Record details

Title
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
ISSN
    1212-6209
Country
    Česká republika
Keyword
    1999
    Geologické
    Moravě
    Roce
    Slezsku
    Výzkumy
Articles from this serial
    Geologické poměry kvartérních sedimentů v oblasti Bzenec-Přívoz
    Metoda identifikace tektoniky na základě změn šířek údolního dna
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna
    O ráztockých vrstvách račanské jednotky na listu 25-314 Otrokovice
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici
    Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2- profil u Zkamenělé řeky.
    Petrografické rozbory malt, jejich realtivní datování podle stupně degradace pojiva
    Předběžné výsledky posledních stratigrafických výzkumů tzv. Gault-flyše račanské jednotky na Moravě
    Spodnokarbonské droby a slepence mezi Hostěradicemi a Kadovem (jz. od Brna)
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika
    Výzkum sedimentů v Šošůvských jeskyních
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Změny provenience drob drahanského kulmu: statistické posouzení