Record details

Title
    Przegląd geologiczny
Pub. place
    Warszawa
ISSN
    0030-2151
    0033-2151
Country
    PO
    Polsko
Keyword
    Geologiczny
    Przegląd
Articles from this serial
    3. polsko-czeskie geologiczne seminarium robocze Jesenik, Czechy, 28-30.04.1997
    7. Europejska Konferencja Paleobotaniczno-Palinologiczna - Praga, Czechy 6-11.09.2006
    13. Czesko-Słowacko-Polska Konferencja Paleontologiczna - Brno, Czechy, 18-19.10.2012
    20 lat tektoniki plyt w Sudetach
    Aktualności Stowarzyszenia Galicia Tectonic Group
    Analiza izotopowa Pb w złożach Zn-Pb oraz żyłowej mineralizacji siarczkowej ze skał paleozoicznych i prekambryjskich jednostki śląsko-morawskiej
    Analiza tempa depozycji materiału detrytycznego w basenach sedymentacyjnych zachodnich Karpat zewnętrznych jako wskaźnik aktywności tektonicznej ich obszarów źródłowych
    Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniženia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Anomalie termiczne nad strefa kontaktowa pienińskiego pasa skalkowego z fliszem podhalańskim
    Badania geologiczne obszarów prawnie chronionych na pograniczu polsko-czeskim
    Badania magnetotelluryczne w Polsce - przeszlosc, stan obecny i plany na przyszlosc widziane z perspektywy Przedsiebiorstwa Badan Geofizycznych
    Baseny old redu Polski i obszarów przyległych - założenia do analizy pochodzenia
    Białe kruki w Bibliotece Geologicznej Państwowego Instytutu Geologicznego - Część 1
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Butleryt w weglu warstw laziskich Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł
    Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze)
    Correlation and sedimentary history of the Badenian gypsum in the Carpathian Foredeep (Ukraine, Poland, and Czech Republic)
    Cyrkon jako wskaznik genezy lupków z Czarnowa we wschodniej okrywie granitu Karkonoszy
    Czeski geolog - profesor Pavel Bosák nowym członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Umiejętności
    Czy struktury koliste w Sudetach mogą mieć genezę uderzeniową?
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Dajki klastyczne i brekcje sejsmotektoniczne w utworach permu basenu Nachodu (Sudety Środkowe)
    Determination of PGE in nonsilicate rocks by fire assay with NiS collector
    Duksyt - zywica kopalna?
    Dystribucja pylu na obszarze Zaglebia Górnoluzyckiego po 1958 r.
    Elementy analizy facjalnej w zastosowaniu do korelacji jednostek litostratygraficznych silezu i autunu w sudetach środkowych
    Europejska konferencja weglowa '95 Praga, Czechy, 26.06.-01.07.1995
    Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat
    Generacje mikrostruktur w łupkach ilasto-piaszczystych formacji andelskohorskiej (Sudety Wschodnie, Polska)
    Geological map Lausitz-Jizera-Karkonosze and Muskau Arch Geopark as examples of cross-border cooperation of the national geological surveys of Poland, the Czech Republic and Germany
    Geomorfologiczne kryteria identyfikacji zdegradowanych krawedzi tektonicznych w Sudetach
    Granica ordowik/sylur - poziomy graptolitowe a chronostratygrafia: problemy i nowe koncepcje
    Heterolityczne osady plywowe w serii paralicznej Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu
    Huge contrasts of the lithospheric structure revealed by new generation seismic experiments in Central Europe
    Ichtiofauna w stratygrafii Karpat
    Izochroniczna korelacja plytkowodnych osadów gipsowych w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego (Ukraina, Polska, Czechy)
    Jednostki litostratygraficzne jury i kredy Tatr : komentarz krytyczny
    Jeszcze ras o płaszczowinie strazowskiej w Tatrach. Cz. I.
    Jeszcze ras o płaszczowinie strazowskiej w Tatrach. Cz. II.
    Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
    Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy
    Karkonosze. Przyroda nieożywiona i człowiek
    Komplementarne strefy kataklazy w piaskowcach synklinorium pólnocnosudeckiego
    Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych
    Koncentracija rteci w osadech aluwialnych na obszarach zurbanizowanych Ziemi Klodzkiej
    Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze przedsudeckiego
    Konferencja ENVIWEATH '96 oraz inauguracyjne spotkanie uczestników Projektu nr 405 IGCP Anthropogenic Impact on Weathering Processes - Brno, Czechy, 01-03.12.1996
    Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu - Szklarska Poręba, 10.09.2010
    Kurs IAS - Stratygrafia sekwencji klastycznych jako narzedzie w analizie basenów sedymentacyjnych - Praga, Czech, 22-27.05.1999
    Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów
    Litostratygrafia permu pólnocno-wschodniego obrzezenia Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego - nowa propozycja
    Magnetyt w aluwiach Grzbietu Lasockiego (Sudety Zachodnie)
    Mapy geologiczne i opisy ziem polskich w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku
    Mapy tektoniczne zamiast regionalizacji tektonicznej Polski
    Metabazyty warstw andelohorskich strefy morawsko-śląskiej w Górach Opawskich: pozycja litotektoniczna, petrografia, przemiany metamorficzne
    Miedzynarodowa konferencja Genetic significance of phosphorous in fractionated granited - Peršlák, Czechy, 21-24.09.1998
    Miedzynarodowe sympozjum Tourmaline 1997 : Skalský Dvůr, Czechy, 20-25.6.1997
    Morfotektonika Obnizenia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Nappe tectonics and source areas of the Magura Flysch
    Nasunięcie i uskok przesuwczy na granicy między kotliną Jeleniogórską a pogórzem Karkonoskim
    Nowa generacja programów badan glebokich struktur litosfery; eksperymenty sejsmiczne POLONAISE'97 i CELEBRATION 2000 w Europie Srodkowej
    Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    Nowe kierunki naukowo-badawcze w polskiej części obszaru sudeckiego w aspekcie zastosowania technologii HDR i EGS
    Nowe odkrycia zlož gazu ziemnego i dalsze perspektywy badaň we wschodniej czésci zapadliska przedkarpackiego w Polsce
    Nowe spojrzenie na genezę osadów fliszu podhalaňskiego
    O miedzynarodowej mapie tektonicznej sw krawędzi platformy wschodnioeuropskiej
    O mineralizacji uranowej w permo-karbonie depresji sródsudeckiej
    O wykształceniu strukturalnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - urywki dyskusji bez zakończenia
    Odpowiedž na uwagi i implikacje do "Roli bloków litosfery i ruchów przesuwczych w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach masywu Czeskiego"
    Paleomagnetyzm kadomskiej intruzji ryolitowej i przecinającej ją żyły bazaltowej z kamieniołomu Želesice (masyw Brna)
    Pararotalia aculeata (ďOrbigny, 1846) ze środkowego miocenu Paratetydy Centralnej
    Perspektiwy wykrycia mineralizacji arsenowo-zlotonósnej zwiazanej z granodiorytowym masywem klodzko-zlotostockim w swietle wyników zdjecia geochemicznego
    Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA
    The Polish Geological Institute activities in the cross-border geological mapping
    Polskie złoża gazu ziemnego z łupków na tle wybranych niekonwencjonalnych złóż Europy Środkowo-Wschodniej
    Potencjał geologicznego składowania CO2 w głębokich, nieeksploatowanych pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Poziomy otwornicowe karbonu dolnego w zapadlisku przedkarpackim
    Późnowaryscyjskie przemagnesowanie węglanów dewońskich w strefie ślasko-morawskiej
    Pozycja skał magmowych z rejonu Miedzianki w porównaniu do plutonu Karkonoszy i intruzji Żeleźniaka
    Próba zastosowania analizy zblizniaczeń plagioklazów do ustalenia genezy gnejsóv i granitoidów NW części bloku izerskiego (Sudety zachodnie)
    Problem najvyższych jednostek tektonicznych w Tatrach
    Problematyka hydrogeotermiczna regionu Sudeckiego
    Projekt CO2NET EAST - upowszechnianie wiedzy o problemach wychwytywania i geologicznego składowania CO2
    Projekt GEMAS - zdjęcie geochemiczne gleb użytkowanych rolniczo w Europie
    Promieniotwórczość naturalna wybranych skał krystalicznych bloku izerskiego
    Przejawy tektoniki nasuwczej w utworach formacji hornobeneszowskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowa (blok górnośląski i blok małopolski)
    Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowo-zachodnia
    Rekonstrukcja kierunków ruchu lodu w obrębie lobu górnej Odry
    Rekonstrukcja paleopradów solanek w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego
    Rola bloków litosfery i ruchy przesuwcze w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach masyvu Czeskiego
    Rola bloków litosfery i ruchy przesuwcze w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach Masywu Czeskiego : uwagi i implikacje
    Rozpoznanie hydrogeologiczne wód zwykłych w Sudetach i problemy dalszych badań
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    Rzezba i osady czwartorzędowe doliny Pieçiu stawów polskich (Wysokie Tatry)
    Sedymentacja ewaporatów badeńskich w zbiorniku przedkarpackim
    Sejsmiczność Polski w świetle danych historycznych
    Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgôrza Sudeckiego
    Spory o podzial geologiczny Sudetów
    Spotkanie Polskiej Grupy Roboczej Systemu Jurajskiego PTG - Jurassica VII - Żywiec-Štramberk, 27-29.09.2008
    Stratoidalne złoże cyny w Górach Izerskich
    The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians
    Struktura prekambryjskiego podłoża wschodniej części bloku górnośląskiego (Brunovistulicum)
    Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    The Sudetic geological mosaic: Insights into the root of the Variscan orogen
    Targi MAGMA i GEOMA, Czechi, 08-10.40.1997
    Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt
    Tektonika ucieczkowa i kliny terranowe Masywu Czeskiego
    Transport pokryw stokowych z NE skłonu Jesioników (Sudety Wschodnie) pod wpływem zdarzeń antropogenicznych i impulsów klimatycznych
    Układ i struktura średniogórskich koryt w warunkach lokalnej dostawy zwietrzelin (Sudety Wschodnie)
    Unijne programy współpracy transgranicznej Polski
    Uwagi o spękaniach w skalach północznej oslony granitoidíów karkonosko-izerskich w rejonie Szklarskiej Poreby
    VIII Spotkanie Środkowoeuropejskiej Grupy Badań Tektonicznych (CETeG) - Mąchocice Kapitulne, 22-25.04.2010
    Vladimir Panoš 1922 - 2002
    W 100-lecie urodzin Profesora Henryka Teisseyre´a - wspomnienie czeskiego geologa
    Warstwy z Jeglowej - zapis wielofazowej deformacji w strefie kontaktu Sudetów wschodnich i zachodnich (krystalinik Wzgórz Strelinskich, blok przedsudecki)
    Waryscyjski etap platformowego rozwoju tektonicznego Europy šrodkowej
    Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety)
    Wstępne dane o minerale z grupy kordierytu z Zimnika (masyw Strzegom-Sobótka)
    Wstepne wyniki badan oncentracji radu i radonu w wodach podziemnych i powierzchniowych górnej czesci zlewni Kamienicy (Masyw Snieznika, Sudety).
    Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic - lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa (interglacjał mazowiecki)
    XI Międzynarodowe Sympozjum nt. Pseudokrasu - Saupsdorf, Saska Szwajcaria, Niemcy, 12-16.05.2010
    XVI Konferencja - Mineralogia i Petrologia Skal Ilastych - Karlowe Wary, Czechy, 27.-31.08.2000
    XVII Konferencja z cyklu Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych, Praga, Czechy, 13-17.09.2004
    Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O
    Zapis izotopowy zmian srodowiskovych podczas depozycji gipsów badenskich w Kobeřicach kolo Opawy
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - odpowiedź
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów - polemika
    Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów
    Zarys ewolucji geologicznej pieńinskiego pasa skałkowego
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
    Zastosowanie wybranych grup mikroorganizmów planktonicznych do stratygrafii górnej jury i dolnej kredy Karpat polskich
    Zjawisko "zachowania w ukryciu" skamieniałości - przegląd i przykłady z górnego dewonu Polski
    2. Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Paleontologów Kręgowców - Brno, Czechy, 19-24.07.2004
    Zloto i metale towarzyszace w osadach z pogranicza czerwonego spagowca i cechsztynu niecki sródsudeckiej
    Złoto okruchowe i inne minerały ciężkie w osadach potoku Maruszka k. Burgrabic (Sudety Wschodnie)
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich
    Znaczenie karbonu dolniego Gór Kaszawskich dla budowy i rozwoju Sudetów zachodnich
    Zródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi
    Zróżnicowanie pokryw deluwialnych i aluwialnych w Sudetach Wschodnich w świetle analiz sedymentologicznych i datowań radiowęglowych