Record details

Title
    Acta montana
Pub. place
    Praha
ISSN
    0365-1398
    0365-2398
    1211-1929
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Acta
    Montana
Articles from this serial
    30. výročí Ústavu geologie a geotechniky ČSAV
    Albit-fluoritový typ mineralizace v Hřebečné u Abertam
    Application of a digital apparatus MARS 88 in the monitoring field regime
    Application of the method of indicating electromagnetic emission of rock mass in the conditions of the Ostrava-Karviná Coal Field
    An attempt of seismic hazard evaluation based on the extracted deposit amount at the Doubrava Colliery (Czechoslovakia)
    Attenuation of coda wawes in the Ostrava region
    Automatizace vyhodnocovacích postupů při vyšetřování seizmické aktivity v OKR
    Characterisation of size rank of pyrite in coal by use of the VIDAS image analyzer
    Characteristics of seismicity induced by mining operations in the upper silesian coal field
    Charakteristiky puklinových struktur v neotřesové a otřesové oblasti Kladenského revíru
    Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno)
    Contemporary methological technical experience from operation of the seismoacoustic monitoring system in the ČSA Colliery in Karviná
    Contribution to the quantitative analysis of the optical texture of carbonaceous substances
    Contribution to the study of problems of gas-dynamic phenomena at pit sinking in the Slaný Mine
    Demonstration of creep on three-dimensional physical models
    Diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopic study of coal oxidation
    Disribuce prvků při zvětrávání granitckých hornin a tvorbě půd v oblasti říčanského masívu
    Distribuce stopových toxických kovů v atmosférické depozici pražské aglomerace v zimním období
    Ductile shear zones and origin of orthogneisses in the thrust sheet of Choustník
    Experimental local seismic network in the A.Zápotocký Mine of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Fázové strukturní přechody vybraných přírodních zeolitů
    Fe-disul'fidy v severočešskom burougol'nom bassejne
    Fe-disulphides in the brown coal of the North Bohemian Brown Coal Basin
    Frakcionace vzácných zemin při zvětrávání hornin
    Geochemická pozice berylia v uhlí severočeské pánve
    Geochemie dnových sedimentů v podmínkách intenzívních antropogenních vlivů
    Geologicko-geologická charakteristika hornin z bezprostředního nadloží uhelné sloje u obce Louky u Litvínova, SHR
    Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model
    Geomechanical monitoring systems in the ČSA Mine in Karviná: some experience and knowledge gained from the installation in situ
    Granitoidy ze širšího okolí Nahošína (středočeský pluton)
    High loading rates induced in rock samples and their influence on rheological behaviour of rock medium
    Hodograf wstepnej fali sejsmicznej w rejonie Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Hydrotermální alterace bentonitu v nízkoteplotní oblasti
    Hydrotermální rozklady skel obohacených oxidem ciničitým
    Hydrotermální syntéza analcimu rozkladem albititu
    In-situ sound velocity measurements in rocks
    Inelastic neutron scaterring of the natural zeolite - Harmotome
    Influence of addition of alkali carbonates on reactivity in catalytic gasification of Czech brown coals
    The influence of rocks on the dynamic characteristic of elastic waves
    Inženýrskogeologická rajonizace výchozové partie severočeské hnědouhelné pánve při úpatí Krušných hor
    Izotopické hodnoty delta 34S síranů v atmosférických srážkách
    K možnostem průběžného zjišťování projevů napjatosti horninového masívu v kamenouhelných dolech
    Klasifikace struktur zeolitů na základě koordinečních sekvencí
    Krystalochemie přírodních zeolitů skupiny natrolitu
    Ksztaltowanie sie parametru b rozkladu Gutenberga-Richtera w aktywnych sejsmicznie rejonach górnóslaskiego zaglebia weglowego
    Laboratorní výzkum porušování hornin v podmínkách dlouhodobého zatížení geofyzikálními metodami
    Laboratory-scale simulation of underground coal classification
    Lechatelierit v některých přírodních sklech
    Liptinite in Brown Coal in the Sokolov Basin
    Main features of the neotectonic evolution of the Pamirs-Thyan-Shan and the Karakoram-Himalayas mountain ranges
    Mapa seismických oblastí ČSSR
    Mechanismus flotovatelnosti wolframitu, hübneritu, ferberitu a kasiteritu olejanem sodným
    Methodology of measuring seismoacoustic emission by the measuring apparatus MDSA in the underground coal mines of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Microscopical Forms of Fe-Disulphides
    Migrace olova v živitním prostředí
    Možnosti využití kaolínu pro přípravu syntetických zeolitů
    Několik poznámek k dějinám geochemie
    Organic products liberated into surface waters during the weathering of stockpiled lignite
    Paleobotanická data k biostratigrafii a korelaci uloženin Chebské pánve
    Perspektivy ispoľzovanija burych uglej v ČSSR
    Petrografičeskij sostav i chimičeskije svojstva burych uglej
    Petrologie a geochemie osečenské intruze v Podještědí
    Possibilities of applying some methods based on deformational process measurement to the prediction of sudden outburst events
    Possibilities of assessing the zones of sudden outburst origin by the continuous convergence measurement method
    Použití geoelektrické metody VES ke sledování vertikálního posunu volných dutin na žilách L1 a B81 v oblasti UD Příbram
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu
    Probable mode of occurence of chemical elements in coal.
    Professional estimate in geomechanics
    Příspěvek k poznání Ag-Pb sulfoantimonitanů
    Příspěvek k poznání zeolitizace oligoklasu a andezinu
    Reflectance measurements of meta-anthracite from the Veĺká Tŕňa coal deposit
    Rozbory elektronovou mikrosondou v biolitologii
    Rychlost odstraňování kyanidových iontů z odkaliště úpravny Zlatá Kremnica
    Seismicity in a broader region of the North Bohemian Brown-Coal District (NBD) in 1982-1989
    Seismická aktivita v oblasti povrchových dolů Severočeského hnědouhelného revíru
    Seismický výzkum zón napjatosti a porušenosti uhelných slojí v otřesových oblastech
    Seismologický vývoj porušování horského masívu v oblasti nebezpečné anomálními horskými otřesy
    Slope optimalization by the apriori integration methods
    Stabilita draselného živce v hydrotermálním prostředí
    Stanovení koeficientu korelace malých souborů geochemických dat
    Stanovení nositele stříbra v polymetalickém skarnu z Měděnce
    Statistical analysis of induced seismicity parameters in the Ostrava-Karviná Coal Basin with regard to the 3rd tectonic block of the ČSA Colliery
    Studie rozpouštění obsidiánu ze Zemplína, východní Slovensko
    Studium kinetiky dehydratace přírodního natrolitu
    Studium napjatosti horninového masívu v otřesové oblasti
    Studium obsahu a forem As v suché atmosférické depozici vázané na sněhovou vrstvu
    Studium teplotní stability přírodního thomsonitu
    Study of partially disordered structures of natrolites by means of infrared absorption spectra
    Test of a mobile digital seismoacoustic equipment PATE in the environment of the Ostrava-Karviná Coal Field
    Thermal decomposition of natrolite
    Type analysis of seismological phenomena in the Ostrava-Karviná Coal Field registered at the regional diagnostic polygon Ostrava
    Veškerá síra v uhlí k.p. Doly Ležáky u Mostu
    Vliv vztlaku podzemních artéských vod na stabilitu dna lomu Jiří
    Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách
    The Woods from the Fluvial Sediments of the River Elbe