Record details

Title
    Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon and mineral processing
ISSN
    1211-1576
Country
    Česká republika
Keyword
    AB
    Acta
    Carbon
    Fuel
    Geodynamics
    Mineral
    Montana
    Processing
    Series
Articles from this serial
    Analysis of manifestation of tectonic activity in seismically active regions of the Bohemian Massif
    Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks
    Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Deformation function of tectonic structures in massifs
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Flow directions of the Late Paleozoic andesitic lava flows of the Krkonoše Mts. Piedmont Area and localization of their volcanic centres
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Microporous structure of carbonaceous substances and the significance of its
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogy of Variscan and Prevariscan skarns of the Bohemian Massif
    Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Process analysis of deep slope failures in České středohoří neovolcanites
    Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Rozbor vývoje hlubokého porušení svahů v neovulkanitech Českého středohoří
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování
    Směry toku lávových proudů podkrkonošských mladopaleozoických andezitoidů a lokalizace jejich vulkanických center
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří
    Tepelná historie sedimentárních pánví České republiky a její vztah k tektonickým procesům
    Thermal history of sedimentary basins of the Czech Republic and its relation to tectonic processes
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu