Record details

Title
    Geologie a hydrometalurgie uranu
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Geologie
    Hydrometalurgie
    Uranu
Articles from this serial
    Adsorpce-desorpce jako význačný geochemický rys uranu
    Aplikace některých geofyzikálních metod v podzemní dolu Hamr
    Arzeničnan hliníku a vzácných zemin (arzenoflorencit-Ce) v severočeské křídě
    Axonometrické pohledy na geologické objekty
    Celková geologická pozice ložisek rudního pole Rožná-Olší, tektonická stavba, mineralizace
    Charakteristika uranového zrudnění v Českém masívu
    Chemické úpravny uranového průmyslu a ochrana životního prostředí
    Čistota ovzduší v oblasti Stráž pod Ralskem-Hamr
    Digitalizace grafických podkladů a využití v geologicko-geofyzikální praxi
    Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Energiově disperzní spektrometr. I. část
    Geochemické metody vyhledávání uranových ložisek
    Geologická stavba západočeských uranových ložisek
    Hlavní typy uranových ložisek a některé aspekty jejich vzniku
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část 2 : Mikrodistribuce uranu
    Hydrogeologie ložisek Strážského bloku a její vztah k těžební činnosti
    Hydrotermálně alterované horniny ložisek
    Identifikace metamiktního branneritu rentgenovou difrakcí
    Interakce uranu a radia s přírodními látkami
    Intrarudní metasomatóza v uranových žilách na ložisku Rožná
    K některým otázkám stáří a geneze rud strážského bloku v severočeské křídě
    K otázce stáří uranové mineralizace ložiska Hamr v severočeské křídě
    Malá uranová ložiska Českého masívu v horninách terciéru
    Malá uranová ložiska krystalinika Českého masívu (doplněk)
    Metodika prognózního ocenění ČSSR na uran
    Metody moderní sedimentologie
    Minerální složení rud na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minimalizace vlivu přepravy rudy na životní prostředí
    Mladý vulkanismus českého masívu. část 2
    Mladý vulkanismus českého masívu. část 3
    Mladý vulkanismus českého masívu. část 4
    Mladý vulkanismus Českého masívu. Dokonč.
    Mladý vulkanismus Českého masívu (strukturně geologická a vulkanická studie)
    Mladý vulkanismus českého masívu (strukturně geologická a vulkanologická studie). část 5
    Možnosti snížení spotřeby pyroluzitu při zpracování uranových rud severočeské křídy
    Možnosti využití travních porostů k biologické rekultivaci odkališť chemických úpraven uranového průmyslu
    Nález florencitu - (Ce) v barrandienském ordoviku
    Nález radiolarie řádu Sphaerellaria ve vrtu K-2/St (železnobrodské krystalinikum)
    Neobvyklá uranová mineralizace v severovýchodní části tlusteckého bloku (severočeská křída)
    Olympic Dam - neobvyklý typ uranového ložiska (asociace Cu-U-Au) v Austrálii
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole
    Podzemní vyluhování uranových rud. I. část
    Podzemní vyluhování uranových rud. II. část
    Problémy geneze a metalogeneze uranových ložisek
    Rudní ložiska vázaná na granitoidní horniny
    Rudonosnost granitoidních masívů
    Sorpčně-extrakční metody separace iontů kovů
    Současný stav a perspektivy rozvoje technologií zpracování uranových rud založených na suchém drcení a mletí
    Současný stav procesů separace fází v praxi uranových úpraven ve světě
    Spektrofotometrické stanovení uranu činidlem Br-PADAP
    Stanovení stopových koncentrací rhenia v geologických materiálech
    Stanovení uranu ve vzorcích z technologických experimentů činidlem Br-PADAP a jeho porovnání s dalšími používanými metodami
    Stanovení vzniku rud ložiska Okrouhlá Radouň
    Stáří uranového zrudnění ložisek západočeské rudní oblasti
    Stavba ložisek uranu ve strážském bloku
    Stručný přehled poznatků z 1. mezinárodního zasedání o černých břidlicích
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. I. část, Definice strukturální analýzy a její teoretické modely
    Strukturální analýza prostorových proměnných veličin jako základ modelování geologických těles. II. část, Interpretační problémy strukturální analýzy
    Strukturní pozice příbramského uranového ložiska v geologii příbramska
    Stříbro na příbramském uranovém ložisku
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    Světové trendy ekonomiky uranových ložisek
    Technologické vlastnosti uranových rud severočeské křídy
    Uranové ložisko Horní Slavkov
    Určování rozsahu izomorfního zastupování ve struktuře světlých draselných slíd rtg-difrakcí s ohledem na stupeň metamorfózy
    Vybrané nové poznatky z mineralogie
    Výsledky výzkumu subvulkanických melilitických hornin ve Strážském bloku a jeho okolí
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-88. část 1
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-1988. část 2
    Vznik, formování a likvidace impresních elevací v cenomanské zvodni strážského bloku
    Zasedání technického výboru MAAE "Uranová ložiska v magmatických a metamorfovaných horninách"
    Zirkonium a možnosti jeho získávání z uranových rud severočeské křídy
    Způsob a problematika odpracování ložisek Strážského bloku