Record details

Title
    Regionálna geológia Západných Karpát
Pub. place
    Bratislava
ISSN
    0139-9098
Country
    Česká republika
    Československo
    Slovensko
Keyword
    Geológia
    Karpát
    Regionálna
    Západných
Articles from this serial
    Biostratigrafická pozícia butkovského súvrstvia manínskej jednotky na typovom profile
    Biostratigrafické vyhodnotenie vrtov z územia Bratislavy (centrálna mestská zóna) na základě palynomorf
    Distribúcia wolframu v B1 a B2 horizonte pod v styčnej zóne gemerika a veporika južne od Rochoviec
    Geofyzikálna anomália VP v oblasti Bielej Vody severne od Jasenia
    Geologická stavba bradlového pásma medzi Tulčíkom a Hanušovcami nad Topľou na východnom Slovensku
    Geologicko-litologická a petrograficko-geochemická charakteristika metamorfitov hronského komplexu jv. od Beňuša
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Geotermálne mapy vo svete
    Hlbkový štrukturný vrt ZBOJ-1
    Hydraulické parametre hornín paleogénu v západnej časti hornádskej kotliny
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    Hydrogeologická charakteristika neogénnych a kvartérnych kolektorov v severovýchodnom okolí Košíc
    K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
    Kvartérna extenzia v pohorí Žiar
    Litogeochemický výskum triasu v Nízkých Tatrách
    Mapovacie geologické vrty z okolia Švedlára a Mníška nad Hnilcom ŠV-1, ŠV-2, ŠV-3, MH-1, MH-2, MH-3
    Mikroštruktúry spraší panónskej provincie (na príklade spraší z tehelne Mnešice)
    Nález predtriasové kory zvetrávania v Balážoch (Nízke Tatry)
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Netypická bizmutová mineralizácia na Au-Ag žilách v Banskej Belej
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov
    Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca)
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier)
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Nové výskyty mineralizácií v Malej Fatre
    Nový nález scheelitu na magnezitovo-mastencovom ložisku Bodnárka pri Kokave
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    Okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu GRP-1 Podhájska
    Oporný vrt Hanušovice-1 (6003 m)
    Oporný vrt Smilno-1 (5700 m)
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry
    Paleoprúdová analýza a genéza lúžňanského súvrstvia jv. části Tríbeča
    Pohybová štúdia vybranej oblasti jednotky Veĺkého Boku
    Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Prejavy draselnej metasomatózy v okolí žíl Terezia a Bieber
    Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
    Príspevok k stratigrafii šiprúnskej sekvencie Veľkej Fatry v oblasti medzi Ľubochnianskou a Kantorskou dolinou
    Prognózne zhodnotenie antimonitovej mineralizacie pri Helcmanovciach
    Prvý krok k vytvoreniu programovej bázy v Geologickom ústave Dionýza Štúra
    Reinjektážny vrt GRP-1 Podhájska (1 470 m)
    Styk vrchnej kriedy a paleogénu bradlového pásma severne od obce Michalok
    Štruktúrny vrt FV-1 Blhovce (2 001 M)
    Štruktúrny vrt SV-1 (Stará Voda)
    Štúdium elektrofyzikálnych vlastností pyritov z vrtu RO-1 (Rochovce)
    Veporikum vo vrte GRP-1
    Vychyľovské súvrstvie - nová litostratigrafická jednotka v magurskom flyši (paleogén Kysúc a Oravy)
    Výskumný geotermálny vrt FGKr-1 v Kravanoch n./D
    Výskumný geotermálny vrt FGTZ-1 Topoľčany (2 106 m)
    Výsledky geotemometrie v krystaliniku kohútskej zóny veporika
    Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová
    Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom