Record details

Title
    Planeta
ISSN
    1210-4124
    1213-3393
Country
    Česká republika
Keyword
    Planeta
Articles from this serial
    CHKO Labské pískovce
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Globální klimatická změna
    Hodnocení rizikovosti skládek
    Ke koncepci nakládání s odpadními vodami v obcích do 500 obyvatel
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Kyselý déšť stále s námi - zdroje, mechanismy, účinky, minulost a budoucnost
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Monitorování podzemních vod
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Předpovídání povodní v České republice
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Přírodní katastrofy a rizika
    Režim plavenin v povodí Želivky
    Zemětřesení v Northridge
    Zpráva o 15. kongresu Karpato-balkánské asociace
    Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi