Record details

Title
    Geotechnika
Pub. place
    Praha
ISSN
    1211-913X
Country
    Česká republika
Keyword
    Geotechnika
Articles from this serial
    1st European Conference on Landslides
    75 let Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin"
    Analýza přírodního kamene ve stavebních konstrukcích
    Anizotropie tuhosti jílů v oboru velmi malých přetvoření
    Aplikace dvojrozměrné odporové a seismické tomografie pro řešení složitých geotechnických úloh
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Aplikace klasifikace rizika Rockfall Hazard Rating System při posuzování stability skalních stěn na lokalitě Strnady ve středních Čechách
    Archeolog, geotechnik a stavebník
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    Časté chyby v inženýrskogeologické dokumentaci
    Černá Hora - sesuv na silnici II/377
    Česká geologická služba-Geofond: webové aplikace
    Česká národní skupina IAEG
    Digitální model geologický, navržený jako plátový model
    Doc. Ing. Jaroslav Feda, DrSc. : nekrolog
    Evropské normy v geotechnice v posledních 15 letech
    Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    Extrémní hydrogeologické situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    GeoEng 2000
    Geofond ČR
    Geofyzikální průzkum Karlova mostu
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část I.
    Geologické zvláštnosti krušnohorského úpatí mezi Perštejnem a Litvínovem. Část II.
    Georadar - výhody a úskalí metody
    Georadarový průzkum koryta Vltavy v blízkém okolí Karlova mostu
    Geosyntetika jako plnohodnotný stavební materiál
    Geotechnické parametry poloskalních hornin tunelu Jablunkov
    Geotechnický monitoring při sanaci nestabilního svahu
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Geotechnický monitoring tunelu Slivenec včetně měření na definitivním ostění tunelu
    Historie a současnost Ústavu geotechniky v Brně - 110 let od vzniku České vysoké školy technické v Brně
    Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hypermarket "Dlouhá míle" Praha-Ruzyně : návrh vyztužení zemních těles
    In memoriam RNDr. Miloslava Klečka
    Informace o 1. mezinárodní konferenci o profesionální geologii
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Český geologický ústav (stručná informace)
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. geotechnická databáze a Zárubova knihovna
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    Inženýrskogeologické posuzování památkových objektů pod vlivem geologických a antropogenních rizik (část 1.)
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Jak hluboko s georadarem?
    Je budoucnost inženýrské geologie temně fialová?
    Ještě k novému stavebnímu zákonu
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    K příčinám poruch staveb v centru města Kladna
    K připomínkám Ing. I. Herleho
    K založení Karlova mostu a stavu jeho pilířů z archivních zpráv pro průzkum Malostranského tunelu
    Karbonské arkózy z kladensko-rakovnické pánve pro opravu Karlova mostu
    Karlův most - doplňující geotechnický průzkum v roce 2004
    Komentář k článku "Využití výsledků radonového průzkumu"
    Konkrétní příklady využití georadaru při posuzování povodňových škod
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Kotevní prvky ze syntetických materiálů
    Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů
    Laboratorní měření pevnosti nenasycených zemin
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Má smysl geofyzika v geotechnice?
    Mapa inženýrskogeologického rajonování v měřítku 1 : 50 000 v edici "Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů"
    Mapa inženýrskogeologického rajonování v měřítku 1:50 000 v edici "Soubor geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů"
    Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
    Mechanika zemin v akci
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Možnosti georadaru v inženýrském průzkumu
    Multimediální výukové texty inženýrské geologie
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Novinky v Technických podmínkách na geotechnický průzkum pro tunely TP 76-C
    Nový stavební zákon a geologie, nejen inženýrská
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Nový způsob testování hornin na pevnost v prostém tahu
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin. Část 2
    Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada
    Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Ohlédnutí za Ing. Josefem Zajícem Csc.
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Ověření účinnosti sanačních opatření na Oravském hradě
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 1. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin. 2. část
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Postup při hodnocení radonového rizika : poznámky k článku: Kritické stanovisko k současné metodice průzkumu pro stanovení radonové zátěže objektů (M.Bouška et al., Geotechnika 3/98, str. 6)
    Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna
    Požadavky na inženýrskogeologický průzkum z hlediska projektanta speciálního zakládání staveb
    Pracoval jsem jako geotechnik na Kubě
    Pražské geotechnické dny 2002
    Pražské geotechnické dny 2003
    Pražské Geotechnické dny
    Presiometrické zkoušky ve velkých hloubkách
    Problematické zeminy
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc. Životní jubileum
    Program gINT - zpracování a prezentace geotechnických a geologických dat
    Prosecké podzemí
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Prosecké podzemí v Praze 9: environmentální rizika, celkový průzkum a plán na zpřístupnění
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Přírodní kámen pro první etapu opravy Karlova mostu
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Quido Záruba a sesuvy
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozsah pórovitosti - důležitá charakteristika sypkých zemin
    Řízení rizik u sesuvu
    Sanace nestabilních objektů v Hřensku
    Sanace nestabilního skalního bloku nad hotelem Lugano v obci Hřensko
    Sanace sesuvu lokality Růžďka - obec
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring
    Sanace sesuvů na Vsetínsku z pohledu investora
    Sanace sesuvu ve Strahovicích u Opavy
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuv "Modlitebna" ve Vsetíně-Jasénce
    Sesuv svahu na místní komunikaci Loukov - Rybnice
    Sesuvné území v Malé Bystřici
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Skalní řícení v kvádrových pískovcích v první polovině roku 1998 na Děčínsku
    Softwarový produkt nejen pro inženýrskogeologický průzkum
    Současná oprava Karlova mostu - pohled z opačné strany
    Spolehlivost stabilitních analýz
    Stanovení parametrů pokročilých materiálových modelů pro jemnozrnné zeminy pomocí MKP softwaru
    Stanovení tvaru poklesové kotliny a velikosti poklesů
    Statické výpočty tunelu SMART pomocí programu FLAC 3
    Stochastický výpočet stability skalního svahu
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda
    Udělení ceny Akademika Quido Záruby za rok 2012
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR : oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, oddělení geotechniky, laboratoř mechaniky hornin a zemin
    Věrohodnost průzkumných metod při hodnocení stavu Karlova mostu
    Vhodnost oprav lícního zdiva Karlova mostu v 60. až 80. letech 20. stoleti z pohledu geotechniky
    Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek
    Vliv zlepšení zpracovatelnosti zeminy vápnem na její propustnost
    Vyjádření k ohlasu na článek "Poznámky k příčinám poruch staveb v centru Kladna"
    Výstavba distribučního centra D1 Logistic park Zděbrady West z pohledu inženýrské geologie a geotechniky
    Výuka geotechniky na FSv ČVUT v Praze
    Využití laserového skenování v geotechnice
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Vývoj a aplikace hypoplastických konstitučních modelů
    Význam mineralogicko-petrografické analýzy v geotechnické praxi
    Vzpomínka
    Vzpomínka
    Vzpomínka na Prof. Ing. Ivana Trávníčka , CSc.
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka
    Zakládání budovy akademie hraběte Straky v Praze
    Zakládání na zvláštních zeminách
    Zakládání obchodního centra Vaňkovka
    Zemětřesení v Číně v provincii Sichuan dne 12.5.2008
    Zemřel prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.
    Zeolit - persektívna surovina pre stavebníctvo
    Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Zpětný výpočet součinitele bočního tlakuv klidu v brněnském jílu na základě konvergenčních měření
    Zpracování vstupních dat pomocí LHS
    Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část
    Zpřístupnění proseckého podzemí
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003