Record details

Title
    Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Pub. place
    České Budějovice
ISSN
    0036-5343
    0139-8172
ISBN
    80-86260-00-3
    80-86260-04-6
    80-86260-19-4
    80-86260-20-8
    80-86260-33-X
    80-86260-41-0
    80-86260-47-X
    80-86260-60-7
    80-900155-2-2
    80-900155-7-3
    978-80-86260-69-3
    978-80-86260-95-2
    978-80-87311-42-4
Country
    Česká republika
    Československo
Keyword
    Budějovicích
    Českých
    Jihočeského
    Muzea
    Přírodní
    Sborník
    Vědy
Articles from this serial
    5. konference o vltavínech v Českých Budějovicích
    80 let od památného nálezu křepického zlata
    100 let uplynulo od úmrtí univerzitního profesora PhDr. Jana Nepomuka Woldřicha
    105 let od založení lomu "U obrázku", významné mineralogické lokality
    130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    160 let od narození Františka Šafránka
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
    Apatitový pegmatit od Dobřejovic u Hluboké nad Vltavou
    Bechyňské koule
    Beispiele kryogener Verwitterungs- und Abtragungsformen im Eisgarner Granit
    Chabazit z Černé v Pošumaví
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace ve Velké u Milevska
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika
    Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?
    Cordierit také projevem pozdně impaktní hydrotermální fáze?
    Další nález vltavínu na Táborsku
    Další nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Deformační lamely v apatitu z Dobřejovic šokové?
    Deformační lamely v píseckých berylech
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
    Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech
    Druhá mezinárodní konference o přírodních sklech, 21.-25. září 1987, Praha
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu
    Evansit z grafitového ložiska v Českém Krumlově
    Evorzní tvary ve zpevněných horninách
    Ferrimolybdit z Hůrek u Nové Bystřice
    Geoelektrický výzkum Li-pegmatitu od Nové Vsi u Českého Krumlova
    Geologický profil údolím Římovské přehrady
    Geologie krystalinika mezi Strakonicemi a Malenicemi
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
    Granát sblížený s čočkami šokového křemene od Horní Stropnice
    Granity uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Hmotnost vltavínů ve sbírce Jihočeského muzea
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    Ilmenit z Dlouhé Lhoty u Tábora
    Ilmenit z křemenných čoček u Stradova
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
    Jihočeský grafit
    K životnímu jubileu jihočeského rodáka a kolegy RNDr. Ladislava Tichého
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Eduarda Kočárka, CSc.
    Kamenné stádo u rybníka Zvůle jv. od Kunžaku
    Kaolinové ložisko Hosín u Českých Budějovic
    Konkavverwitterung und Polygonmuster in den Granuliten des Kleť/Schönnger-Gpfels 1084 m im Blanský les/Blansker Wald (Südböhmen)
    Křemenná žíla od Velkého Ratmírova na Jindřichohradecku
    Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku?
    Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky
    Manganatý danalit z Horních Novosedel, sv. od Písku
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
    Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z Vyskatné u Pelhřimova
    Mineralogická sbírka RNDr. Jana Oswalda
    Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic
    Mineralogický zajímavý pegmatit u obce Řípec
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka
    Minerály muskovit-biotitických pararul u Omlenic a Malého Stradova na Kaplicku
    Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
    Mladý osmdesátník univ. prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc.
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Monominerální sklo gehlenitového složení z vltavínonosných štěrkopísků od Brusné u Lhenic
    Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku
    Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku
    Návrh nového geomorfologického členění Šumavy
    Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov
    Nerosty sedimentárních hornin v regionálním sbírkovém fondu Jihočeského muzea
    Nerosty z lomu nedaleko Malenic u Volyně
    Nová lokalita brucitu v jižních Čechách
    Nová lokalita rutilu v okrese Tábor
    Nová regionální mylonitová zóna v moldanubiku jižních Čech
    Nové lokality rutilů na Vltavotýnsku
    Nové lokality žlábkových škrapů v žulách centrálního masívu moldanubického plutonu
    Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu
    Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku
    Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína
    Nové nálezy vltavínů na Bechyňsku
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu
    Nový nález rutilu ve Veselí nad Lužnicí
    Nový nález vltavínu u Milevska rozšiřuje pádové pole vltavínů k severu
    Nový výskyt apatitu v horninách moldanubika u Mírkovic na Českokrumlovsku
    Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Orbikulární horniny z Muckova v Pošumaví
    Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu
    PaedDr. Václav Pavlíček šedesátiletý
    Pegmatit z Dolního Třebonína u Českých Budějovic
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Pilzfelsen und Wackelsteine in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Písmenkový živec od Žáru u Nových Hradů
    Plagioklasový kumulát a chromit ve slepenci ze Stříbrných Hor
    Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Prof. RNDr. Stanislav Chábera, CSc. - 70 let
    Prof.dr. Bohuslav Hejtman a jeho význam pro geologický výzkum jižních Čech
    Profesoru RNDr. Stanislavu Cháberovi, CSc. k 75. narozeninám
    Přetvořené turmalíny moldanubika
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Příspěvek k poznání vysoko položených klastických sedimentů u Horního a Dolního Dvořiště
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
    Příspěvek k výzkumům grafitového ložiska Kněží hora u Katovic
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Pseudomorfózy křemene po barytu z křemenné žíly u Prachatic
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Pseudoschichtung (pseudobedding) in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Půdní poměry lesů chráněné krajinné oblasti Šumava
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Rekrystalizovaný pseudotachylit táborské "granátové" skály
    Rentgenogramy apatitu z lokalit Dobřejovice, Mirkovice a Opalice
    Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Eduard Kočárek šedesátníkem
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Rulové slepence v lomovém kameni v Týně nad Vltavou
    Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech
    Scheelit a apofylit z Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Sillimanit v paragenezi s biotitem na puklinách prachatického granulitu
    Složení atmosféry a podnebí v dávné minulosti Země: jak souvisí s pohyby litosférických desek? (diskuse)
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Smutná zpráva - prof. Stanislav Chábera zemřel
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu
    Spinel(pleonast) a chondrodit z grafitového ložiska Lazec u Českého Krumlova
    Symplezit z Horních Novosedel u Písku
    Terasy řeky Malše
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Českého Krumlova
    Úpatní výklenky na žulových balvanech moldanubika
    Vápníkem bohatá parageneze pegmatitové žíly z Měčichova na Blatensku
    Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic
    Vícestupňovitý vývoj kavitačních lamel v šokových křišťálech Českobudějovicka
    Vltavíny ve sbírce RNDr. Jana Oswalda
    Výskyt a vlastnosti šokových křemenů Českého masivu
    Výskyt antofylitu v zářezu budované dálnice u Sudoměřic
    Výskyt hexahydritu a halloysitu (metahalloysitu) v Bližné na Českokrumlovsku
    Výskyt ilmenitu u Týna nad Vltavou
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výskyty krystalů křemene ve vltavínonosných vrábečských vrstvách
    Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika
    Vysokoteplotní tavení ve smykových zónách Blanského lesa
    Vznik skalní mís z hlediska pozorování v tropických lateritových oblastech
    Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda
    Zajímavé výskyty křemenných žil v okolí Hrušovy Lhoty u Soběslavi
    Základní chemická charakterizace erlanů a mramorů sušicko-votické a českokrumlovské pestré jednotky moldanubika
    Zemřel geolog a archeolog RMDr. Karel Žebera, DrSc.
    Zemřel vysokoškolský pedagog PaeDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 - ?4. 8. 2012)
    Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů
    Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
    Zlato ze Zlátenky u Pacova
    Zpřesněná stavba Českého impaktního kráteru podle podrobného celosvětového modelu gravitačního pole Země EGM 08
    Žulové bloky se skalními mísami na Kovářovsku