Record details

Title
    Nerostné suroviny
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Nerostné
    Suroviny
Articles from this serial
    Absolutní intenzity RTG-difrakčních linií souboru minerálu zjištěné experimentálním měřením
    Analytické vlastnosti prvků vzácných zemin
    Bakteriální loužení
    Československé referenční materiály hornin a nerostných surovin: referenční materiál křemeliny KB (Borovany)
    Československé standartní vzorky hornin a nerostných surovin : standartní vzorek sklářského písku (Střeleč)
    Distribuce a formy vystupování minoritních prvků v obecných sulfidech
    Druhotné suroviny s obsahem kovů
    Dvacet pět let Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře
    Energetické a ekologické problémy využití netradičních surovin a nekonvenčních metod jejich těžby a úpravy
    Expresní stanovení zlata ve vzorcích o velké navážce metodou instrumentální gamma aktiuvační analýzy
    Gallium
    Geochemie uhlí v ČSSR
    Geologicky ověřená dosud netěžená ložiska jílů v jižních Čechách
    Germanium
    Indium
    K problematice geochemie surovin vzácných zemin a Yttria
    Kaolín z ložiska Mašovice-Hradiště
    Lehké neželezné kovy ve světové ekonomice
    Lithium
    Mangan a jeho nemetalurgické aplikace ve světě
    Minerální plniva
    Mokrsko - geomedicínská studie
    Nekonvenční metody úpravy nerostných surovin
    Perspektivní materiály - nové možnosti využití nerostných surovin
    Perspektivy využití keramických jílů chebské pánve
    Použití referenčních materiálů v analytické chemii
    Požadavky na homogenitu referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin
    Selen
    Stanovení některých stopových prvků ve vodách metodou INAA s použitím skupinové předaktivační koncentrace
    Stav a perspektivy využití stroncia ve světě a v ČSSR
    Stříbro ve světové ekonomice
    Světová situace v oblasti diatomitu a technologie využití diatomitové suroviny čs. ložiska
    Světová situace v oblasti niklu a kobaltu
    Technicko-mineralogické studium rudního materiálu z Krupky a orientační úpravárenské posouzení výtěžnosti wolframu z greisenu
    Tellur
    Thallium
    Výpal v prostředí vodní páry a jeho aplikace v praxi
    Využití světové a čs. surovinové základny barytu
    Vývoj geologického poznání jílů v chebské pánvi
    Vývoj světového obchodu s kovy, rudami a koncentráty, oxidy kovů, feroslitinami a vybranými nerudními surovinami v průběhu roku 1987
    Vývoj světových cen kovů, rud a koncentrátů, oxidů kovů, ferroslotin a vybraných nerudných surovin v průběhu roku 1985
    Výzkum některých komerčních jílů z chebské pánve pomocí nové metody s matematickou interpretací
    Wolfram
    Zájem o zeolity se stupňuje
    Zirkonium a hafnium
    Životní jubileum ředitele Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře RNDr. Václava Zýky, DrSc.