Record details

Title
    Acta geologica slovaca (AGEOS)
ISSN
    1338-0044
Country
    Slovensko
Keyword
    Acta
    AGEOS
    Geologica
    Slovaca
Articles from this serial
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky
    Results of stress analysis inferred from fault slip data along the Sudetic Marginal Fault (NE part of Bohemian Massif)
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní