Record details

Title
    Památky a příroda
Pub. place
    Praha
ISSN
    0139-9853
Country
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Keyword
    Památky
    Příroda
Articles from this serial
    30 let organizace Moravský kras
    150. výročí nejstarší evropské rezervace
    Aragonitové krápníky a sintry ve starých dolech
    Archeologický výzkum středověké těžby drahých kamenů u Ciboušova v Krušných horách
    Balvanové moře na Mářském vrchu u Vimperka
    Bezděčínské a Hodkovické skály
    Bohuňovské skály v údolí Křetínky
    CHPV Na skalách u Rabštejnské Lhoty
    Chráněná krajinná oblast Lužické hory
    Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
    Chráněná příroda u Bicazu v Rumunsku
    Chráněný přírodní výtvor Babí lom
    Císařská jeskyně
    Čertovy hrady a jiné pískovcové útvary západně od Dvora Králové
    Čertův kámen pod Melechovem
    Dálkový průzkum Země
    Další menhiry v Čechách
    Drábova pec v údolí Vošmendy
    Drahé kameny - kulturní a přírodní památky
    Drahé kameny Krušných hor
    Duny u Sváravy
    Dutý kámen. Nové poznatky z geologie CHPV a okolí
    Ekologizace národního hospodářství a úkoly Státní ochrany přírody
    Expedice Kuba '82
    Geologické a geomorfologické zajímavosti SPR Babiččino údolí
    Geomon - geochemický monitoring malých povodí
    Geotechnické problémy památkových objektů a příklady jejich sanace
    Hápova skála pod Velkými Pasekami
    Hermanovské skály
    Historické dobývání rud v SPR "Na Stříbrné" u Českého Šternberka
    Historie a současný stav ochrany neživé přírody
    Hradisko a zámeček v Budislavi
    Ilegální skládka toxického odpadu v šáreckém podzemí
    Inkrustace z drahého kamene - vrcholný projev interiérové úpravy v české gotické architektuře
    Interpretace černobílých leteckých snímků pro účely ochrany krajiny na příkladu z Českého krasu
    Jaderné elektrárny v přírodním prostředí : část 2
    Jaderné elektrárny v přírodním prostředí. Část 3, Vliv na půdu
    Jánské kameny - druhá Čertova zeď v Čechách
    Jeskyně Marie v Českém krasu
    Jeskyně nad Kačákem
    Jeskyně Sklepy v chráněné krajinné oblasti Český Ráj
    Ještě k otázce českých "menhirů"
    Jizerskohorské cínové doly
    K morfologii a petrografii raně gotické výstavby hradu Zvíkova
    K petrografické skladbě zdiva chebského hradu
    K současným formám sběratelství minerálů
    K teorii územní ochrany přírody
    Keltové a nerostné suroviny na Chrudimsku
    Kopýtko u Černé hory
    Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
    Křemenný val u Mlýnů pod Choustníkem
    Kvalita vody a biocenózy podzemních toků Amatérské jeskyně (Moravský kras)
    Lada u Adršpachu
    Ledovcová zahrada v Luzernu
    Meandry Struhy - chráněný přírodní výtvor na Pardubicku
    Menhiry a jejich problematika
    Menhiry v Čechách
    Mineralogické poměry na lokalitě Bezděčín v letech 1982-1985
    Naleziště ametystů a jaspisů u Ciboušova a jeho vztah k tektonice Krušných hor
    Návrh reprezentativní sítě maloplošných CHÚ v Polabí
    Neobvyklý způsob těžby vápenců u Muckova
    Nová chráněná území přírody v ČSSR ze rok 1985. část 2
    Nová jeskyně ve východních Krkonoších
    Nová speleopotápěčská lokalita v Čechách
    Nově zřízená chráněná území v okrese Pardubice
    Novopacké vodopády (CHPV Sýkornice)
    Ochrana archeologických památek po pravěké a středověké těžbě nerostných surovin v Čechách
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě. část 1
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě. část 2
    Ostrá Horka
    Paledové jeskyně u Vranova nad Dyjí
    Památky hornické činnosti na skarnovém ložisku Malešov u Kutné Hory
    Péče o přírodu a životní prostředí v USA. část 4, Péče o přírodu a přírodní zdroje při ministerstvu vnitra
    Pěnovcový svahový suk v Tajově u Banské Bystrice
    Pískovcové sloupky v České Metuji
    Podzemní dobývání sklářského křemene v Krašovicích u Krásné Hory
    Potštátské skalní město
    Profesor Stanislav Chábera - sedmdesátníkem
    Prosecké katakomby
    Předběžná zpráva o mineralogickém výzkumu malé Jizerské louky v Jizerských horách
    Přestup látek z atmosféry na zemský povrch
    Přírodní a krajinné hodnoty labských pískovců
    Příspěvek ke stavebnímu vývoji Prašné brány na základě inženýrsko-geologického průzkumu
    Pseudokrasové jeskyně u Hradska
    Pseudokrasové jeskyně u mlýna Kroužek na Kokořínsku
    Pseudokrasové jeskyně v pohoří Mátra v Maďarsku
    Původ menhirů v Čechách
    Radon v jeskyních Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 1
    Rekultivační proměny Severočeské hnědouhelné pánve. Část 2
    RNDr. Vojen Ložek, DrSc. pětašedesátiletý
    Řezba a následná úprava drahokamových odrůd křemene
    Sádrovcové kůry - důsledek kyselých dešťů?
    Silné poškození význačné lokality vátého písku
    Silurské polštářové lávy pražského okolí
    Skalka pod Kaní horou
    Skalní město Meteora
    Skalní mísy na Trhosvinensku
    Skalní tvary na Klášťově ve Vizovické vrchovině
    Skalní útvary na Janském vrchu v Jestřebích horách
    Skalní útvary Na Skalném v Hostýnských vrších
    Skalní útvary v Bradelské vrchovině
    Skalní útvary v permských sedimentech severně od Trutnova
    Skalní zeď Kozinec u Železného Brodu
    Skály Koukalky u Chotěboře
    Speleologická expedice "Jean-Bernard 84"
    Stav architektonických památek a paleontologie
    Stopy skleněného deště
    Studie k ochraně státní přírodní rezervace Soos před škodlivými vlivy
    Studnické vrchy - Hradiště
    Sudslavická jeskyně
    Těžba křídových slepenců v SPR "Kamenná hůra" na Jičínsku
    Třebovské a hnátnické stěny
    Tvary zvětrávání žuly na Černostudničním hřbetu
    Účinky kyselých dešťů na lesní půdy Českomoravské vrchoviny
    Umělá jeskyně u Pašinky nedaleko Kolína
    Veporské skalky
    Vliv důlní těžby na krajinu Ostravska
    Vliv těžby kameniva na přírodní prostředí CHKO České středohoří
    Všudypřítomná síra
    Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací
    Výzkum fosilních obratlovců v CHKO Český kras
    Významná paleontologická lokalita v podkrkonoší
    Zajímavé tvary zvětrávání ruly u uhelné Příbrami
    Zákon na ochranu jeskyní v USA
    Závěry konference "Životní prostředí pro Evropu" zámek Dobříš, Česká a Slovenská Federativní republika 21.-23.6.1991
    Závislost srážek na nadmořské výšce na území severní Moravy
    Zvláštnosti současných ekologických aspektů rozvoje uhelných těžeb v SHP