-260-6
    80-7028-263-0
    978-80-7028-302-8
Country
    Česká republika
Keyword
    Acta
    Geologicae
    Moraviae
    Musei
    Scientiae
Articles from this serial
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
    Akumulační a erozní fáze v Moravském krasu
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Analyse morphologique et ostéologique de Vinciguerria obscura Danilchenko, 1946 (Teleostei, famille de Photichthyidae) de l' Oligocene des Carpathes (République Tcheque)
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Bi4Se3 a ikunolit-laitakarit z uranového ložiska Zálesí u Javorníku v Rychlebských horách
    Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology
    Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chlorem bohatý hydroxylellestadit ze Zastávky u Brna
    Collections of geological sciences and their importance
    Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone
    Demesmaekerit z uranového ložiska Zálesí v Rychlebských horách
    Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
    Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience, klastického materiálu a procesů diagenese
    Devonian and Lower Carboniferous limestones in the southernmost part of the Moravian Karst
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatit od Vémyslic u Moravského Krumlova, gfohlská jednotka, moldanubikum
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní
    Fossil fish fauna (Teleostei, Selachii) from the Dynów marlstone (Rupelian, NP 23) of the menilitic formation at the locality of Litenčice (Czech Republic)
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu
    Geologická interpretace anomálií geomagnetického pole sv. Moravy a Slezska
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    K 75. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.
    Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky)
    Klima v posledním glaciálu
    Konodontová biostratigrafie jeseneckých vápenců na území konicko-mladečského pruhu na Moravě, Český masiv
    Krasové jevy pruhu devonských vápenců mezi hradem Veveří a Malhostovicemi
    Kvartérní geologická stavba historického jádra města Brna: aplikace poznatků ze stavby kolektorů
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Malachitové speleotémy ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, Hranický kras
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Millerit a další minerály z pelosideritových konkrecí z dolu ČSA u Karviné (Česká republika)
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika)
    Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu
    Mokerská plošina a přilehlé údolí Říčky: vývoj říční sítě a krasových jevů v kenozoiku
    Morfometrická analýza populací lišek z posledního glaciálu Moravy
    Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
    Neue Bärenart von Bilzingsleben
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový taxonomický pohled na aptychy čeledi Punctaptychidae okolo hraničního intervalu jura/křída z lomu Kurovice (vnější Západní Karpaty, Česká Republika)
    Nový výskyt grandidieritu, ominelitu, boralsilitu a Fe-bohatého werdingitu v Horních Borech - přehled
    Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu
    Paleodiet inferred from Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH tooth from Tmavá skala cave (Slovak Republic) using carbon isotope analyses
    Paleontologie lokality Obora
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Pedběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Pleistocenní kryogenní procesy na vrcholové části Stránské skály v Brně a jejich paleoklimatický význam
    Plumbojarosit z Nové Vsi u Rýmařova
    Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (silesikum, Česká republika)
    Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava
    Profesor RNDr. Miloš Suk, DrSc. - sedmdesátníkem
    Provenience würmských pozdně pleistocenních spraší a spraším podobných sedimentů na Moravě a ve Slezsku, Česká republika: použití asociací těžkých minerálů
    Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras
    Předběžné výsledky výzkumu neogenních obratlovců z lokality Mokrá-lom
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled nových minerálů nalezených na Moravě a ve Slezsku v letech 1985-2009
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Příspěvek k poznání chemického složení moravských vltavínů - Znojemská podoblast
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. - skarnoid
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. Skarnoid
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině
    Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů berněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Pylové analýzy vybraných kvartérních lokalit (Stříbrná bystřina, Rýchory) Krkonošského národního parku
    Pyromorfit z jihlavského rudního revíru
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Quaternary evolution of the grass-snake (Natrix natrix): new evidence
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy)
    RNDr. Lubomír Malý - životní jubileum
    Rudní indicie od Klepáčova (obec Sobotín), Hrubý Jeseník
    Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
    Rudní minerály dolomitovych žil v hadcích letovického krystalinika
    Rybí fauna menilitového souvrství (střední oligocén) na nové lokalitě Rysova hora (Rožnov pod Radhoštěm)
    Ryzí stříbro z Borovce (Štěpánovský rudní revír)
    Sedimenty terminoglaciálního kuželu v údolí Javorné na Zlatohorsku
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární minerály rudního výskytu z Javůrku u Velké Bíteše
    Sekundární minerály z uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Spraše na území Národního parku Podyjí
    Stáří a geneze sedimentů v šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika)
    Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from Outer Carpathians (Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic)
    Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from the Outer Carpathians(Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic),
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Das Studium der Pferde aus der Lokalität Grubgraben
    Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě - provenience a sedimentologie
    Škrapy ve vápencích Pavlovských vrchů
    Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
    Vápenatosilikátové horniny v poličském krystaliniku
    Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Výchozy karbonu na Hladovém vrchu v Ostravě-Hošťálkovicích (Slezsko, Česká republika)
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně
    Vývoj říční sítě Moravského krasu
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu
    Zemřel Doc. Ing. Dušan Němec
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1, A. Historie těžby. B. Přehled literárních poznatků
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.: C.Geologie D.Mineralogie E.Geochemie stabilních izotopů
    Znečištění půd v oblasti mezi Zastávkou u Brna a Oslavany a jejich vztah k exploataci uhlí
    Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
    Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
    Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras)
    Zvířecí osteologický materiál na lokalitě Velim u Kolína
    Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika
    Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy