Record details

Title
    Hnědé Uhlí
ISSN
    0322-9548
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Hnědé
    Uhlí
Articles from this serial
    Celostátní konference Hnědé uhlí 1985
    Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor)
    Geologie uhelné sloje lomu Březno, SHR - Doly Nástup k.p. Tušimice
    Hlediska a důvody hodnocení hornin severočeské hnědouhelné pánve ve vztahu k rekultivaci
    Hodnocení nadložních zemin a poznatky s úpravou zemin nevhodných pro rekultivaci
    Inženýrskogeologické mapy 1:5000 v prostoru velkolomu Kohinoor
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. Pokrač.
    K problematice omezení prašnosti odpadových deponií uhelného a rudného průmyslu. První část
    Koncepce databanky geologických údajů na EC 1034
    Mapování SHR ve valkých měřítkách
    Možnosti zefektivnění hydrogeologického průzkumu v SHR
    Návrh koncepce racionalizovaného systému hodnocení geologických údajů a zpracování geologických podkladů pro báňskou činnost
    Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II.
    Perspektivy a úkoly osecké geologie
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Poznatky a zkušenosti s omezováním prašnosti povrchu odklalištních skládek a popílkových složišť
    Požadavky na výsypkové hospodářství z hledisek následné rekultivace
    Problematika seismických otřesů vyvolaných trhacími pracemi
    Přímé využití hnědých uhlí s vyšším obsahem popelovin v národním hospodářství
    Rekultivace jako nedílná součást báňské technologie
    Vlhkost a zdánlivá hustota hnědého uhlí jako funkce hloubky uložení a popelnatosti
    Využívání gamagamakarotáže na palivovém kombinátu Antonína Zápotockého v Ústí nad Labem