Record details

Title
    Přírodovědné studie muzea Prostějovska
ISSN
    1803-1404
ISBN
    80-86276-07-4
    80-86276-09-0
    80-86276-15-5
    80-86276-17-1
    80-86276-23-6
    978-80-86276-24-3
    978-80-86276-34-2
    978-80-86276-36-6
Country
    Česká republika
Keyword
    Muzea
    Prostějovska
    Přírodovědné
    Studie
Articles from this serial
    Baryum ve světlých dlídách nectavských ortorul
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
    Devonská stromatoporoidová fauna v hlubokých vrtech na severovýchodní Moravě
    Doprovodná fauna veľkých cicavcov medvedej jaskyne "Za Hájovnou" (Javoříčsky kras)
    Exokrasový reliéf střední části konicko-mladečského pruhu
    Facie, magnetická susceptibilita a obsahy těžkých kovů v sedimentech regulovaného koryta řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kostelany
    Geochemie devonských bazických vulkanitů u Stínavy (Drahanská vrchovina)
    Geochemie sedimentů jeskyně "Za Hájovnou" v Javoříčském krasu
    Jeskyně "Za Hájovnou", výjimečná lokalita Javoříčského krasu
    Konodontová biostratigrafie vápenců přechodního (ludmírovského) vývoje na území konicko-mladečského pruhu, Drahanská vrchovina
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Metapodia a prstní články medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    Morfometrická charakteristika dentálního materiálu medvědů z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    MUDr. et RNDr. h. c. Mauric Remeš - lékař, paleontolog, moravský přírodovědec
    Nové lokality výskytu ichnofauny v moravickém souvrství kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (sp. karbon, Český masiv)
    Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Ophiomorpha isp. - první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská předhlubeň)
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
    Paleopatologie na kostech medvědů (Ursus deningeri) z jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras
    Předmluva
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I ve vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Typový a dokladový materiál (coll. Remeš 1909) jurských gastropodů ze Štramberka ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
    Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava