Record details

Title
    Sborník GPO
Country
    Československo
Keyword
    GPO
    Sborník
Articles from this serial
    Báňskotechnické podmínky dopbývání v oblasti Hodonín -Břeclav na základě výsledků geologického průzkumu
    Charakteristické rysy některých polymetalických ložisek rudného Altaje (SSSR) a jejich srovnání s ložisky rud na Jesenicku
    Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ
    Chemismus důlních vod ložiska Horní Benešov
    Chlority vrbenské skupiny
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1981
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1982
    Drahé kameny Kuby
    Geologické poměry čedičového proudu chřibského lesa u Slezské Harty
    Geologické poměry na hadcovém ložisku Skorošice v Rychlebských horách
    Geologicko-průzkumná činnost GP Ostrava v moravské části Jihomoravské lignitové pánve
    Geologický průzkum zkrasovění
    Historie objevu, průzkumu a těžby ložiska ryzího stříbra Imiter (Antiatlas, jižní Maroko)
    Hlavní ložiskové výsledky GP Ostrava v letech 1981 až 1985
    Hodnocení oslabení horninového masívu pomocí veličiny "index masívu Im"
    Hydrogeologický průzkum ve vádí Markhan (JLDR)
    Informace o 33. fóru pro nerudy
    Informace o dosavadních výsledcích vyhledávacího průzkumu jílů v lokalitě Ciego de Avila (Kuba)
    Informace o výsledcích geologickoprůzkumných prací na lokalitě Kopřivnice-Tichá
    Informace o výsledcích ložiskového průzkumu kaolínu na lokalitě Dumaňuecos, provincie Las Tunas (Kuba)
    Interpretace strukturně tektonických poměrů antiklinoria Třemešná-Vysoká a přilehlých synklinorií
    Ložisko Ag, Pb, Cu rud Lošov (Velká Bystřice) v kulmu Nízkého Jeseníku
    Ložisko Cu, PB, Zn, (+-Au, Ag) rud Zlaté Hory - západ
    Ložisko kaolínu Mašovice-Hradiště (okres Znojmo)
    Ložiskové poměry Ag, Pb, Zn rud Nová Ves u Rýmařova - Soukenná
    Modelové zkoušky cihlářských surovin
    Možnosti podzemního deponování kapalných odpadů
    Náhrada čerpacích zkoušek začerpávacími zkouškami
    Optimalizace poloprovozních zkoušek cihlářských surovin
    Perspektiva a využívání nerostných surovin v zájmové oblasti RD Jeseník
    Perspektivy flyšových sedimentů slezské jednotky pro těžbu ložisek kamene
    Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách : koreferát k přednášce
    Perspektivy hornické činnosti v Jeseníkách
    Perspektivy průzkumu ropy a zemního plynu v Hornoslezské pánvi
    Perspektivy těžby písku v okolí Mikulovic a Velkých Kunětic na Jesenicku
    Perspektivy těžby uhelné substance podzemním zplyňováním
    Použití penetračních zkoušek při inženýrsko-geologickém průzkumu v Geologickém průzkumu n.p. Ostrava
    Požadavky na geologický průzkum v souvislosti s úkoly národních výborů v problematice životního prostředí
    Prognóza uhelných zásob produktivního karbonu na Příborsku v hloubce 1000 až 1500 m
    Prognózy Zlatohorského rudního revíru : stav a perspektivy průzkumu
    Program dalšího průzkumu v prostoru Zlaté hory - západ
    Program doprozkoumání černého uhlí v čs. části hornoslezské pánve na úrovni etapy vyhledávacího průzkumu
    Program vyšších etap průzkumu v jesenických rudních revírech
    Progresívní využití karbonátů jako plniv
    Průzkumný program nerostných surovin pro MŠLZ, n. p. Velké Opatovice
    Přínos průzkumných prací 7. pl. pro hodnocení ropoplynonosnosti beskydské oblasti
    Příprava geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Připravenost surovinové základny GŘ Ceva
    Rifové vápence na lokalitě Sobíšky u Přerova
    Sirníky v kamenivu ložiska Hrabůvka
    Stanovení jakostních kritérií sklářské suroviny a její technologická charakteristika
    Stav a program průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi
    Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy
    Stratiformní měďnorudné ložisko Tazalagt (západní Antiatlas, Maroko)
    Strukturně geologická a ložisková charakteristika hornických skal u Zlatých hor
    Surovinová základna VHJ čs. kamenoprůmysl, její využití a koncepce rozvoje
    Technologické hodnocení bentonitů a doprovodných surovin lokality Ivančice - Réna
    Technologické vlastnosti kaolínu ložiska Mašovice - Hradiště
    Tenzometrická sonda pro stanovení napjatosti hornin - její princip a využití
    Vliv nových geologických poznatků na další průzkumné práce v jesenické oblasti
    Vrt ZH 2110 a nové výzkumy v severní části Nízkého Jeseníku
    Výsledky a program průzkumu v hornoměstském rudním revíru
    Výsledky báňskohistorického průzkumu v Jeseníkách
    Výsledky geologického průzkumu ložiska cihlářských surovin na lokalitě Modřice
    Výsledky geologického průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi - oblast Hodonín - Břeclav
    Výsledky ložiskového úkolu ÚÚG v L. 1981 - 85 a perspektivy prognózních výzkumů v jesenické oblasti
    Výsledky průzkumu ložisek štěrkopísků a stavebního kamene v 7. Pl. a výhled prací pro 8. Pl
    Výsledky průzkumu uhlí ve východní části podbeskydské oblasti Hornoslezské pánve
    Výsledky předběžného průzkumu fluviálních akumulací v lokalitách Dubicko-Háj a Mohelnice III-Třeština
    Výsledky předběžného průzkumu na ložisku mramoru Smrčník
    Výsledky předběžných průzkumů černého uhlí v hornoslezské pánvi v 7. pl.
    Výsledky vyhledávacího průzkumu drceného kamene v zábřežské sérii
    Zajištěnost zásob v jesenických rudných revírech pro hydrometalurgický závod v Bruntále
    Základní principy matematického modelování v hadrogeologii