Record details

Title
    Geologické práce, Správy
Pub. place
    Bratislava
ISSN
    0433-4795
    Geol. Práce, Spr.
Country
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Keyword
    Geologické
    Práce
    Správy
Articles from this serial
    Adsorpční vlastnosti metasilicitů českého svrchního proterozoika
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Application of results of the International Geological Correlation Programme, Project No. 25
    Augustin Rebro - priekopnik histórie minerálnych vód Slovenska - šesťdesiatročný
    Bibliografia za roky 1981-1985 : soupis prací publikovaných Geologickým ústavem Dionýza Štúra
    Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie bádenských sedimentov okolia Smoleníc
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie sedimentov územia centrálnej časti Bratislavy
    Biostratigrafické výsledky z východnej časti gelnickej skupiny
    Biostratigrafické zhodnotenie sedimentov poltárskeho súvrstvia
    Charakteristika antimonitových žíl južne a juhovýchodne od masívu Zlatého stola v Spišsko-gemerskom Rudohorí
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
    Chemizmus a kryštalochémia niektorých chloritov zo Spišsko-gemerského rudohoria
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
    Doc. RNDr. Ján seneš, DrSc. šesťdesiatročný
    Doplnky k stratigrafii karbonátových brekcií typu Kržĺa v Malých Karpatoch
    Dopňky k litostratigrafii jursko-spodnokriedových sedimentov vysockej jednotky Malých Karpát
    Dušan Kubíny šesťdesiatnik
    Dvadsaťpäť rokov od vzniku zjednotenej geologickej služby a výsledky práce geológie v Slovenskej socialistickej republike
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Experimentálne modelovanie vzniku zeolitov ložiska Nižný Hrabovec
    Faciální vývoj a biostratigrafie ernstbrunnských vápenců (střední-svrchní tithon, jižní Morava)
    Fyzikální vlastnosti hornin východoslovenské neogenní pánve a jejich geologická interpretace
    Genetické typy ryolitových vulkanoklastík v okolí Žiaru nad Hronom
    Geochémia a genéza hydrotermálne premenených vulkanických hornín na strednom Slovensku
    Geochemická a petrografická charakteristika granitoidných hornín východnej časti Veĺkej Fatry
    The geochemistry and mineralogy of an epidoteglaukophanite from Hačava, Spišsko-gemerské rudohorie Mts., west Carpathians, Czechoslovakia
    Geológia a metalogenéza Burundskej republiky
    Geológia a stratigrafia južnej a centrálnej časti Levočských vrchov
    Geológia okolia Ružbašských kúpelov
    Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
    Geológia severného svahu šahanskej antiformy
    Geologická pozícia a povod nízkometamorfovaných hornín v kryštaliniku Lúčanskej Fatry - diskusia
    Geologická stavba juhovýchodného úpatia Malej Fatry
    Geologické vyhodnotenie predneogénneho podložia vo vrte Studienka-83 a Kuklov-4 (Viedenská panva)
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
    Geotektonické etapy a jejich role ve vývoji a tvářnosti Země na příkladech z Československa
    Geotektonika vybraných území v severnom veporiku
    Hydrotermálna mineralizácia v terciérnych neovulkanických komplexoch na južných svahoch Štiavnických vrchov vo vrtoch PKŠ-1 a GK-6
    Hydrotermálne premeny v horninách vulkanicko-subvulkanického komplexu Pohronského Inovca
    Identifikácia svanbergitu pri Zlatých Moravciach
    Ing. Eugen Kullman, DrSc., šesťdesiatročný
    Interpretácia fyzikálnych a karotážnych meraní horninových súborov dvoch tektonických jednotiek v profile vrtu BRU-1 (Brusník, 1042,8 m, Rimavská kotlina)
    Interpretácia kolárovskej tiažovej anomálie
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    Jurské rádiolárie z vrtu Bru-1 (Brusník)
    K 60-ročnému jubileu RNDr. Imricha Vaškovského, DrSc.
    K otázce veku červených vajskovských zlepencov v Lopejskej kotline
    K princípu termosifónu termálnych vôd v západných Karpatoch
    K rešeniju otnošenija fatrikuma k severnoj časti veporikuma na osnove korreljacii verchnego paleozoja (zapadnyje Karpaty)
    K šesťdesiatinám Prof.Ing. Ladislava Rozložníka, DrSc.
    K šesťdesiatinám RNDr, Jána Gašparika, CSc.
    K životnému jubileu Ing. Jaroslava Ibrmajera, DrSc.
    K životnému jubileu RNDr. Růženy H. Lehotayovej-Danihelovej
    Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty)
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát
    Klenba Cerovej vrchoviny - mladá štruktúra na južnom Slovensku
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
    Komplexy metamorfitov a granitoidov v kohútskom pásme veporíd (západné Karpaty)
    Korelácia mikrofloristických asociácií brakickej a sladkovodnej molasy z Bavorska s mikroflórou neogénu centrálnej paratetýdnej oblasti
    Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
    Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
    Litofaciálna charakteristika jury Braniska a západnej časti Čiernej hory
    Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
    Litostratigrafické členenie produktov mezozoického vulkanizmu Západných Karpát
    Litostratigrafické jednotky kryštalinika Čiernej Hory
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Litostratografické jednotky neogénu Východoslovenskej nižiny
    Magnetická susceptibilita granitoidov vybraných oblastí Západných Karpát
    Manželia Karolusovci. Karol (23.2. 1925 - 18.3. 1985) a Eva (3.11. 1929 - 6.2. 1986)
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Metodika zostavenia geotermálnej mapy Česko-Slovenska 1:500.000
    Mezozoikum severnej časti Braniska
    Mikrofaunistické vyhodnotenie vrtu DNV-1 (Devínska Nová Ves) na základe foraminifer a jeho revízia
    Možnosti ťažby tepla zo suchých hornin
    Nález mořského svrchního albu Českého masívu na jižní Moravě
    Nález tufitických pieskovcov vo vnútrokarpatskom paleogéne Moravy
    Nekotoryje problemy metallogenii zapadnych Karpat i boľšogo Kavkaza
    New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit
    Niekoľko geologických a hydrogeologických poznatkov o mezozoiku v predpolí Vysokých Tatier
    Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy
    Niektoré poznatky zo zisťovania rezidualnej šmykovej pevnosti súdržných zemín
    Nové geochronologické výskumy v kryštaliniku veporika a ich geologická interpretácia
    Nové litostratigrafické jednotky v brusnickej antiklinále
    Nové oblasti vrchnotriasových súvrství v mezozoiku Čiernej Hory
    Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielského bloku Tríbeča
    Nové poznatky o mladšom paleozoiku v Malej Fatre
    Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát
    Nové poznatky o veku bielopotockého súvrstvia na Orave
    Nový biostratigrafický údaj z mesozika Levických ostrovov
    O eocénnej transgresii v oravskom úseku bradlového pásma
    On the age of the Meliata group and the Silica nappe radiolaries (Localities Držkovce and Bohúňovo, Sloval karst, ČSSR)
    Optimalizované a viacrozmerné evolučné trendy Pupinovej typologickej klasifikácie zirkonov
    Paleomagnetic investigations of the flysch belt in the Orava region, Magura unit, Czechoslovak Western Carpathians
    Paleozoic palynomorph assemblages from eastern Serbia
    Palinologický výskum v metasedimentoch strašieho paleozoika veporidov Malých Karpát a mladšieho paleozoika západných Karpát
    Perm a permotriasová hranice v jihoalpinském segmentu Západní Tethydy
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
    Planinské súvrstvie - sedimenty otnansko-spodnokarpatského veku v severnej časti Malých Karpát
    Polstoročné jubileum Geologického ústavu D.Štúra
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Postavenie bielokarpatskej jednotky v rámci flyšového pásma Západných Karpát
    Postavenie magurských pieskovcov a malcovské vrstvy na Orave
    Pótorské vrstvy (uhľonosný ottnang) v Lučenskej kotline
    Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave
    Pozdrav k 80. narodeninám akademika Jaromíra Koutka
    Pozdrav k životnému jubileu RNDr. Ota Fusána, DrSc., člena korešpondenta SAV
    Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny
    Prejavy sírnokyslého zvetrávania a jeho hĺbkové zmeny vo vulkanických horninách pohoria Vtáčnik
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Preplavené palinomorfy v paleogénnych sedimentoch Západných Karpát a ich význam pre paleogeografiu
    Prínos Tibora Budaya k poznaniu neogénneho vývoja západných Karpát
    Príspevok k biostratigrafii veterlínskej a havranickej jednotky Bielych hor (Malé Karpaty, Západné Karpaty)
    Príspevok k chemickému zloženiu zirkónov z granitických hornín Hodrušského intruzívneho kompexu
    Príspevok k litostratigrafii vrchného triasu Braniska
    Príspevok k poznaniu mladšieho paleozoika Považského Inovca
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu vývoja kladzianskeho súvrstvia (mladší karpat) vo východoslovenskej panve
    Príspevok k tektonike územia velkej Bratislavy - juh
    Príspevok ku granitovej tektonike Krivánskej Fatry
    Problémy tektonickej stavby východnej časti Veĺkej Fatry
    Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. - šesťdesiatročný
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
    Příspěvek ke geochemii hélia v zemních plynech jv. svahů Českého masívu
    Reinterpretace geomagnetického pole Podunajské nížiny
    Reinterpretation of the basement of the Eastern Slovakian basin and its correlation with the Carpathian units
    Reminiscence na život a dielo Dionýza Štúra
    RNDr. Ján Ilavský, DrSc., sa dožívá sedemdesiatin
    RNDr. Július Májovský jubiluje
    RNDr. Ondrej Franko, CSc., šesťdesiatročný
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc., šesťdesiatročný
    RNDr.Anton Biely, CSc., šesťdesiatročný
    Rostlinné mikrofosilie a vliv kontaktní metamorfózy na stěnu schránek Akritarch
    The sedimentation area of the Mecsek Mts. was not in the West Carpathians
    Seismic section G-L
    Seismická detekce sv. tektoniky ve východní části východoslovenské neogenní pánve a její význam pro akumulaci živic
    Spodný trias na komárňanskej kryhe
    Spomienka na akad.prof. Radima Kettnera
    Spomienka na RNDr. Františka Fialu, DrSc.
    Srednij miocen zapadnych Karpat v svete radiometričeskich vozrastov i nanoplanktona
    Staropaleozoické metasedimenty na južných svahoch Nízkých Tatier v oblasti Jasenia
    Stratigrafia a faciálne vzťahy triasových vápencov silického príkrovu v Drienčanskom krase
    Stratigrafia a typológia fosílnych pôd mladédo mpleistocénu v sprašovych pokryvoch na Podunajskej nížine
    Stratigrafická korelácia neogénu Tetýdy a Paratetýdy. ("Stratigraphic correlation Tethys-Paratethys Neogene" IGCP Project No. 25)
    Stratigrafická pozícia a sedimentológia merníckych zlepencov
    Stratigrafická pozícia spodnej časti ochtinského súvrstvia gemerika medzi Magnezitovcami a Magurou
    Súčasné otázky stratigrafie Meliatskej skupiny
    Súčasné trendy v stratigrafii vrchnokriedových stupňov a ich aplikácia na Západné Karpaty
    Súčesné trendy v stratigrafii spodnokriedových útvarov a ich aplikácia na Západné Karpaty
    Svahové deformácie medzi Hubošovcami a Kapušanmi
    Štruktúrna analýza deformácií vo flyšových a bradlových sukcesiach v údolí rieky Vláry
    Štruktúrna charakteristika granitoidných hornín Lúčanskej Fatry
    Štruktúry a vývoj neogénnych vulkanitov Slovenska vo vzťahu k blokovej tektonike
    Štúdium diferencovanej pórovitosti skalných hornín metódou pozorovania v elektrónovom riadkovacom mikroskope
    Tektonická stavba bajsinobinskej elevácie v severovýchodnom Mongolsku
    Tektonický vznik paleogénnych panví Západných Karpát
    Typológia zirkónu granitoidných hornín veporského plutónu
    Umun-delgerskoje rudoprojavlenije olova
    Unifikácia litostratigrafických jednotiek východoslovenského flyšu
    Vek niektorých vulkanitov Krupinskej planiny, Burdy a Cerovej vrchoviny metódou stôp po štiepení uránu
    Veterlínsky alebo veternícky?
    Vplyv epimetamorfózy na zachovanie palinomorf v drnavskom súvrství gelnickej skupiny Spišsko-gemerského rudohoria
    Vplyv stavby litosféry na vznik a vývoj vnútrohorských a tylových molasových panví Karpát
    Vrchnotriasové vápence Dudlavej skaly (Horehronské Podolie)
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Vymedzenie mladopaleozoických metasedimentov v kryštaliniku krakľovského pásma veporíd (Horehronské Podolie)
    Výskyt jurských radiolárií v tmavých bridliciach vo vrte MEL-1 (Meliata)
    Výskyt meliatskej skupiny pri Striežovciach
    Výskyt oligomiocénu v Šarišskej vrchovine
    Výskyt stredného oligocénu v paleogénnych sedimentoch Horehronia
    Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry
    Výsledky pôdnej geochemickej prospekcie z oblasti Rochoviec
    Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Využitie malých počítačov na spracovanie geologických údajov formou databanky
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku
    Význam granátov pre riešenie genézy metamorfovaných hornín
    Vznik, zánik a migrácia sedimentačných priestorov Západných Karpát v neogéne
    Za doc. RNDr. Ivanom Krystkom, CSc.
    Za Ing. Martinom Rybárom (3.11. 1924-4.5. 1984)
    Za priateľom RNDr. Karolom Borzom, DrSc.
    Za RNDr. Jankom Kyselom (27.12.1950 - 16.5.1985)
    Za RNDr. Karelom Žeberom, DrSc.
    Za RNDr. Ĺudovítom Ivanom, CSc. (9.8.1913-17.12.1989)
    Za RNDr. Zorou Priechodskou, CSc. (14. 9. 1926-21. 1. 1989)
    Základné geologické členenie granitoidov západnej časti Slovenského rudohoria
    Založenie Európskej pobočky medzinárodnej geotermálnej spoločnosti (IGA)
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu
    Zdravica k šest'desiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.
    Zdravica k šesťdesiatke RNDr.Laurenca Snopku, CSc.
    Zemný prúd v katastri obce Klieština
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát
    Zlepencové podmorské kužele z vnútrokarpatského paleogénu pri Pucove
    Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ
    Zomrel Arnold Nemcok
    Zur biostratigraphischen Gliederung des Neogens des ostslowakien Beckens
    Životné jubileum RNDr. Margity Vaňovej, CSc.
    Životné jubileum RNDr.Ondreja Samuela, DrSc.